MiFID II.

Tudnivalók ügyfeleink számára

 

A tőkepiac változásai új, az egész Európai Unióra kiterjedő szabályozást tettek szükségessé. A változások 2018. január 3-tól hatályosak, és ügyfeleinket éppúgy érintik, mint bankunkat.

A MiFID II. (Markets in Financial Instruments Directive  ̶  az Európai Parlament és Tanács 2014/65/EU irányelve) többszintű, az Európai Unióra kiterjedő szabályozást takar, amelynek bevezetése két hazai törvény1 jelentős módosítását és további ágazati jogszabályok megalkotását követelte meg, valamint számos, hazánkban is közvetlenül hatályos és alkalmazandó európai jogszabály kapcsolódik hozzá.

Bankunk saját döntése alapján  ̶  a számítástechnikai rendszerek zavartalan működése érdekében  ̶  az új követelményeknek már a jogszabályok hatályba lépése előtt egy nappal, 2018. január 2-től kíván megfelelni, így folyamatait és szabályzatait ennek megfelelően módosítja.

 

Korábbi szabályozási elemek és változásaik

Ügyfélbesorolás

Az előírásoknak megfelelően a befektetési szolgáltatóknak – így bankunknak is – az ügyfeleiket ügyfél-kategóriákba kell sorolniuk. A besorolás alapja az ügyfél befektetési termékekkel, azok működésével és kockázataival kapcsolatos ismeretei és tapasztalata, célja pedig az, hogy az így meghatározott ügyfelek a szakértelmüknek megfelelő védelmet kapjanak.

A jogszabály három ügyfél-kategóriát különböztet meg:

 • Lakossági ügyfelek
 • Szakmai ügyfelek
 • Elfogadható partnerek

Elfogadható partnernek, illetve szakmai ügyfélnek minősülnek: a jogszabályban meghatározott intézményi befektetők, illetve a bizonyos méretkövetelményeknek megfelelő vállalkozások. Szakmai ügyféllé történő minősítését kérheti az a lakossági ügyfél, aki a jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel. Lakossági ügyfél pedig mindenki más, aki nem tartozik sem az elfogadható partner, sem a szakmai ügyfél kategóriába (a továbbiakban: MiFID lakossági ügyfél).

Az ügyfél-kategóriákat, az egyes ügyfél-kategóriák közötti átjárhatósági szabályokat az UniCredit Bank Ügyfél-besorolási Politikája tartalmazza, ebben lényegi változás nem következett be. Az ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos legszigorúbb szabályok az ügyfelek túlnyomó többségét kitevő MiFID lakossági ügyfelekre vonatkoznak. Bankunk minden ügyfelét a szerződéskötéskor, illetve a besorolás esetleges változásakor tájékoztatja az alkalmazott ügyfél-kategóriáról és az ahhoz kapcsolódó jogairól.

Alkalmassági és megfelelési teszt

Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a banknak fel kell mérnie ügyfele:

 • pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait,
 • kockázatviselési hajlandóságát,
 • pénzügyi helyzetét és
 • befektetési céljait.

A törvényben meghatározott egyes megbízások végrehajtása előtt pedig a banknak tájékozódnia kell ügyfelei ismereteiről és tapasztalatairól a szerződésben vagy a megbízásban foglalt ügylet lényegével, jellemzőivel és különösen ezek kockázataival kapcsolatban. Ezek alapján ügyfelünknek lehetősége nyílik arra, hogy bizonyos termékekre ügyleteket kössön.

Ennek megfelelően a befektetési ügyletekre vonatkozó szerződéskötés előtt az ún. „Befektetési adatlapon” mindenkinek nyilatkoznia kell:

 • a termékekkel kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól (megfelelési teszt), illetve
 • ha személyre szóló befektetési tanácsadást is igénybe kíván venni, akkor a kockázatviselési hajlandóságáról, valamint a befektetési céljáról és a pénzügyi helyzetéről (alkalmassági teszt).

Ha ügyfelünk úgy dönt, hogy a fenti információkat nem vagy nem teljeskörűen adja meg, és erről írásban nyilatkozik, megbízását természetesen végrehajtjuk, azonban befektetési tanácsadási szolgáltatást ebben az esetben a bank nem nyújthat.

2018 januárjától (MiFID II.) fontos változás, hogyha a meghatalmazottak adnak megbízást, akkor a meghatalmazó ismeretét, tapasztalatát is vizsgálnunk kell a befektetési szolgáltatási termék igénybevétele esetén. E követelmény megvalósításához a jövőben az adott befektetési termékre történő megbízást megelőzően az értékpapírszámlák felett rendelkezési joggal bíró meghatalmazottak termékkel kapcsolatos ismeretét, illetve tapasztalatát is felmérjük a megfelelési teszt keretében.

Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos előzetes tájékoztatás

A befektetők védelme érdekében kiemelkedő jelentőségű a megfelelő előzetes és utólagos tájékoztatás. Az előzetes tájékoztatás keretében, többek között befektetési megbízásának benyújtása előtt rendelkezésére bocsátunk egy ún. „Befektetési tájékoztatót”, amelyben segítséget nyújtunk az UniCredit Bank által kínált pénzügyi eszközök meghatározásában, valamint felhívjuk a figyelmét az egyes terméktípusokban rejlő kockázatokra.

Végrehajtási politika

A jogszabály előírja, hogy a befektetési szolgáltatók az ügyfélmegbízások végrehajtása során minden elégséges lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb befektetési eredményt érjék el, figyelembe véve az árat, a költségeket, a gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés valószínűségét, a megbízások nagyságrendjét, jellegét, illetve más, a végrehajtás szempontjából releváns tényezőket.

A megbízások hatékony, legjobb teljesítésének eljárását a végrehajtási politikában kell rögzíteni, amely tartalmazza a pénzügyi eszközök valamennyi osztályával kapcsolatban a bank által használt teljesítési helyeket, valamint a legjobb eredmény elérését lehetővé tevő teljesítési hely kiválasztásának szempontjait.

Természetesen az ügyfélnek joga van konkrét utasításokat adni a megbízása – a Végrehajtási Politikától eltérő – teljesítésére vonatkozóan, de ebben az esetben az ügyfélnek kell vállalnia a kockázatot, hogy a megbízása nem feltétlenül jelenti majd a lehető legjobb eredmény elérését. A Végrehajtási Politikát – amely a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre vonatkozó Általános Üzleti Feltételek mellékletét képzi – a szabályozási változásokra tekintettel átfogóan módosítottuk, ezért kérjük, hogy azt figyelmesen olvassa el.

Melyek a legfontosabb újdonságok ügyfeleink szempontjából?

 

 • Az ügyféligények fokozott figyelembevétele a befektetési termékek kibocsátóinál és a forgalmazóknál (új Termékirányítási szabályok).
 • Költség-transzparencia, ami a pénzügyi eszközök vételéhez, eladásához és tartásához kapcsolódó költségeket előzetesen és utólag is átláthatóvá teszi.
 • A banknak rögzítenie kell az ügyféllel történt minden releváns kommunikációt.
 • A korábbinál részletesebb tájékoztatás a pénzügyi eszközökhöz tartozó kockázatokról, az értékesítés során nyújtott befektetési tanácsadásról, a bank által kapott ösztönzőkről.
 • A kereskedési helyszínek fokozottabb összehangolása, illetve a megbízások legjobb végrehajtásával kapcsolatos további szabályozások.
Termékirányítási szabályok és alkalmassági nyilatkozat

Bankunk minden pénzügyi eszköz esetén meghatározza és folyamatosan felülvizsgálja a termék célpiacát. Ez az eljárás biztosítja, hogy ügyfeleinknek kizárólag olyan megoldásokat ajánljunk, amelyek célpiaci meghatározásuk alapján megfelelőek és alkalmasak számukra.

A befektetési tanácsadás során, de még a megbízás végrehajtása előtt átadunk egy alkalmassági jelentést, amely az adott tanácsok összegzését, valamint annak kifejtését tartalmazza, hogy a nyújtott ajánlás miért alkalmas az ügyfél számára. Bankunk az alkalmasság vizsgálatakor minden esetben a következőket veszi figyelembe: termékismeret, ügyfélbesorolás, kockázatérzékenység, befektetési időhorizont, ügyféltípus, befektetési cél, ügyfélkockázati besorolás.

A továbbiakban sem adunk olyan pénzügyi eszköz esetén befektetési tanácsot, amely az adott ügyfelünk számára nem alkalmas. Arra azonban lehetőséget biztosítunk, hogy ügyfeleink ilyen pénzügyi eszközökre befektetési tanácsadás nélkül megbízást adjanak, ilyenkor a megbízás felvétele előtt felhívjuk ügyfeleink figyelmét a megfelelőség hiányára.

Költség-transzparencia

Előzetes költségkimutatás: A megbízásfelvétel részét képzi, hogy az ügyfelek előzetesen, áttekinthető formában megismerkedhessenek a befektetési szolgáltatásokat és termékeket terhelő várható költségekkel és a kapcsolódó ösztönzőkkel. Kérjük, hogy a megbízás megadása előtt minden esetben figyelmesen tekintse át a banktól kapott információkat, és kérjen további információt, ha kérdése merülne fel.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásnyújtás esetén minden esetben és minden csatornán keresztül (személyesen, telefonon és online felületen) a bank részéréről kötelező az előzetes költségkimutatás megismertetése. A költségkimutatást tartós adathordozón kell átadnunk befektetőink részére annak érdekében, hogy még a befektetési döntés meghozatala előtt minden várható költséget megismerhessenek. Ennek következtében a telefonos csatornán keresztül adott megbízást csak akkor tudják kollégáink felvenni és végrehajtani, ha az előzetes költségkimutatás átadására a megbízás megadása előtt lehetőség nyílik; vagyis rendelkezik e-mail-elérhetőséggel, és előzetesen hozzájárul az e-mailen keresztül történő tájékoztatáshoz, valamint elfogadja az e-mailen keresztül történő tájékoztatás kockázatait, amelyről bővebben itt olvashat.

Utólagos költségkimutatás: Bankunk az igénybe vett termékek és szolgáltatások pontos költségeiről és a kapcsolódó ösztönzőkről évente legalább egyszer részletes, személyre szabott kimutatást küld ügyfeleinek.

Releváns kommunikáció rögzítése

A szabályozással összhangban minden, a megbízásra és tanácsadásra vonatkozó információt, így az ügyfelekkel folytatott kommunikáció napját és időpontját, helyszínét és kezdeményezőjét, a résztvevők személyét és az esetleges ügyfélmegbízás adatait (ár, volumen, megbízás típusa és érvényességi ideje, átadás vagy végrehajtás előírt időpontja) a bank rögzíti, és azt öt éven belül kérésre ügyfelei rendelkezésére bocsátja.

Jogi személyek Legal Entity Identifier (LEI) kóddal kapcsolatos követelményei

2018. január 3-tól a jogi személy ügyfelek azonosítására létrehozott jogi személyazonosítót („legal entity identifier code”, röviden LEI kódot) kell alkalmazni minden olyan jogi személy által értékpapírszámlán lebonyolított ügylettel kapcsolatosan is, amelyre vonatkozik az ügyletjelentési kötelezettség. Ebbe beleértendőek a kereskedési helyszínen jegyzett értékpapírokra, részvényekre, befektetési alapokra, ETF-ekre, certifikátokra, állampapírokra, vállalati kötvényekre, jelzáloglevelekre vonatkozó ügyletek is. Ennek hiányában a bank nem nyújthat olyan (többek között) értékpapírral kapcsolatos szolgáltatást, amely a megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez.

LEI kódot a kibocsátó intézményektől tud beszerezni, ennek megújítása évente szükséges. A LEI kóddal kapcsolatos további részletekről a következő elérhetőségen tájékozódhat:

https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/archiv-hirek/tajekoztato-a-globalis-jogalany-azonositorol-lei-es-annak-hasznalatarol

Természetes személyek Nemzeti ügyfél-azonosítójával (National ID) kapcsolatos tájékoztatás

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete természetes személyek egyedi ügyletei kapcsán ír elő a befektetési szolgáltatók részére jelentési kötelezettséget az illetékes hatóságok felé. A jelentési kötelezettséget a szolgáltatók az Ügyfél állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód és a rendelet 6. cikk II. mellékletében, az egyes országok állampolgárai esetében eltérően meghatározott Nemzeti ügyfél-azonosító felhasználásával teljesítik.

A fentiek miatt különösen fontos, hogy amennyiben az Ön állampolgársága, neve és/vagy bármely, az állampolgársága alapján meghatározott, a Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adata megváltozik, úgy a változást bankunk felé haladéktalanul bejelentse annak érdekében, hogy jelentési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A bank nem köteles vizsgálni a rendelkezésére bocsátott Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adatok érvényességét, az érvénytelen azonosító felhasználásából eredő következményekért az ügyfél felelős.

Az állampolgárságára vonatkozó Nemzeti ügyfél-azonosító formáját ITT tudja megtekinteni. (A listában szereplő CONCAT azonosító egy képzett azonosító, amely a természetes személy vezeték és utónevéből és születési dátumából áll össze.)

 

ISIN Alap neve / Fund name                                                                                         KIID elérhetősége / KIID

LU0962741061

Franklin GCC Bond Fund - A-ACC-USD

https://www.franklintempleton.hu/download/hu-hu/kiid/hsfecoxy/Franklin-GCC-Bond-Fund-A-(acc)-USD-Key-Investor-Information-Document.pdf

HU0000722582

Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF   

http://www.accorde.hu/wp-content/uploads/2019/07/KIID-Spartan-A.pdf

HU0000722590

Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR

http://www.accorde.hu/wp-content/uploads/2019/07/KIID-Spartan-B.pdf

LU1984161932 

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Technology%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1984161932.pdf

LU1235294995

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Technology%20Fund%20A-ACC-USD%20(hedged)_strd_hu_LU1235294995.pdf

LU1213836080 

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Technology%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU1213836080.pdf

LU0261952419 

Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Health%20Care%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0261952419.pdf

LU0882574055 

Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Health%20Care%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0882574055.pdf

LU1984161429 

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Asia%20Pacific%20Multi%20Asset%20Growth%20&%20Income%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1984161429.pdf

LU1846738604 

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Asia%20Pacific%20Multi%20Asset%20Growth%20&%20Income%20Fund%20A-ACC-Euro%20(Euro%20USD%20hedged)_strd_hu_LU1846738604.pdf

LU1366333414 

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD

https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Asia%20Pacific%20Multi%20Asset%20Growth%20&%20Income%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU1366333414.pdf

LU1548497699

Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1548497699_KID_hu_HU_19082020.pdf?9f4b9ac651197c8854d192e3ccf95623ff15fc3e

LU1548497426

Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1548497426_KID_hu_HU_17042020.pdf?b0bea9cc0097f230430d0406d4759ec09892ddff

LU1093406186

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1093406186_KID_hu_HU_17042020.pdf?e9687c85e34d225d56d8309da9bd6c39df85f82b

LU2146180109

Allianz Strategic Bond - AT - USD

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU2146180109_KID_hu_HU_25092020.pdf?9bb3edbc1b8a36a8b2eb39e06a7a81c88c6f62c0

LU2066004206

Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU2066004206_KID_hu_HU_25092020.pdf?400f30564574d796ac60990e47d91a6826f89d4c

LU1956955550 Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR

https://www.amundi.com/globaldistributor/dl/doc/kiid/LU1956955550/HUN/HUN

LU1956955477

Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd

https://www.amundi.com/globaldistributor/dl/doc/kiid/LU1956955477/HUN/HUN

LU1691799644

Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD

https://www.amundi.com/globaldistributor/dl/doc/kiid/LU1691799644/HUN/HUN

LU1436216425 AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - DYNAMIC - A (C) https://www.amundi.hu/lakossagi/dl/doc/kiid/LU1436216425/HUN/HUN
LU1436216268 AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL - A (C) https://www.amundi.hu/lakossagi/dl/doc/kiid/LU1436216268/HUN/HUN
LU1436216342 AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - MULTI-ASSET - A (C) https://www.amundi.hu/lakossagi/dl/doc/kiid/LU1436216342/HUN/HUN
LU2092767396 AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR AD https://www.amundi.hu/lakossagi/dl/doc/kiid/LU2092767396/HUN/HUN
LU2092767719 AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd AD https://www.amundi.hu/lakossagi/dl/doc/kiid/LU2092767719/HUN/HUN
LU0505784883 ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES FUND http://systemviewer.kiihub.com/documents/Aberdeen/XC86_Hungary_HU-HU.pdf 
LU0498181733 ABERDEEN GLOBAL EM.MARKETS EQ. http://systemviewer.kiihub.com/documents/Aberdeen/J1Q8_Hungary_HU-HU.pdf 
LU0476875942 ABERDEEN GLOBAL EMERGI MARKETS http://systemviewer.kiihub.com/documents/Aberdeen/CN63_Hungary_HU-HU.pdf 
LU1558495765 ABERDEEN GLOBAL II-EURO CORP B http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0231490524 ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY http://systemviewer.kiihub.com/documents/Aberdeen/OK28_Hungary_HU-HU.pdf 
HU0000718606 ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP HUF http://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/
HU0000715990 AEGON ALFA ABSZ. USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000715982 AEGON ALFA ABSZ.EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000703970 AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000715974 AEGON ALFA SZÁRM BEF AL I SOR. https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705272 AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702493 AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709597 AEGON BONDMAXX ABSZ. HOZ. KÖTV https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000706114 AEGON FELTÖREKVŐ EU.KÖTVÉNY AL https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000706114   AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP ( EUROEXPRESSZ) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709522 AEGON ISTANBULL RÉSZV. BEF.A I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707419 AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709530 AEGON KÖZÉP-EU.RV.BEF.AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709605 Aegon Köz-Európ. Váll. Kötv.I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705256 AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714928 AEGON MAR AKT VEGY AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714886 AEGON MARATON AKT.VEGY.BEF.A.A https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714894 AEGON MARATON AKT.VEGYES EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714902 AEGON MARATON AKT.VEGYES USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705520 Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – A sorozat (EUR) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707195 Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – B sorozat (HUF) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716022 AEGON MONEYMAXX EXPR USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716030 AEGON MONEYMAXX EXPR. EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716014 AEGON MONEYMAXX EXPR.BEF.AL I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000703145 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000712393 AEGON NEMZ. RV BEF.ALAP I SOR. https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702477 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702485 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705157 AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702303 AEGON PÉNZPIACI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707401 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709514 AEGON RUSSIA RV. BEF. AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000708169 Aegon Smart Money Bef.A.Alapja https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702501 AEGON  KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
LU1322973477 Allianz - Best Styles Global Equity  https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-best-styles-global-equity-at-h-eur-eur#Documents
LU0348827899 ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0348827899_KID_hu_HU_03112017.pdf?cd50003e1a74b5adbcda813d9c03afb36a66f5e6
LU1211505810 ALLIANZ DYN MULTI A S 50 HUF-H http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1211505810_KID_hu_HU_25092017.pdf?2939e1350ca6cb9c71ff75efea4f5e610be43418
LU0414046390 ALLIANZ EUR.EQUITY DIV. CT EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0414046390_KID_hu_HU_25092017.pdf?1abbeedcf96e9659d6a22ef47935dacdf783804c
LU0256839860 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0256839860_KID_hu_HU_10102017.pdf?3058c83a720547a1770b90998d32e4e1a2e0e2b1
LU0527936024 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0527936024_KID_hu_HU_10102017.pdf?836f774a3a98d40f7fe326cca33b11acfcc9c4bd
LU0293315296 ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQ. http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0293315296_KID_hu_HU_25092017.pdf?b0f4bde8e23c983be6c4b094827bb158c99fd4b7
LU0527935992 ALLIANZ GEM EQ. HIGH DIVIDEND http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0527935992_KID_hu_HU_03112017.pdf?a9827c96009fdc3e42a92b8ebcfa619a707a2f02
LU0293313671 ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND – CT – EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0293313671_KID_hu_HU_03112017.pdf?0e417c7be243481a571835f752510515be04503e
LU0342689832 ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT – EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0342689832_KID_hu_HU_25092017.pdf?079dcd92fe410ae49c984c1ad2a19f1c577dd28a
LU1508476998 Allianz Global Equity Insights (GLOBAL ECOTRENDS) – CT – EUR https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-global-equity-insights-ct-eur
LU1428086174 ALLIANZ STRUCTURED RETURN AT http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1428086174_KID_hu_HU_27112017.pdf?1f1396b4a4904effdcba421efa74ca332568f888
LU1363153740 ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1363153740_KID_hu_HU_13072018.pdf?d9e74a35f45fdab4e735f08c537f830e33ee17dd
HU0000705330 AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000705330/HUN/HUN
HU0000721949 AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000721949/HUN/HUN
HU0000715248 AMUNDI EXPLORER ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000715248/HUN/HUN
HU0000710322 AMUNDI HORIZONT 2020 ALAP „A” SOROZAT https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000710322/HUN/HUN
LU1950964814 Amundi Fund Solutions Buy And Watch Inc 07/2025 A EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1950964814/HUN/HUN
LU1956945759 Amundi Fund Solutions Buy And Watch Inc 07/2025 A USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1956945759/HUN/HUN
LU1882436733 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882436733/HUN/HUN
LU1882437038 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A HUF Hgd https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882437038/HUN/HUN
LU1882439323 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882439323/HUN/HUN
LU1882444166 AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882444166/HUN/HUN
LU1882444240 AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882444240/HUN/HUN
LU1882445999 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882445999/HUN/HUN
LU1882446021 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882446021/HUN/HUN
LU1882448076 AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882448076/HUN/HUN
LU1882448159 AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882448159/HUN/HUN
LU1882451880 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882451880/HUN/HUN
LU1882452003 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882452003/HUN/HUN
LU1882465757 AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882465757/HUN/HUN
LU1882465831 AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882465831/HUN/HUN
LU1882467969 AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882467969/HUN/HUN
LU1894677613 AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1894677613/HUN/HUN
LU1894677886 AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1894677886/HUN/HUN
LU1882470245 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882470245/HUN/HUN
LU1882470591 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882470591/HUN/HUN
LU1882473850 AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882473850/HUN/HUN
LU1882474072 AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - C USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882474072/HUN/HUN
LU1882475988 AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882475988/HUN/HUN
LU1882476101 AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882476101/HUN/HUN
LU1883304286 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883304286/HUN/HUN
LU1883306901 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883306901/HUN/HUN
LU1883307032 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883307032/HUN/HUN
LU1883312032 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - C EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883312032/HUN/HUN
LU1883314913 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883314913/HUN/HUN
LU1883316884 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883316884/HUN/HUN
LU1883317007 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883317007/HUN/HUN
LU1883319474 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883319474/HUN/HUN
LU1883319557 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883319557/HUN/HUN
LU1883321611 AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883321611/HUN/HUN
LU1883328038 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883328038/HUN/HUN
LU1883328111 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883328111/HUN/HUN
LU1883330877 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883330877/HUN/HUN
LU1883331099 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 HUF Hgd QTI   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883331099/HUN/HUN
LU1883331503 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD QTI   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883331503/HUN/HUN
LU1923162355 AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1923162355/HUN/HUN
LU1923162272 AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1923162272/HUN/HUN
LU1883340595 AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883340595/HUN/HUN
LU1883340751 AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - C EUR Hgd   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883340751/HUN/HUN
LU1883340835 AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883340835/HUN/HUN
LU1883342880 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883342880/HUN/HUN
LU1883342963 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883342963/HUN/HUN
LU1883836378 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883836378/HUN/HUN
LU1883836451 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883836451/HUN/HUN
LU1883842772 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883842772/HUN/HUN
LU1883843077 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883843077/HUN/HUN
LU1883850874 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883850874/HUN/HUN
LU1883854603 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883854603/HUN/HUN
LU1883854785 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883854785/HUN/HUN
LU1883857531 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883857531/HUN/HUN
LU1883857614 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883857614/HUN/HUN
LU1883859586 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883859586/HUN/HUN
LU1883859669 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883859669/HUN/HUN
LU1894683694 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1894683694/HUN/HUN
LU1894683777 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1894683777/HUN/HUN
LU1883862887 AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883862887/HUN/HUN
LU1883863000 AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883863000/HUN/HUN
LU1882442541 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882442541/HUN/HUN
LU1882442897 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1882442897/HUN/HUN
LU1433245245 Amundi Funds Protect90 A-EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1433245245/HUN/HUN
LU1883867928 AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883867928/HUN/HUN
LU1883868066 AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - C HUF   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883868066/HUN/HUN
LU2033259164 Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist. https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU2033259164/HUN/HUN
LU2052238354 Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist. https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU2052238354/HUN/HUN
LU1883869544 AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883869544/HUN/HUN
LU1883869627 AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883869627/HUN/HUN
LU1883872688 AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C EUR   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883872688/HUN/HUN
LU1883872845 AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C USD   https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1883872845/HUN/HUN
HU0000710330 AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP „A” https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000710330/HUN/HUN
HU0000710348 AMUNDI FELTÖREKVŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000710348/HUN/HUN
HU0000721931 AMUNDI KOR TREND VEGYES ALAPOK ALAPJA https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000721931/HUN/HUN
HU0000701891 AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000701891/HUN/HUN
HU0000701842 AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000701842/HUN/HUN
HU0000701834 AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP https://www.amundi.hu/lakossagi/dl/doc/kiid/HU0000701834/HUN/HUN/20200219
HU0000717418 Amundi MyPortfolio Alapok Alapja „A” sorozat https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000717418/HUN/HUN
HU0000706643 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat  https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000706643/HUN/HUN
HU0000701941 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000701941/HUN/HUN
HU0000701909 AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP "A SOROZAT" https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000701909/HUN/HUN
HU0000704168 Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000704168/HUN/HUN
HU0000712666 AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "C" https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000712666/HUN/HUN
HU0000711353 AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "A" https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000711353/HUN/HUN
HU0000722673 AMUNDI RUGALMAS KÖTVÉNY ALAP https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000722673/HUN/HUN
HU0000702014 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja „A” sorozat https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000702014/HUN/HUN
HU0000701883 Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja „A” sorozat https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/HU0000701883/HUN/HUN
HU0000701552 BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000715479 BF MONEY KÖZÉP-EUR RV AL I SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000702717 BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
LU0359201455 Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229550/
LU0093503810 Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228419/
LU0093502762 Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229611/
LU0562822386 Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229638/
LU0278453476 Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg. https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228366/
LU0278466700 Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228362/
LU0212925753 Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228273/
LU0072462426 Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228333/
LU0171284937 Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229755/
LU0093504206 Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229191/
LU0171289498 Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229826/
LU0471298348 Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228321/
LU0385154629 Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229904/
LU0072461881 Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228551/
LU0326422689 Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229950/
LU0055631609 Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229941/
LU0326424115 Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229345/
LU0075056555 Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229981/
LU0438336264 Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229477/
LU0823397368 BNP Paribas Funds Asia ExJapan https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNQ+DBVda5ACFN8pv7ie9JgjX71+7RtJ+7ixjGpckQW41TDNd3J7lCiv/WNfULbIniPKeRNAaDhpUudST5XoS2FZXghEEdfxr0mfPOCzRZrWIrZuZNPCfjI4I6hVTG+lWM
LU0265266980 BNP Paribas Funds Brazil Eq. https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+ZjduxY896eKKVITtToqP7lIT5UhHy/J0+dZpGpkWkqjl17zkNAWlUlUp72baVoM06pRJDy5RDGWF62bmvV5fsar8N/eFnq/hjj3G3h9Du4dH41Lvpt9GNpwDarOxuEkAYLcSsWRYaUWb+xbBnUH7Vxd
LU0823426308 BNP Paribas Funds China Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNnAThEGpxxaZw62aQ+TUXzdv8YAsLHK1xZqkVL1ru81IIqLpVwvElkSJUnP7yBlqJUsx/THWyBVGFAk+WIEYHs5Nr5BbbY8vDlPZgnwbEOSPcLNvFTZ+Ag49Y8LC2rOVG
LU0823413587 BNP Paribas Funds Emerging Eq. https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNBvVsywoqIWAumCxZ4A3TZZ/9clndEMYOkbOYcJ7gKtxXRvNEgAnkdDLViTi9hgB/uZBag0H4pjor0cRzNOiJTE8JDb8j6zCVmaLJAPvmK2KHdVFLozFt3adJZF0de79U
LU0325598166 BNP Paribas Funds Enh. Bond 6M https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zjj8z5oq3j2gXqFWT+nfr09yRxCosCKpDQUgbvmzr+l3cyg+ipcS4BmvhGLJxjDc+X1lHKsghEZ4pNiyedInTLLetjBvpS3D+/VGPSJv/wSPBCTQqy0BSo4F0pht67BZYCHhaAMysoY0NynusrdYXlY
LU0012181318 BNP Paribas Funds Equity USA https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+ZjL6kk4MrsidP1nsJnGOgDfJgc03BktWtmRTFpsXqn8jX8CfwRGEAQ2ialZm8dJwjGlMl198o09MfXi8tntxQkdhtlvE8bsWD2VlS1hdInmK5iYjb6WEQGqCDe8asn7PXh2dziJnf8I9O3UVmnvCQlD
LU0823399810 BNP Paribas Funds Euro Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNeG0VQXVPPm08JHd+XnusTilpfzsDvc8MLongGDcPVyR5VogjKCZG1OUomDviYG1M7EB4TjcZu38T3iVcrXMyL01iCdFG/LlVP2IfqPheip52tst8PbSrxlWGBlgMc5B8
LU0823401574 BNP Paribas Funds Euro Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNdognW5kPNUZ7cVoDWdRZ6NrVXa7idXc5YIUp1xYcuv346iM32/9m7kxcCk/8TU8i36joB4yTS/N8UHrm5cwZQVfo/B9LiyrMjrmoXDdPww9sE8gjU7xu76aDLFmM3Uh3
LU0823404248 BNP Paribas Funds Europe Growt https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNkTuA2osXC1tTi1dN1G7VjBgOMRsgLat/uFaEW8pLnYDyNysm3+9oMDUxGPG73Njcng/0RlDozZ7KPDQc1uk57c+CfnoeBUFLViqJZn80Xvsa18+0JlC5KcdRSnSjLiVp
LU0823428932 BNP Paribas Funds India Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJN15/8BMhTYuHTWCTaYoQDTfFKdJehtuQkASYH0pENJYfDqImAVsQ1Risbe8DxZFO3Iy/rjruMA3+HGqD+iJd66d8w5CPhdw7sOjzsIjysabUxWjTcts645L60Zvm9/pRA
LU0089291651 BNP Paribas Funds Target Risk https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zj4wCzywAd9LRJdj0OHpafDh6CZAh+Vi9ApqaSgieuWaVpNhg4no1CPQz5Rr0fCg5gUD3uhs8SiMghD6rJfoYbs1pMSl7CB87rgOKRGvc5NCEjhDJLSF/vzKipogs0+/uLrQsMUEOk0HTyPZHddd+en
LU0265293521 BNP Paribas Funds Turkey Eq. https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+ZjduxY896eKKVITtToqP7lIkQ+vc+Q3jrw5RkN29ySQUM2zi3p/scpYBXXzQVBJ7DH4t9NXwbiH95kTZey3AsqQ/m7UpXr2nI7SctCMpCGlDzDiL0HloZIGHBiWpCziRgxwO4LdgiQJcDCev/MW5zlX
HU0000702691 BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000702725 BUDAPEST BONITAS ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000711668 BUDAPEST DOLLÁR RÖK KV AL USD https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000717822 BUDAPEST DOLLÁR RÖV.KÖTV.AL.I https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000706429 BUDAPEST EURO RÖV KV AL EUR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000717830 BUDAPEST EURÓ RÖV.K.AL.I.SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000701560 BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000702709 BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000715495 BUDAPEST PARADIGMA AL I SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000717582 BUDAPEST PARADIGMA PLUSZ AL I https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000707948 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT https://hold.hu/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdf
LU1530899142 CPR Inv. Global Disruptive EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1530899142/HUN/HUN
LU1530899498 CPR Inv. Global Disruptive USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU1530899498/HUN/HUN
HU0000708714 DIALÓG EURÓ SZÁRM.DEV.BEF.A. http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-euro-szarmaztatott-befektetesi-alap/9
HU0000706510 DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-expander-befektetesi-alap/7
HU0000706528 Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-fokusz-szarmaztatott-befektetesi-alap/6
HU0000715834 DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-konzervativ-euro-alap/16
HU0000709241 DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-octopus-szarmaztatott-befektetesi-alap/10
HU0000706494 Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-rovid-kotveny-befektetesi-alap-intezmenyi-sorozat/13
HU0000713771 DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-usd-befektetesi-alap/15
HU0000707724 EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP http://www.europaalap.hu/hu/hivatalos-tajekoztato-anyagok/
LU0945775517 Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0945775517.pdf
LU0979392684 Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU0979392684.pdf
LU0251131958 Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0251131958.pdf
LU0261950983 Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Asian%20Special%20Situations%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0261950983.pdf
LU0594300096 Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0594300096.pdf
LU0594300179 Fidelity Funds – China Consumer Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0594300179.pdf
LU0303816705 Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0303816705.pdf
LU0303823156 Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0303823156.pdf
LU1295422502 Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Market%20Debt%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422502.pdf
LU0261950470 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Markets%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0261950470.pdf
LU1295422171 Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Euro%20Bond%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422171.pdf
LU1295422338 Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Euro%20Corporate%20Bond%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422338.pdf
LU0261959422 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0261959422.pdf
LU1088279044 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)  https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1088279044.pdf
LU0997586515 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-USD%20(hedged)_strd_hu_LU0997586515.pdf
LU0251130802 Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0251130802.pdf
LU1273508504 Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1273508504.pdf
LU0882574139 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0882574139.pdf
LU0114721508 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-Euro_strd_hu_LU0114721508.pdf
LU0528228074 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0528228074.pdf
LU1295422767 Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1295422767.pdf
LU0528227936 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0528227936.pdf
LU0979393062 Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU0979393062.pdf
LU0605515377 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0605515377.pdf
LU0772969993 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0772969993.pdf
LU1273508686 Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Health%20Care%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1273508686.pdf
LU0987487336 Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0987487336.pdf
LU1088281024 Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1088281024.pdf
LU0997587596 Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-USD%20(hedged)_strd_hu_LU0997587596.pdf
LU1892829828 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Sustainable%20Water%20&%20Waste%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU1892829828.pdf
LU1984161858 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Sustainable%20Water%20&%20Waste%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1984161858.pdf
LU1892829315 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Sustainable%20Water%20&%20Waste%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU1892829315.pdf
LU0337581549 Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0337581549.pdf
LU0605520377 Fidelity Funds – US High Yield Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0605520377.pdf
LU1295421959 Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295421959.pdf
LU0565135745 First Eagle Amundi International A-EUR https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU0565135745/HUN/HUN
LU0433182416 First Eagle Amundi International A-EURh https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU0433182416/HUN/HUN
LU0068578508 First Eagle Amundi International A-USD https://www.amundi.lu/retail/dl/doc/kiid/LU0068578508/HUN/HUN
LU0122612764 Franklin European Growth Fund N EUR http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0122612764-HU-hu-HU.pdf
LU1969742532 Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR https://www.franklintempleton.hu/investor/alapok/alap-dokumentumok/28274/BS/franklin-green-target-income-2024-fund
LU1980828302 Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1 http://www.ftidocuments.com/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1980828302-HU-hu-HU.pdf
LU1969742532 Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR https://www.franklintempleton.hu/investor/alapok/alap-dokumentumok/28274/BS/franklin-green-target-income-2024-fund
LU1980828302 Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1 http://www.ftidocuments.com/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1980828302-HU-hu-HU.pdf
LU1093757489 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1093757489-HU-hu-HU.pdf
LU1212701962 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1212701962-HU-hu-HU.pdf
LU0140363267 Franklin Mutual European Fund N EUR http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0140363267-HU-hu-HU.pdf
LU1932919373 Franklin Templeton - Target Income 2024 https://www.franklintempleton.hu/investor/alapok/alap-dokumentumok/25463/BS/franklin-target-income-2024-fund
HU0000708797 GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=368
HU0000701818 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=369
HU0000706825 GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=613
HU0000708805 GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=449
HU0000706809 GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=372
HU0000705736 GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP ’A’ https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=304
HU0000708821 GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=373
HU0000708813 Generali Innováció Részvény Alap https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=755
HU0000706791 GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=378
HU0000705603 GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=374
HU0000705744 Generali Rövid Kötvény Alap https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=750
HU0000706833 GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=4
HU0000706817 GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=611
HU0000714977 GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=493

HU0000714977

GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP

https://alapkezelo.hu/download.php?type=fund&id=852  

HU0000701693 HOLD 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000701693-FS_HOLD_2000_KIID_20190601.pdf
HU0000705702 HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS_KIID_20190601.pdf
HU0000702030 HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000702295 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%89SZV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000702022 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702022-FS_HOLD_R%C3%89SZV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000701685 HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000701685-FS_HOLD_R%C3%96VID_K%C3%96TV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000703749 HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT https://hold.hu/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A_KIID_20190601_b_c.pdf
HU0000708938 HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA https://hold.hu/kiid-HU0000708938-FS_HOLD_VM_EURO_KIID_20190601.pdf
LU0363447680 JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0363447680&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0408877412 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0408877412&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0661985969 JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0661985969&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1086856207 JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1086856207&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0289470113 JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0289470113&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0323456466 JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0323456466&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0157182857 JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0157182857&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0070214290 JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0070214290&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0210536511 JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0210536511&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0917670407 JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged) https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0917670407&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0235842555 JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0235842555&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0095938881 JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0095938881&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1760116290 JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1760116290&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1181866309 JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged) https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1181866309&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
HU0000705579 OTP – PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA  https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Planeta
HU0000702170 OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Dollar
HU0000706361 OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP  https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_EMDA
HU0000702162 OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Euro
HU0000707633 OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA  https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei
HU0000713714 OTP FUNDMAN “A” SOROZAT https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Fundman
HU0000706221 OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_G10
HU0000718481 OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA F.ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraDollar
HU0000706379 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Supra
HU0000711007 OTP TREND “A” SOROZAT https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Trend
HU0000705827 OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_UjEuropa
HU0000709969 PLATINA PÍ SZÁRM.BEF.AL.B https://hold.hu/#!/alap/platina-pi-szarmaztatott-befektetesi-alap-b-sorozat
LU0248178906 Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc https://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1628859
LU0248174152 Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1629187
LU0133716950 Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2086326
LU0133706050 Schroder ISF Euro Bond A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1630655
LU0248179540 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1384288
LU0180781477 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1635249
LU0757360531 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1545687
LU0757359525 Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1545878
LU0133712025 Schroder ISF Italian Equity EUR http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1575386
LU0236738604 Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2087201
LU0323592211 Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2087345
HU0000707732 SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/sovereign-pb-szarmaztatott-befektetesi-alap/8
LU0294220107 Templeton Global Bond Fund EUR Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0294220107-HU-hu-HU.pdf
LU0122614208 Templeton Global Bond Fund USD http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0122614208-HU-hu-HU.pdf
LU0294221253 Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0294221253-HU-hu-HU.pdf
LU0170477797 Templeton Global Total Return Fund USD http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0170477797-HU-hu-HU.pdf
LU1353183533 THEAM Quant - Multi Asset Diversified https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/70c4b305-fb36-402b-b493-756e016c6cda/340480

ISIN

Termék neve

KIID elérhetősége

FR0010688176 Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0010688176
FR0010713735 Amundi ETF MSCI Europe Communication Services UCITS ETF https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0010713735
FR0010791137 Amundi ETF MSCI Europe Materials  UCITS ETF https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0010791137
FR0010655746 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0010655746
DE000A1YKTK4 etfs 3x Daily Short DAX 30 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3S.DE.pdf
LU0192223062 FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/2c3a7897-f042-41c9-aa6f-ec188a66b127/2048
DE000A0H08K7 iFhares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) https://www.justetf.com/servlet/download?isin=DE000A0H08K7&documentType=KID&country=DE&lang=de
IE00BYZK4669 iShares Ageing Population UCITS ETF https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-ageing-population-ucits-etf-usd-acc-ch-ie00byzk4669-en.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
IE00BYZK4552 iShares Automation & Robotics UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-automation-robotics-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00byzk4552-en.pdf
IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-china-large-cap-ucits-etf-usd-dist-gb-ie00b02kxk85-en.pdf
DE0005933931 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-core-dax-ucits-etf-de-gb-de0005933931-en.pdf
IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-core-euro-stoxx-50-ucits-etf-eur-dist-gb-ie0008471009-en.pdf
IE00B53QG562 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-core-msci-emu-ucits-etf-eur-acc-gb-ie00b53qg562-en.pdf
IE00B4L5YX21 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF  https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-core-msci-japan-imi-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b4l5yx21-en.pdf
IE00B5BMR087 iShares Core S&P 500 UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-core-sp-500-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b5bmr087-en.pdf
IE0031442068 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) https://www.blackrock.com/kiid/literature/kiid/kiid-ishares-core-sp-500-ucits-etf-usd-dist-gb-ie0031442068-en.pdf
IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF https://www.blackrock.com/za/individual/literature/kiid/kiid-ishares-developed-markets-property-yield-ucits-etf-usd-dist-gb-ie00b1fzs350-en.pdf
IE00B8FHGS14 iShares Edge MSCI World Minimum https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-edge-msci-world-minimum-volatility-ucits-etf-usd-acc-ch-ie00b8fhgs14-en.pdf
DE0006289309 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) https://www.blackrock.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-euro-stoxx-banks-30-15-ucits-etf-de-ch-de0006289309-en.pdf
IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-global-clean-energy-ucits-etf-usd-dist-gb-ie00b1xnhc34-en.pdf
CH0104136236 iShares Gold ETF (CH) https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-gold-etf-ch-ch-ch0104136236-en.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
IE00B0M63953 iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-msci-eastern-europe-capped-ucits-etf-usd-dist-gb-ie00b0m63953-en.pdf
IE00B4L5YC18 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-msci-em-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b4l5yc18-en.pdf
IE00B0M63177 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) https://www.blackrock.com/lu/individual/literature/kiid/kiid-ishares-msci-emerging-markets-ucits-etf-dist-gb-ie00b0m63177-en.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-msci-poland-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b4m7gh52-en.pdf
IE00B5V87390 iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF https://www.ishares.com/ch/intermediaries/en/literature/kiid/kiid-ishares-msci-russia-adrgdr-ucits-etf-usd-acc-ch-ie00b5v87390-en.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
IE00B1FZS574 iShares MSCI Turkey UCITS ETF https://www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00B1FZS574&documentType=KID&country=CH&lang=en
IE00B53SZB19 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-nasdaq-100-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b53szb19-en.pdf
IE00B3WJKG14 iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-sp-500-information-technology-sector-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b3wjkg14-en.pdf
DE000A0Q4R28 iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-automobiles-parts-ucits-etf-de-ch-de000a0q4r28-en.pdf
DE000A0F5UJ7 iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/ch/institutional/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-de-ch-de000a0f5uj7-en.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
DE000A0Q4R36 iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-health-care-ucits-etf-de-ch-de000a0q4r36-en.pdf
DE000A0H08Q4 iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-technology-ucits-etf-de-ch-de000a0h08q4-en.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
DE000A0H08R2 iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-telecommunications-ucits-etf-de-gb-de000a0h08r2-en.pdf
DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-ch-de0002635307-en.pdf
DE000A0Q4R02 iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ishares-stoxx-europe-600-utilities-ucits-etf-de-gb-de000a0q4r02-en.pdf
DE0002635299 iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) https://www.justetf.com/servlet/download?isin=DE0002635299&documentType=KID&country=DE&lang=en
FR0010869578 Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF-Acc https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/fixed-income-etf/lyxor-bund-daily-2x-inverse-ucits-etf-acc/fr0010869578/eur#
FR0007052782 Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/equity-etf/lyxor-cac-40-dr-ucits-etf-dist/fr0007052782/gbp#
LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-Acc https://www.justetf.com/servlet/download?isin=LU1900066462&documentType=KID&country=CH&lang=en
FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe Russia UCITS ETF- Acc https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-eastern-europe-ex-russia-ucits-etf-acc/lu1900066462/gbp
LU0533033238 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF-Acc (EUR) https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-world-health-care-tr-ucits-etf-acc-eur/lu0533033238/eur
LU0496786574 Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) https://www.lyxoretf.lu/en/instit/products/equity-etf/lyxor-sp-500-ucits-etf-dist-eur/lu0496786574/eur
HU0000704960 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_BUX_ETF_20180627.pdf
DE000A0KRKB8 WisdomTree Agriculture https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---de000a0krkb8---wisdomtree-agriculture---en.pdf
JE00B78CGV99 WisdomTree Brent Crude Oil https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---je00b78cgv99---wisdomtree-brent-crude-oil---en.pdf
DE000A1N3G19 WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---de000a1n3g19---wisdomtree-brent-crude-oil---eur-daily-hedged---en.pdf
IE00B8VZVH32 WisdomTree NASDAQ 100 3X Daily Short https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/kid---wisdomtree-nasdaq-100-3x-daily-short---qqqs---en.pdf
DE000A1RX996 WisdomTree Physical Gold- EUR Daily Hedged https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---de000a1rx996---wisdomtree-physical-gold---eur-daily-hedged---en.pdf
JE00B1VS3W29 WisdomTree Physical Precious Metals https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---je00b1vs3w29---wisdomtree-physical-precious-metals---en.pdf
DE000A0N62H8 WisdomTree Physical Precious Metals https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---de000a0n62h8---wisdomtree-physical-precious-metals---en.pdf
DE000A0N62F2 WisdomTree Physical Silver https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---de000a0n62f2---wisdomtree-physical-silver---en.pdf
JE00B588CD74 WisdomTree Physical Swiss Gold https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---je00b588cd74---wisdomtree-physical-swiss-gold---en.pdf
GB00B15KY765 WisdomTree Wheat https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/etf-securities/kid---gb00b15ky765---wisdomtree-wheat---en.pdf
LU0292107645 Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF https://etf.dws.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292107645/-/MSCI-Emerging-Markets-Swap-UCITS-ETF
IE00BM67HM91 Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF https://etf.dws.com/LUX/ENG/Download/KIID/IE00BM67HM91/-/MSCI-World-Energy-UCITS-ETF
IE00BM67HM91 Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF https://www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00BM67HM91&documentType=KID&country=DE&lang=de
LU0292100806 Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UCITS ETF https://etf.dws.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292100806/-/Stoxx-Europe-600-Basic-Resources-Swap-UCITS-ETF
LU0292103222 Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF https://etf.dws.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292103222/-/Stoxx-Europe-600-Health-Care-Swap-UCITS-ETF

KID-Certifikátok

A németországi UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (KID) a kibocsátó oldalán érhetőek el: https://www.onemarkets.hu/expressplus

Árfolyam fedezeti termékek, FX derivatívák
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo