MiFID II.

Tudnivalók ügyfeleink számára

 

A tőkepiac változásai új, az egész Európai Unióra kiterjedő szabályozást tettek szükségessé. A változások 2018. január 3-tól hatályosak, és ügyfeleinket éppúgy érintik, mint bankunkat.

A MiFID II. (Markets in Financial Instruments Directive  ̶  az Európai Parlament és Tanács 2014/65/EU irányelve) többszintű, az Európai Unióra kiterjedő szabályozást takar, amelynek bevezetése két hazai törvény1 jelentős módosítását és további ágazati jogszabályok megalkotását követelte meg, valamint számos, hazánkban is közvetlenül hatályos és alkalmazandó európai jogszabály kapcsolódik hozzá.

Bankunk saját döntése alapján  ̶  a számítástechnikai rendszerek zavartalan működése érdekében  ̶  az új követelményeknek már a jogszabályok hatályba lépése előtt egy nappal, 2018. január 2-től kíván megfelelni, így folyamatait és szabályzatait ennek megfelelően módosítja.

 

Korábbi szabályozási elemek és változásaik

Ügyfélbesorolás

Az előírásoknak megfelelően a befektetési szolgáltatóknak – így bankunknak is – az ügyfeleiket ügyfél-kategóriákba kell sorolniuk. A besorolás alapja az ügyfél befektetési termékekkel, azok működésével és kockázataival kapcsolatos ismeretei és tapasztalata, célja pedig az, hogy az így meghatározott ügyfelek a szakértelmüknek megfelelő védelmet kapjanak.

A jogszabály három ügyfél-kategóriát különböztet meg:

 • Lakossági ügyfelek
 • Szakmai ügyfelek
 • Elfogadható partnerek

Elfogadható partnernek, illetve szakmai ügyfélnek minősülnek: a jogszabályban meghatározott intézményi befektetők, illetve a bizonyos méretkövetelményeknek megfelelő vállalkozások. Szakmai ügyféllé történő minősítését kérheti az a lakossági ügyfél, aki a jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel. Lakossági ügyfél pedig mindenki más, aki nem tartozik sem az elfogadható partner, sem a szakmai ügyfél kategóriába (a továbbiakban: MiFID lakossági ügyfél).

Az ügyfél-kategóriákat, az egyes ügyfél-kategóriák közötti átjárhatósági szabályokat az UniCredit Bank Ügyfél-besorolási Politikája tartalmazza, ebben lényegi változás nem következett be. Az ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos legszigorúbb szabályok az ügyfelek túlnyomó többségét kitevő MiFID lakossági ügyfelekre vonatkoznak. Bankunk minden ügyfelét a szerződéskötéskor, illetve a besorolás esetleges változásakor tájékoztatja az alkalmazott ügyfél-kategóriáról és az ahhoz kapcsolódó jogairól.

Alkalmassági és megfelelési teszt

Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a banknak fel kell mérnie ügyfele:

 • pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait,
 • kockázatviselési hajlandóságát,
 • pénzügyi helyzetét és
 • befektetési céljait.

A törvényben meghatározott egyes megbízások végrehajtása előtt pedig a banknak tájékozódnia kell ügyfelei ismereteiről és tapasztalatairól a szerződésben vagy a megbízásban foglalt ügylet lényegével, jellemzőivel és különösen ezek kockázataival kapcsolatban. Ezek alapján ügyfelünknek lehetősége nyílik arra, hogy bizonyos termékekre ügyleteket kössön.

Ennek megfelelően a befektetési ügyletekre vonatkozó szerződéskötés előtt az ún. „Befektetési adatlapon” mindenkinek nyilatkoznia kell:

 • a termékekkel kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól (megfelelési teszt), illetve
 • ha személyre szóló befektetési tanácsadást is igénybe kíván venni, akkor a kockázatviselési hajlandóságáról, valamint a befektetési céljáról és a pénzügyi helyzetéről (alkalmassági teszt).

Ha ügyfelünk úgy dönt, hogy a fenti információkat nem vagy nem teljeskörűen adja meg, és erről írásban nyilatkozik, megbízását természetesen végrehajtjuk, azonban befektetési tanácsadási szolgáltatást ebben az esetben a bank nem nyújthat.

2018 januárjától (MiFID II.) fontos változás, hogyha a meghatalmazottak adnak megbízást, akkor a meghatalmazó ismeretét, tapasztalatát is vizsgálnunk kell a befektetési szolgáltatási termék igénybevétele esetén. E követelmény megvalósításához a jövőben az adott befektetési termékre történő megbízást megelőzően az értékpapírszámlák felett rendelkezési joggal bíró meghatalmazottak termékkel kapcsolatos ismeretét, illetve tapasztalatát is felmérjük a megfelelési teszt keretében.

Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos előzetes tájékoztatás

A befektetők védelme érdekében kiemelkedő jelentőségű a megfelelő előzetes és utólagos tájékoztatás. Az előzetes tájékoztatás keretében, többek között befektetési megbízásának benyújtása előtt rendelkezésére bocsátunk egy ún. „Befektetési tájékoztatót”, amelyben segítséget nyújtunk az UniCredit Bank által kínált pénzügyi eszközök meghatározásában, valamint felhívjuk a figyelmét az egyes terméktípusokban rejlő kockázatokra.

Végrehajtási politika

A jogszabály előírja, hogy a befektetési szolgáltatók az ügyfélmegbízások végrehajtása során minden elégséges lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb befektetési eredményt érjék el, figyelembe véve az árat, a költségeket, a gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés valószínűségét, a megbízások nagyságrendjét, jellegét, illetve más, a végrehajtás szempontjából releváns tényezőket.

A megbízások hatékony, legjobb teljesítésének eljárását a végrehajtási politikában kell rögzíteni, amely tartalmazza a pénzügyi eszközök valamennyi osztályával kapcsolatban a bank által használt teljesítési helyeket, valamint a legjobb eredmény elérését lehetővé tevő teljesítési hely kiválasztásának szempontjait.

Természetesen az ügyfélnek joga van konkrét utasításokat adni a megbízása – a Végrehajtási Politikától eltérő – teljesítésére vonatkozóan, de ebben az esetben az ügyfélnek kell vállalnia a kockázatot, hogy a megbízása nem feltétlenül jelenti majd a lehető legjobb eredmény elérését. A Végrehajtási Politikát – amely a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre vonatkozó Általános Üzleti Feltételek mellékletét képzi – a szabályozási változásokra tekintettel átfogóan módosítottuk, ezért kérjük, hogy azt figyelmesen olvassa el.

Melyek a legfontosabb újdonságok ügyfeleink szempontjából?

 

 • Az ügyféligények fokozott figyelembevétele a befektetési termékek kibocsátóinál és a forgalmazóknál (új Termékirányítási szabályok).
 • Költség-transzparencia, ami a pénzügyi eszközök vételéhez, eladásához és tartásához kapcsolódó költségeket előzetesen és utólag is átláthatóvá teszi.
 • A banknak rögzítenie kell az ügyféllel történt minden releváns kommunikációt.
 • A korábbinál részletesebb tájékoztatás a pénzügyi eszközökhöz tartozó kockázatokról, az értékesítés során nyújtott befektetési tanácsadásról, a bank által kapott ösztönzőkről.
 • A kereskedési helyszínek fokozottabb összehangolása, illetve a megbízások legjobb végrehajtásával kapcsolatos további szabályozások.
Termékirányítási szabályok és alkalmassági nyilatkozat

Bankunk minden pénzügyi eszköz esetén meghatározza és folyamatosan felülvizsgálja a termék célpiacát. Ez az eljárás biztosítja, hogy ügyfeleinknek kizárólag olyan megoldásokat ajánljunk, amelyek célpiaci meghatározásuk alapján megfelelőek és alkalmasak számukra.

A befektetési tanácsadás során, de még a megbízás végrehajtása előtt átadunk egy alkalmassági jelentést, amely az adott tanácsok összegzését, valamint annak kifejtését tartalmazza, hogy a nyújtott ajánlás miért alkalmas az ügyfél számára. Bankunk az alkalmasság vizsgálatakor minden esetben a következőket veszi figyelembe: termékismeret, ügyfélbesorolás, kockázatérzékenység, befektetési időhorizont, ügyféltípus, befektetési cél, ügyfélkockázati besorolás.

A továbbiakban sem adunk olyan pénzügyi eszköz esetén befektetési tanácsot, amely az adott ügyfelünk számára nem alkalmas. Arra azonban lehetőséget biztosítunk, hogy ügyfeleink ilyen pénzügyi eszközökre befektetési tanácsadás nélkül megbízást adjanak, ilyenkor a megbízás felvétele előtt felhívjuk ügyfeleink figyelmét a megfelelőség hiányára.

Költség-transzparencia

Előzetes költségkimutatás: A megbízásfelvétel részét képzi, hogy az ügyfelek előzetesen, áttekinthető formában megismerkedhessenek a befektetési szolgáltatásokat és termékeket terhelő várható költségekkel és a kapcsolódó ösztönzőkkel. Kérjük, hogy a megbízás megadása előtt minden esetben figyelmesen tekintse át a banktól kapott információkat, és kérjen további információt, ha kérdése merülne fel.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásnyújtás esetén minden esetben és minden csatornán keresztül (személyesen, telefonon és online felületen) a bank részéréről kötelező az előzetes költségkimutatás megismertetése. A költségkimutatást tartós adathordozón kell átadnunk befektetőink részére annak érdekében, hogy még a befektetési döntés meghozatala előtt minden várható költséget megismerhessenek. Ennek következtében a telefonos csatornán keresztül adott megbízást csak akkor tudják kollégáink felvenni és végrehajtani, ha az előzetes költségkimutatás átadására a megbízás megadása előtt lehetőség nyílik; vagyis rendelkezik e-mail-elérhetőséggel, és előzetesen hozzájárul az e-mailen keresztül történő tájékoztatáshoz, valamint elfogadja az e-mailen keresztül történő tájékoztatás kockázatait, amelyről bővebben itt olvashat.

Utólagos költségkimutatás: Bankunk az igénybe vett termékek és szolgáltatások pontos költségeiről és a kapcsolódó ösztönzőkről évente legalább egyszer részletes, személyre szabott kimutatást küld ügyfeleinek.

Releváns kommunikáció rögzítése

A szabályozással összhangban minden, a megbízásra és tanácsadásra vonatkozó információt, így az ügyfelekkel folytatott kommunikáció napját és időpontját, helyszínét és kezdeményezőjét, a résztvevők személyét és az esetleges ügyfélmegbízás adatait (ár, volumen, megbízás típusa és érvényességi ideje, átadás vagy végrehajtás előírt időpontja) a bank rögzíti, és azt öt éven belül kérésre ügyfelei rendelkezésére bocsátja.

Jogi személyek Legal Entity Identifier (LEI) kóddal kapcsolatos követelményei

2018. január 3-tól a jogi személy ügyfelek azonosítására létrehozott jogi személyazonosítót („legal entity identifier code”, röviden LEI kódot) kell alkalmazni minden olyan jogi személy által értékpapírszámlán lebonyolított ügylettel kapcsolatosan is, amelyre vonatkozik az ügyletjelentési kötelezettség. Ebbe beleértendőek a kereskedési helyszínen jegyzett értékpapírokra, részvényekre, befektetési alapokra, ETF-ekre, certifikátokra, állampapírokra, vállalati kötvényekre, jelzáloglevelekre vonatkozó ügyletek is. Ennek hiányában a bank nem nyújthat olyan (többek között) értékpapírral kapcsolatos szolgáltatást, amely a megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez.

LEI kódot a kibocsátó intézményektől tud beszerezni, ennek megújítása évente szükséges. A LEI kóddal kapcsolatos további részletekről a következő elérhetőségen tájékozódhat:

https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/archiv-hirek/tajekoztato-a-globalis-jogalany-azonositorol-lei-es-annak-hasznalatarol

Természetes személyek Nemzeti ügyfél-azonosítójával (National ID) kapcsolatos tájékoztatás

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete természetes személyek egyedi ügyletei kapcsán ír elő a befektetési szolgáltatók részére jelentési kötelezettséget az illetékes hatóságok felé. A jelentési kötelezettséget a szolgáltatók az Ügyfél állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód és a rendelet 6. cikk II. mellékletében, az egyes országok állampolgárai esetében eltérően meghatározott Nemzeti ügyfél-azonosító felhasználásával teljesítik.

A fentiek miatt különösen fontos, hogy amennyiben az Ön állampolgársága, neve és/vagy bármely, az állampolgársága alapján meghatározott, a Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adata megváltozik, úgy a változást bankunk felé haladéktalanul bejelentse annak érdekében, hogy jelentési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A bank nem köteles vizsgálni a rendelkezésére bocsátott Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adatok érvényességét, az érvénytelen azonosító felhasználásából eredő következményekért az ügyfél felelős.

Az állampolgárságára vonatkozó Nemzeti ügyfél-azonosító formáját ITT tudja megtekinteni. (A listában szereplő CONCAT azonosító egy képzett azonosító, amely a természetes személy vezeték és utónevéből és születési dátumából áll össze.)

 

KID-Certifikátok

A németországi UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (KID) a kibocsátó oldalán érhetőek el: https://www.onemarkets.hu/expressplus

Árfolyam fedezeti termékek, FX derivatívák
Kamat fedezeti termékek, kamat derivatívák

 

Árupiaci fedezeti termékek, árupiaci derivatívák
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo