BETÉTI KÁRTYA-HASZNÁLATI AKCIÓ

Az Akció időtartama: 2019.12.19-től 2019.12.30-ig

 

 

I.Fogalmak:

Szervező / Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.).

Meglévő lakossági ügyfél: az Akcióban meglévő lakossági ügyfélnek minősül Bankunknál az a lakossági ügyfél (ide értve a Prémium Banking, Kiemelt Premium Banking és Privát Banking ügyfél státusszal rendelkező ügyfeleket is), aki az akció időtartama alatt már élő bankszámlával rendelkezik.

Dolgozó ügyfél: a Szervező azon vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, akik a Szervezőnél élő lakossági bankszámlával rendelkeznek.

 

II. Hirdetmény

Az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint  Szervező betéti kártya-használati akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.

Az Akció keretében a meglévő lakossági ügyfelek fennálló bankszámla szerződéses jogviszonyuk alapján a jelen hirdetmény III. pontjában szereplő Részvételi Feltételekben meghatározott módon és feltételekkel az Akcióban való részvételre és így egyszeri 6000 forint összegű jóváírásra válnak jogosulttá.

 

III. Az Akcióban való részvétel feltételei

1. Az Akcióban azon meglévő lakossági ügyfél vehet részt, akinek a bankszámláján vagy több bankszámla esetén egyik bankszámláján sem volt a számla felett rendelkező személy(ek) által kezdeményezett tranzakcióból  eredően  történő terhelés a III./2. pontban leírt kártya tranzakció könyvelési dátumát megelőző  minimum 90 naptári napban, és a számlája/számlái (összesített) egyenlege nem éri el az 5000 forintot (deviza számla esetében a Bank a forintosított egyenleget a 2019.12.19-én érvényes deviza közép árfolyamon számolja.)  Az Akcióban dolgozó ügyfél nem vehet részt.

2. Az Akció keretében az 1. pontban leírt feltételek teljesülése esetén az ügyfél jogosulttá válik  egyszeri 6000 forint összegű jóváírásra, amennyiben az ügyfél számlájához/számláihoz kapcsolódó Mastercard betéti kártyával a kártyabirtokos az Akció időtartama alatt legalább egy vásárlási tranzakciót kezdeményez és ezen tranzakció lekönyvelése az ügyfél számláján az Akció időtartama megtörtént.

 

IV. Általános rendelkezések

1. A III. pontban meghatározott feltételeket teljesítő minden meglévő lakossági ügyfél egyszeri jóváírásra jogosult függetlenül attól, hogy az ügyfél számlájához/számláihoz kapcsolt betéti kártyával a kártyabirtokos(ok) hány tranzakciót kezdeményeztek az Akció időtartama alatt.

2. A jogosult ügyfelek számláin a 6000 forint 2019.12.19. és 2019.12.31. között jóváírásra kerül, a jóváírásról a Bank a jogosult ügyfél számára külön értesítőt nem küld. Azon ügyfelek, akiknek ezen időszakban a számlája/számlái lezárásra kerülnek, az összegre nem jogosultak.

3. Az Akciót népszerűsítő anyagokban (SMS üzenet, egyéb reklámanyag), illetve a névre szóló küldeményben (DM anyagok) írtak – az azokban is közölteknek megfelelően – nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek vagy kötelezettség-vállalásnak, azaz ha valakit a jelen Részvételi Feltételekben írtak alapján a Szervező kizár az Akcióból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló megküldése és annak átvétele nem jogosítja fel az Akcióban való részvételre. A jelen Részvételi Feltételekben foglaltak alapján a díjmentességre jogosult Ajánlott ügyfelek valamint a jóváírásra jogosult Ajánló és Ajánlott ügyfelek személyének megállapítása kizárólag a Szervező informatikai rendszere által történik.

4. A jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében kizárólag a Szervező informatikai rendszere mérvadó.

5. Az Akcióról a Szervező SMS-ben vagy UniCredit Mobil applikációban tájékoztatást küldhet mindazon résztvevők számára, akik a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárultak. A résztvevő a hozzájárulás visszavonásáról bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül, ingyenesen rendelkezhet személyesen bármely UniCredit bankfiókban, levélben az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386 címen, telefonon a +36-1/325-3200-ás telefonszámon, vagy faxon a +36-1/325-3225-ös számon.

6. Az Akcióban résztvevő ügyfelet a III./2. pontban leírt jóváírással kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

 

V. Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelője a Szervező. Az Akció során a részvételi feltételek ellenőrzése érdekében a számlá(ko)n, illetve bankkártyával történő tranzakciós adatok kerülnek felhasználásra, melyet a bank a saját jogos érdekében, az ügyfelei pénzügyi aktivitásának előmozdítása érdekében kezel.

Az ügyfelek jogosultak tiltakozni az adatkezelés ellen, ez esetben a tiltakozás időpontjától kezdődően nem vesznek részt az akcióban. Tiltakozás hiányában az akció során felhasznált adatokat 2019. december 31-ig kezeli a Szervező.

6. Az érintett az adatkezelés kapcsán:

  • személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást kérheti, továbbá
  • személyes adatainak helyesbítését és,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását kérheti, valamint
  • egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz.

 

Az adatkezelés kapcsán az érintett jogosult panaszt benyújtani a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha úgy látja, személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ezen túlmenően jogosult jogainak védelme érdekében a lakóhelye, tartózkodási helyen szerint illetékes bírósághoz fordulni.

 

Budapest, 2019.12.19.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo