A 2018. január 3. napjától alkalmazandó MiFID II szabályozás (az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve és a felhatalmazáson alapuló végrehajtási rendeletek), valamint az ennek alapján módosult magyar jogi előírások alapján jelentősen megváltozott a befektetési szolgáltatásokra és a kiegészítő befektetési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozói környezet, amely kihat az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra is. Az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel fennálló szerződéses kapcsolatában több kérdésben szükséges ügyfeleink kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a szolgáltatásokat ugyanazon a színvonalon és az ügyfeleink elégedettségét szolgálva nyújthassuk.

Jelen oldalon találja annak a nyilatkozatnak a linkjét, amely az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel megkötött szerződése mellékletét fogja képezni, és amelyben kifejezett hozzájárulásait kérjük. Hozzájárulási nyilatkozata(i) azért fontosak, mivel ezek egyben alapját képezik annak, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtását továbbra is biztosítani tudja az Ön, vagy az Ön által képviselt társaság számára.

Annak érdekében, hogy az Ön nyilatkozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. rendelkezésére álljon, kérjük, hogy a nyilatkozatot megfelelően aláírva szíveskedjen az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére postán a 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre, e-mailben a MIFID2Kombi@unicreditgroup.hu címre, vagy személyesen bármely UniCredit bankfiókba visszajuttatni vagy ott megtenni.

Fontos, hogy amennyiben rögzített telefonon keresztül köt ügyletet, úgy jelen tájékoztatónkban, és a mellékelt nyilatkozatban leírtak megismerését és elfogadását az ügyletkötését megelőzően rögzített vonalon, szóban is megerősítheti, így téve eleget a jogszabályban foglaltaknak. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a nyilatkozat hiányában a Bank felfüggesztheti a szolgáltatásnyújtást a nyilatkozatok megtételéig, amennyiben ezek hiánya a Bank megítélése szerint a Bank részére a szolgáltatásnyújtást jelentősen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi. Ebben az esetben kizárólag személyes ügyintézés keretében, bármely  bankfiókunkban tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket.

 

1.    Alkalmassági jelentés

A megváltozott szabályozás értelmében amennyiben befektetési tanácsadás nyújtására sor kerül, az abban megjelölt ajánlott ügylet és/vagy pénzügyi eszköz tekintetében Bankunknak  ún. alkalmassági jelentést kell készítenie Önnek személyre szólóan. E jelentés a Bszt. 44. § (3) szerint tartalmazza a befektetési tanácsot és leírásra kerül, hogy Bankunk mi alapján tekinti az adott ügyletet alkalmasnak az Ön céljai és igényei alapján, figyelemmel az Ön által megadott, illetve pénzintézetünknél  rendelkezésére álló információkra.

Az alkalmassági jelentést az ügyletkötést megelőzően kell Bankunknak biztosítania, azonban az Ön kifejezett hozzájárulása esetében, ha az egyedi ügyletre vonatkozó megállapodásra, személyre szóló ajánlatra olyan távközlési eszközön (pl. szóban hangrögzített telefonon) keresztül kerül sor, mely nem teszi lehetővé az alkalmassági jelentés előzetes átadását, a jelentést Bankunk az ügyletkötést követően is megadhatja tartós adathordozón, közvetlenül az ügyletkötést követően. Az Ön számára a jelen nyilatkozat megadása esetében is biztosított a konkrét egyedi ügylet, személyre szóló ajánlat esetében, hogy választási lehetőségként kérje az ügyletkötés elhalasztását, annak érdekében, hogy az alkalmassági jelentés az ügyletkötés előtt átvegye. Ebben az esetben szükséges előzetesen figyelembe venni és mérlegelni, hogy az adott piaci körülmények és érintett pénzügyi eszközök árának/árfolyamának változása miatt az egyedi ügylet későbbi megkötésekor már felmerülhet, hogy esetlegesen eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és elérhető.

2.    Ügyfélmegbízások kereskedési helyszínen kívüli végrehajtása

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Végrehajtási politikája jelenleg is tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a megbízásokat kereskedési helyszíneken (így szabályozott piac, MTF, OTF) kívül, saját számlás kereskedés keretében hajtsa végre. Ennek kockázatait és leírását az UniCredit Bank Hungary Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó Általános Üzleti Feltételei (Üzletszabályzat) mellékletét képező Végrehajtási politika tartalmazza. A jelenlegi gyakorlatot Bankunk továbbra is fenn kívánja tartani és eszerint kíván eljárni. Ehhez azonban az szükséges, hogy az új szabályozás értelmében, a megbízás végrehajtását megelőzően, Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. Végrehajtási politikája átfogóan került módosításra az új szabályozásnak való megfelelés érdekében. A Bank a Végrehajtási Politikában ismerteti, hogyan fogja az ügyfelek megbízásait végrehajtani. A Végrehajtási politika tartalmazza azokat a helyszíneket, melyek lehetővé teszik UniCredit Bank számára, hogy az ügyfélmegbízások végrehajtása során következetesen a lehető legjobb eredményt érje el, továbbá információkat a kereskedési helyszínekről, valamint azokról a körülményekről, tényezőkről, melyeket az UniCredit Bank értékel a végrehajtási helyszín megválasztása során. A Végrehajtási Politika a www.unicreditbank.hu/mifid linken érhető el, kérjük, hogy tájékozódjanak a megbízások végrehajtásainak megváltozott szabályairól.

3.    Ügyfél-tájékoztatások e-mailben

A jelenlegi szabályozással egyezően 2018. január 2-től továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy az Önnek küldött tájékoztatásokat az UniCredit Bank Hungary Zrt. ne csak papír alapon, hanem ún. egyéb tartós adathordozón (pl. e-mail) küldje meg az Ön részére, amennyiben Önnek ez megfelelő, tudva, hogy fennáll a lehetősége a papír alapú tájékoztatás választására is. Ehhez azonban szükség van az Ön hozzájárulására is.

4.    Ügyfél-tájékoztatások honlapon

Egyes tájékoztatások továbbá –a jelenlegi szabályozással és gyakorlattal összhangban – a www.unicreditbank.hu honlapon is teljesíthetőek. Bankunk e gyakorlatot változatlanul fenn kívánja tartani, amelyhez továbbra is szükség van az Ön hozzájárulására.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a későbbiek folyamán elektronikus úton tájékoztatja Önt a honlap címéről, és a MiFID II előírásainak megfelelően frissített tájékoztatások, szerződéses feltételek weboldalon belüli elérhetőségéről.

5.    A Kiemelt Információk (KID-ek) közzététele honlapon

A honlapon elérhető tájékoztatások között újként jelennek majd meg az ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (Key Information Document, KID), amelyek az egyes, jogszabályban meghatározott termékek (így például származtatott ügyletek, certifikátok) vonatkozásában tartalmazzák majd a legfontosabb, szintén jogszabály által meghatározott információkat az adott eszközről. A Banknak fennáll a lehetősége, hogy ezeket a dokumentumokat honlapon tegye közzé a papír alapú átadás helyett, amennyiben Önnek ez megfelelő, tudva, hogy fennáll a lehetősége a papíralapú tájékoztatás választására is. Ehhez azonban szükség van az Ön hozzájárulására is.

6.    A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum átvétele ügyletkötést követően

Abban az esetben, ha a lakossági befektető saját elhatározásából úgy dönt, hogy távközlési eszköz útján - így hangrögzített telefonon keresztül – veszi fel a kapcsolatot az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel és köti meg az ügyletet és ezen az úton a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) előzetes rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, amelyről az UniCredit Bank Hungary Zrt. tájékoztatta is, akkor az ügyfél előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot az UniCredit Bank az egyedi ügylet megkötését követően – indokolatlan késedelem nélkül – továbbítsa. Ezt a megoldást választhatja  ahelyett, hogy az ügyfél az egyedi ügyletet késleltetné annak érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyletkötést megelőzően megkaphassa.

Az ügyfélnek lehetősége a konkrét egyedi ügylet esetében fennáll arra, hogy az egyedi ügyletet késleltesse annak érdekében, hogy még az egyedi ügylet megkötése előtt kézhez kaphassa és elolvashassa a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot. Ebben az esetben szükséges előzetesen figyelembe venni és mérlegelni, hogy az adott piaci körülmények és érintett pénzügyi eszközök árának/árfolyamának változása miatt az egyedi ügylet későbbi megkötésekor már felmerülhet, hogy esetlegesen eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és elérhető.

7.    Nyelvhasználat

Bankunk a jövőben is törekszik arra, hogy az egyes tájékoztató anyagokat főszabályként és amennyiben azt jogszabály előírja, magyar nyelven tegye elérhetővé ügyfelei számára. Előfordulhat azonban, hogy egyes dokumentumok – jellemzően azon eszközökre vonatkozóan, amelyek kibocsátási, előállítási vagy forgalmazási helye nem Magyarországon van, (így például különböző külföldi tőzsdén kereskedett befektetési alapok), csak más, idegen nyelven érhetőek el, és a magyar fordítás sem áll rendelkezésünkre. Ebben az esetben az értékesítéshez szükséges az Ön hozzájárulása arról, hogy elfogadja, hogy a tájékoztatást (így például: információs és marketinganyagokat) nem ugyanazon a nyelven, hanem több nyelven kapja meg, azaz egyes dokumentumok ne magyar nyelven álljanak az Ön rendelkezésére.

Kérjük, hogy a fenti tájékoztatásunkat gondosan mérlegelje, és annak megfelelően szíveskedjen nyilatkozni a jelen levelünk mellékletét képező dokumentumban. Amennyiben megfontolt döntéséhez további információra van szüksége, úgy kérjük, keresse kollégáinkat az UniCredit bankfiókokban, akik készséggel állnak szíves rendelkezésére. További információkat talál a MiFID II szabályozással kapcsolatban a www.unicreditbank.hu/mifid honlapon, illetve a szükséges nyilatkozatot innen letöltheti: www.unicreditbank.hu/mifid-nyilatkozat.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo