MiFID II.

Tudnivalók ügyfeleink számára

 

A tőkepiac változásai új, az egész Európai Unióra kiterjedő szabályozást tettek szükségessé. A változások 2018. január 3-tól hatályosak, és ügyfeleinket éppúgy érintik, mint bankunkat.

A MiFID II. (Markets in Financial Instruments Directive  ̶  az Európai Parlament és Tanács 2014/65/EU irányelve) többszintű, az Európai Unióra kiterjedő szabályozást takar, amelynek bevezetése két hazai törvény1 jelentős módosítását és további ágazati jogszabályok megalkotását követelte meg, valamint számos, hazánkban is közvetlenül hatályos és alkalmazandó európai jogszabály kapcsolódik hozzá.

Bankunk saját döntése alapján  ̶  a számítástechnikai rendszerek zavartalan működése érdekében  ̶  az új követelményeknek már a jogszabályok hatályba lépése előtt egy nappal, 2018. január 2-től kíván megfelelni, így folyamatait és szabályzatait ennek megfelelően módosítja.

 

Korábbi szabályozási elemek és változásaik

Ügyfélbesorolás

Az előírásoknak megfelelően a befektetési szolgáltatóknak – így bankunknak is – az ügyfeleiket ügyfél-kategóriákba kell sorolniuk. A besorolás alapja az ügyfél befektetési termékekkel, azok működésével és kockázataival kapcsolatos ismeretei és tapasztalata, célja pedig az, hogy az így meghatározott ügyfelek a szakértelmüknek megfelelő védelmet kapjanak.

A jogszabály három ügyfél-kategóriát különböztet meg:

 • Lakossági ügyfelek
 • Szakmai ügyfelek
 • Elfogadható partnerek

Elfogadható partnernek, illetve szakmai ügyfélnek minősülnek: a jogszabályban meghatározott intézményi befektetők, illetve a bizonyos méretkövetelményeknek megfelelő vállalkozások. Szakmai ügyféllé történő minősítését kérheti az a lakossági ügyfél, aki a jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel. Lakossági ügyfél pedig mindenki más, aki nem tartozik sem az elfogadható partner, sem a szakmai ügyfél kategóriába (a továbbiakban: MiFID lakossági ügyfél).

Az ügyfél-kategóriákat, az egyes ügyfél-kategóriák közötti átjárhatósági szabályokat az UniCredit Bank Ügyfél-besorolási Politikája tartalmazza, ebben lényegi változás nem következett be. Az ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos legszigorúbb szabályok az ügyfelek túlnyomó többségét kitevő MiFID lakossági ügyfelekre vonatkoznak. Bankunk minden ügyfelét a szerződéskötéskor, illetve a besorolás esetleges változásakor tájékoztatja az alkalmazott ügyfél-kategóriáról és az ahhoz kapcsolódó jogairól.

Alkalmassági és megfelelési teszt

Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a banknak fel kell mérnie ügyfele:

 • pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait,
 • kockázatviselési hajlandóságát,
 • pénzügyi helyzetét és
 • befektetési céljait.

A törvényben meghatározott egyes megbízások végrehajtása előtt pedig a banknak tájékozódnia kell ügyfelei ismereteiről és tapasztalatairól a szerződésben vagy a megbízásban foglalt ügylet lényegével, jellemzőivel és különösen ezek kockázataival kapcsolatban. Ezek alapján ügyfelünknek lehetősége nyílik arra, hogy bizonyos termékekre ügyleteket kössön.

Ennek megfelelően a befektetési ügyletekre vonatkozó szerződéskötés előtt az ún. „Befektetési adatlapon” mindenkinek nyilatkoznia kell:

 • a termékekkel kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól (megfelelési teszt), illetve
 • ha személyre szóló befektetési tanácsadást is igénybe kíván venni, akkor a kockázatviselési hajlandóságáról, valamint a befektetési céljáról és a pénzügyi helyzetéről (alkalmassági teszt).

Ha ügyfelünk úgy dönt, hogy a fenti információkat nem vagy nem teljeskörűen adja meg, és erről írásban nyilatkozik, megbízását természetesen végrehajtjuk, azonban befektetési tanácsadási szolgáltatást ebben az esetben a bank nem nyújthat.

2018 januárjától (MiFID II.) fontos változás, hogyha a meghatalmazottak adnak megbízást, akkor a meghatalmazó ismeretét, tapasztalatát is vizsgálnunk kell a befektetési szolgáltatási termék igénybevétele esetén. E követelmény megvalósításához a jövőben az adott befektetési termékre történő megbízást megelőzően az értékpapírszámlák felett rendelkezési joggal bíró meghatalmazottak termékkel kapcsolatos ismeretét, illetve tapasztalatát is felmérjük a megfelelési teszt keretében.

Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos előzetes tájékoztatás

A befektetők védelme érdekében kiemelkedő jelentőségű a megfelelő előzetes és utólagos tájékoztatás. Az előzetes tájékoztatás keretében, többek között befektetési megbízásának benyújtása előtt rendelkezésére bocsátunk egy ún. „Befektetési tájékoztatót”, amelyben segítséget nyújtunk az UniCredit Bank által kínált pénzügyi eszközök meghatározásában, valamint felhívjuk a figyelmét az egyes terméktípusokban rejlő kockázatokra.

Végrehajtási politika

A jogszabály előírja, hogy a befektetési szolgáltatók az ügyfélmegbízások végrehajtása során minden elégséges lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb befektetési eredményt érjék el, figyelembe véve az árat, a költségeket, a gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés valószínűségét, a megbízások nagyságrendjét, jellegét, illetve más, a végrehajtás szempontjából releváns tényezőket.

A megbízások hatékony, legjobb teljesítésének eljárását a végrehajtási politikában kell rögzíteni, amely tartalmazza a pénzügyi eszközök valamennyi osztályával kapcsolatban a bank által használt teljesítési helyeket, valamint a legjobb eredmény elérését lehetővé tevő teljesítési hely kiválasztásának szempontjait.

Természetesen az ügyfélnek joga van konkrét utasításokat adni a megbízása – a Végrehajtási Politikától eltérő – teljesítésére vonatkozóan, de ebben az esetben az ügyfélnek kell vállalnia a kockázatot, hogy a megbízása nem feltétlenül jelenti majd a lehető legjobb eredmény elérését. A Végrehajtási Politikát – amely a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre vonatkozó Általános Üzleti Feltételek mellékletét képzi – a szabályozási változásokra tekintettel átfogóan módosítottuk, ezért kérjük, hogy azt figyelmesen olvassa el.

Melyek a legfontosabb újdonságok ügyfeleink szempontjából?

 

 • Az ügyféligények fokozott figyelembevétele a befektetési termékek kibocsátóinál és a forgalmazóknál (új Termékirányítási szabályok).
 • Költség-transzparencia, ami a pénzügyi eszközök vételéhez, eladásához és tartásához kapcsolódó költségeket előzetesen és utólag is átláthatóvá teszi.
 • A banknak rögzítenie kell az ügyféllel történt minden releváns kommunikációt.
 • A korábbinál részletesebb tájékoztatás a pénzügyi eszközökhöz tartozó kockázatokról, az értékesítés során nyújtott befektetési tanácsadásról, a bank által kapott ösztönzőkről.
 • A kereskedési helyszínek fokozottabb összehangolása, illetve a megbízások legjobb végrehajtásával kapcsolatos további szabályozások.
Termékirányítási szabályok és alkalmassági nyilatkozat

Bankunk minden pénzügyi eszköz esetén meghatározza és folyamatosan felülvizsgálja a termék célpiacát. Ez az eljárás biztosítja, hogy ügyfeleinknek kizárólag olyan megoldásokat ajánljunk, amelyek célpiaci meghatározásuk alapján megfelelőek és alkalmasak számukra.

A befektetési tanácsadás során, de még a megbízás végrehajtása előtt átadunk egy alkalmassági jelentést, amely az adott tanácsok összegzését, valamint annak kifejtését tartalmazza, hogy a nyújtott ajánlás miért alkalmas az ügyfél számára. Bankunk az alkalmasság vizsgálatakor minden esetben a következőket veszi figyelembe: termékismeret, ügyfélbesorolás, kockázatérzékenység, befektetési időhorizont, ügyféltípus, befektetési cél, ügyfélkockázati besorolás.

A továbbiakban sem adunk olyan pénzügyi eszköz esetén befektetési tanácsot, amely az adott ügyfelünk számára nem alkalmas. Arra azonban lehetőséget biztosítunk, hogy ügyfeleink ilyen pénzügyi eszközökre befektetési tanácsadás nélkül megbízást adjanak, ilyenkor a megbízás felvétele előtt felhívjuk ügyfeleink figyelmét a megfelelőség hiányára.

Költség-transzparencia

Előzetes költségkimutatás: A megbízásfelvétel részét képzi, hogy az ügyfelek előzetesen, áttekinthető formában megismerkedhessenek a befektetési szolgáltatásokat és termékeket terhelő várható költségekkel és a kapcsolódó ösztönzőkkel. Kérjük, hogy a megbízás megadása előtt minden esetben figyelmesen tekintse át a banktól kapott információkat, és kérjen további információt, ha kérdése merülne fel.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásnyújtás esetén minden esetben és minden csatornán keresztül (személyesen, telefonon és online felületen) a bank részéréről kötelező az előzetes költségkimutatás megismertetése. A költségkimutatást tartós adathordozón kell átadnunk befektetőink részére annak érdekében, hogy még a befektetési döntés meghozatala előtt minden várható költséget megismerhessenek. Ennek következtében a telefonos csatornán keresztül adott megbízást csak akkor tudják kollégáink felvenni és végrehajtani, ha az előzetes költségkimutatás átadására a megbízás megadása előtt lehetőség nyílik; vagyis rendelkezik e-mail-elérhetőséggel, és előzetesen hozzájárul az e-mailen keresztül történő tájékoztatáshoz, valamint elfogadja az e-mailen keresztül történő tájékoztatás kockázatait, amelyről bővebben itt olvashat.

Utólagos költségkimutatás: Bankunk az igénybe vett termékek és szolgáltatások pontos költségeiről és a kapcsolódó ösztönzőkről évente legalább egyszer részletes, személyre szabott kimutatást küld ügyfeleinek.

Releváns kommunikáció rögzítése

A szabályozással összhangban minden, a megbízásra és tanácsadásra vonatkozó információt, így az ügyfelekkel folytatott kommunikáció napját és időpontját, helyszínét és kezdeményezőjét, a résztvevők személyét és az esetleges ügyfélmegbízás adatait (ár, volumen, megbízás típusa és érvényességi ideje, átadás vagy végrehajtás előírt időpontja) a bank rögzíti, és azt öt éven belül kérésre ügyfelei rendelkezésére bocsátja.

Jogi személyek Legal Entity Identifier (LEI) kóddal kapcsolatos követelményei

2018. január 3-tól a jogi személy ügyfelek azonosítására létrehozott jogi személyazonosítót („legal entity identifier code”, röviden LEI kódot) kell alkalmazni minden olyan jogi személy által értékpapírszámlán lebonyolított ügylettel kapcsolatosan is, amelyre vonatkozik az ügyletjelentési kötelezettség. Ebbe beleértendőek a kereskedési helyszínen jegyzett értékpapírokra, részvényekre, befektetési alapokra, ETF-ekre, certifikátokra, állampapírokra, vállalati kötvényekre, jelzáloglevelekre vonatkozó ügyletek is. Ennek hiányában a bank nem nyújthat olyan (többek között) értékpapírral kapcsolatos szolgáltatást, amely a megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez.

LEI kódot a kibocsátó intézményektől tud beszerezni, ennek megújítása évente szükséges. A LEI kóddal kapcsolatos további részletekről a következő elérhetőségen tájékozódhat:

https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/archiv-hirek/tajekoztato-a-globalis-jogalany-azonositorol-lei-es-annak-hasznalatarol

Természetes személyek Nemzeti ügyfél-azonosítójával (National ID) kapcsolatos tájékoztatás

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete természetes személyek egyedi ügyletei kapcsán ír elő a befektetési szolgáltatók részére jelentési kötelezettséget az illetékes hatóságok felé. A jelentési kötelezettséget a szolgáltatók az Ügyfél állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód és a rendelet 6. cikk II. mellékletében, az egyes országok állampolgárai esetében eltérően meghatározott Nemzeti ügyfél-azonosító felhasználásával teljesítik.

A fentiek miatt különösen fontos, hogy amennyiben az Ön állampolgársága, neve és/vagy bármely, az állampolgársága alapján meghatározott, a Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adata megváltozik, úgy a változást bankunk felé haladéktalanul bejelentse annak érdekében, hogy jelentési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A bank nem köteles vizsgálni a rendelkezésére bocsátott Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adatok érvényességét, az érvénytelen azonosító felhasználásából eredő következményekért az ügyfél felelős.

Az állampolgárságára vonatkozó Nemzeti ügyfél-azonosító formáját ITT tudja megtekinteni. (A listában szereplő CONCAT azonosító egy képzett azonosító, amely a természetes személy vezeték és utónevéből és születési dátumából áll össze.)

 

ISIN Alap neve                                                                                         KIID elérhetősége
LU1558495419 ABERDEEN GL.- SELECT EM.M.BOND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0231459107 ABERDEEN GLOB.ASIAN SMALLER CF http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0476875439 ABERDEEN GLOBAL – ASIAN PROPERTY SHARE FUND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0505785005 ABERDEEN GLOBAL – EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0476876080 ABERDEEN GLOBAL – EUROPEAN EQUITY FUND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0476875785 ABERDEEN GLOBAL – LATIN AMERICAN EQUITY FUND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU1558494875 ABERDEEN GLOBAL - MUL.AS.GROW http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0505784297 ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES FUND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0505784883 ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES FUND http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0498181733 ABERDEEN GLOBAL EM.MARKETS EQ. http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0476875942 ABERDEEN GLOBAL EMERGI MARKETS http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU1558495765 ABERDEEN GLOBAL II-EURO CORP B http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
LU0231490524 ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY http://www.aberdeenasset.com.au/en/usoffshore/fund-literature/aberdeen-global/kiids
HU0000718606 ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP HUF http://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/
HU0000715990 AEGON ALFA ABSZ. USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000715982 AEGON ALFA ABSZ.EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000703970 AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000715974 AEGON ALFA SZÁRM BEF AL I SOR. https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705272 AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702493 AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709597 AEGON BONDMAXX ABSZ. HOZ. KÖTV https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000706114 AEGON FELTÖREKVŐ EU.KÖTVÉNY AL https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000706114   AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP ( EUROEXPRESSZ) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709522 AEGON ISTANBULL RÉSZV. BEF.A I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707419 AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709530 AEGON KÖZÉP-EU.RV.BEF.AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709605 Aegon Köz-Európ. Váll. Kötv.I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705256 AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714928 AEGON MAR AKT VEGY AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714886 AEGON MARATON AKT.VEGY.BEF.A.A https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714894 AEGON MARATON AKT.VEGYES EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714902 AEGON MARATON AKT.VEGYES USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705520 Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – A sorozat (EUR) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707195 Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – B sorozat (HUF) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716022 AEGON MONEYMAXX EXPR USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716030 AEGON MONEYMAXX EXPR. EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716014 AEGON MONEYMAXX EXPR.BEF.AL I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000703145 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000712393 AEGON NEMZ. RV BEF.ALAP I SOR. https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702477 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702485 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705157 AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702303 AEGON PÉNZPIACI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707401 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709514 AEGON RUSSIA RV. BEF. AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000708169 Aegon Smart Money Bef.A.Alapja https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702501 AEGON  KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
LU1322973477 Allianz - Best Styles Global Equity  https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-best-styles-global-equity-at-h-eur-eur#Documents
LU0348827899 ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0348827899_KID_hu_HU_03112017.pdf?cd50003e1a74b5adbcda813d9c03afb36a66f5e6
LU1211505810 ALLIANZ DYN MULTI A S 50 HUF-H http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1211505810_KID_hu_HU_25092017.pdf?2939e1350ca6cb9c71ff75efea4f5e610be43418
LU0414046390 ALLIANZ EUR.EQUITY DIV. CT EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0414046390_KID_hu_HU_25092017.pdf?1abbeedcf96e9659d6a22ef47935dacdf783804c
LU0256839860 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0256839860_KID_hu_HU_10102017.pdf?3058c83a720547a1770b90998d32e4e1a2e0e2b1
LU0527936024 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0527936024_KID_hu_HU_10102017.pdf?836f774a3a98d40f7fe326cca33b11acfcc9c4bd
LU0293315296 ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQ. http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0293315296_KID_hu_HU_25092017.pdf?b0f4bde8e23c983be6c4b094827bb158c99fd4b7
LU0527935992 ALLIANZ GEM EQ. HIGH DIVIDEND http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0527935992_KID_hu_HU_03112017.pdf?a9827c96009fdc3e42a92b8ebcfa619a707a2f02
LU0293313671 ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND – CT – EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0293313671_KID_hu_HU_03112017.pdf?0e417c7be243481a571835f752510515be04503e
LU0342689832 ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT – EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0342689832_KID_hu_HU_25092017.pdf?079dcd92fe410ae49c984c1ad2a19f1c577dd28a
LU1508476998 Allianz Global Equity Insights (GLOBAL ECOTRENDS) – CT – EUR https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-global-equity-insights-ct-eur
LU1428086174 ALLIANZ STRUCTURED RETURN AT http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1428086174_KID_hu_HU_27112017.pdf?1f1396b4a4904effdcba421efa74ca332568f888
LU1363153740 ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1363153740_KID_hu_HU_13072018.pdf?d9e74a35f45fdab4e735f08c537f830e33ee17dd
HU0000705330 AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000705330
HU0000721949 AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000721949
HU0000715248 AMUNDI EXPLORER ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000715248
HU0000710322 AMUNDI FELTÖREKVŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000710322
LU1950964814 Amundi Fund Solutions Buy And Watch Inc 07/2025 A EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1950964814
LU1956945759 Amundi Fund Solutions Buy And Watch Inc 07/2025 A USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1956945759
LU1882436733 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882436733
LU1882437038 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A HUF Hgd https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882437038
LU1882439323 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882439323
LU1882444166 AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882444166
LU1882444240 AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882444240
LU1882445999 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882445999
LU1882446021 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882446021
LU1882448076 AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882448076
LU1882448159 AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882448159
LU1882451880 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882451880
LU1882452003 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882452003
LU1882465757 AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882465757
LU1882465831 AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882465831
LU1882467969 AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882467969
LU1894677613 AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1894677613
LU1894677886 AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1894677886
LU1882470245 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882470245
LU1882470591 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882470591
LU1882473850 AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882473850
LU1882474072 AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - C USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882474072
LU1882475988 AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882475988
LU1882476101 AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882476101
LU1883304286 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883304286
LU1883306901 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883306901
LU1883307032 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883307032
LU1883312032 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883312032
LU1883314913 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883314913
LU1883316884 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883316884
LU1883317007 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883317007
LU1883319474 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883319474
LU1883319557 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883319557
LU1883321611 AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883321611
LU1883328038 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883328038
LU1883328111 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883328111
LU1883330877 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883330877
LU1883331099 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 HUF Hgd QTI   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883331099
LU1883331503 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD QTI   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883331503
LU1923162355 AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1923162355
LU1923162272 AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1923162272
LU1883340595 AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883340595
LU1883340751 AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - C EUR Hgd   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883340751
LU1883340835 AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883340835
LU1883342880 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883342880
LU1883342963 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883342963
LU1883836378 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883836378
LU1883836451 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883836451
LU1883842772 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883842772
LU1883843077 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883843077
LU1883850874 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883850874
LU1883854603 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883854603
LU1883854785 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883854785
LU1883857531 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883857531
LU1883857614 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883857614
LU1883859586 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883859586
LU1883859669 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883859669
LU1894683694 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1894683694
LU1894683777 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1894683777
LU1883862887 AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883862887
LU1883863000 AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883863000
LU1882442541 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882442541
LU1882442897 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1882442897
LU1433245245 Amundi Funds Protect90 A-EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1433245245
LU1579338093 Amundi Funds Protect90 A-USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1579338093
LU1883867928 AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883867928
LU1883868066 AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - C HUF   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883868066
LU1883869544 AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883869544
LU1883869627 AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883869627
LU1883872688 AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C EUR   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883872688
LU1883872845 AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C USD   https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1883872845
HU0000710330 AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP „A” https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000710330
HU0000710348 AMUNDI HORIZONT 2030 ALAP „A” https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000710348
HU0000718093 Amundi IDEA Alap "A" sorozat https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000718093
HU0000718101 Amundi IDEA Alap "B" sorozat https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000718101
HU0000713649 AMUNDI KONZERVATÍV VEGYES ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000713649
HU0000721931 AMUNDI KOR TREND VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000721931
HU0000701891 AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701891
HU0000701842 AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701842
HU0000701834 AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701834
HU0000717418 Amundi MyPortfolio Alapok Alapja „A” sorozat https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000717418
HU0000701941 AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701941
HU0000706643 AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000706643
HU0000706643 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat  https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000706643
HU0000701941 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701941
HU0000701909 AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701909
HU0000704168 Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000704168
HU0000712666 AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "C" https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000712666
HU0000711353 AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "A" https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000711353
HU0000712724 AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000712724
HU0000712740 AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000712740
HU0000722673 AMUNDI RUGALMAS KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000722673
HU0000702014 AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000702014
HU0000702014 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja „A” sorozat https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000702014
HU0000701883 AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701883
HU0000701883 Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja „A” sorozat https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=HU0000701883
HU0000701552 BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000715479 BF MONEY KÖZÉP-EUR RV AL I SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000702717 BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
LU0359201455 Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229550/
LU0093503810 Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228419/
LU0093502762 Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229611/
LU0562822386 Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229638/
LU0278453476 Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg. https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228366/
LU0278466700 Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228362/
LU0212925753 Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228273/
LU0072462426 Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228333/
LU0171284937 Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229755/
LU0093504206 Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229191/
LU0171289498 Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229826/
LU0471298348 Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228321/
LU0385154629 Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229904/
LU0072461881 Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/228551/
LU0326422689 Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229950/
LU0055631609 Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229941/
LU0326424115 Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229345/
LU0075056555 Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229981/
LU0438336264 Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/egyeni-befektetok/termekek/229477/
LU0823397368 BNP Paribas Funds Asia ExJapan https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNQ+DBVda5ACFN8pv7ie9JgjX71+7RtJ+7ixjGpckQW41TDNd3J7lCiv/WNfULbIniPKeRNAaDhpUudST5XoS2FZXghEEdfxr0mfPOCzRZrWIrZuZNPCfjI4I6hVTG+lWM
LU0265266980 BNP Paribas Funds Brazil Eq. https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+ZjduxY896eKKVITtToqP7lIT5UhHy/J0+dZpGpkWkqjl17zkNAWlUlUp72baVoM06pRJDy5RDGWF62bmvV5fsar8N/eFnq/hjj3G3h9Du4dH41Lvpt9GNpwDarOxuEkAYLcSsWRYaUWb+xbBnUH7Vxd
LU0823426308 BNP Paribas Funds China Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNnAThEGpxxaZw62aQ+TUXzdv8YAsLHK1xZqkVL1ru81IIqLpVwvElkSJUnP7yBlqJUsx/THWyBVGFAk+WIEYHs5Nr5BbbY8vDlPZgnwbEOSPcLNvFTZ+Ag49Y8LC2rOVG
LU0823413587 BNP Paribas Funds Emerging Eq. https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNBvVsywoqIWAumCxZ4A3TZZ/9clndEMYOkbOYcJ7gKtxXRvNEgAnkdDLViTi9hgB/uZBag0H4pjor0cRzNOiJTE8JDb8j6zCVmaLJAPvmK2KHdVFLozFt3adJZF0de79U
LU0325598166 BNP Paribas Funds Enh. Bond 6M https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zjj8z5oq3j2gXqFWT+nfr09yRxCosCKpDQUgbvmzr+l3cyg+ipcS4BmvhGLJxjDc+X1lHKsghEZ4pNiyedInTLLetjBvpS3D+/VGPSJv/wSPBCTQqy0BSo4F0pht67BZYCHhaAMysoY0NynusrdYXlY
LU0012181318 BNP Paribas Funds Equity USA https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+ZjL6kk4MrsidP1nsJnGOgDfJgc03BktWtmRTFpsXqn8jX8CfwRGEAQ2ialZm8dJwjGlMl198o09MfXi8tntxQkdhtlvE8bsWD2VlS1hdInmK5iYjb6WEQGqCDe8asn7PXh2dziJnf8I9O3UVmnvCQlD
LU0823399810 BNP Paribas Funds Euro Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNeG0VQXVPPm08JHd+XnusTilpfzsDvc8MLongGDcPVyR5VogjKCZG1OUomDviYG1M7EB4TjcZu38T3iVcrXMyL01iCdFG/LlVP2IfqPheip52tst8PbSrxlWGBlgMc5B8
LU0823401574 BNP Paribas Funds Euro Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNdognW5kPNUZ7cVoDWdRZ6NrVXa7idXc5YIUp1xYcuv346iM32/9m7kxcCk/8TU8i36joB4yTS/N8UHrm5cwZQVfo/B9LiyrMjrmoXDdPww9sE8gjU7xu76aDLFmM3Uh3
LU0823404248 BNP Paribas Funds Europe Growt https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJNkTuA2osXC1tTi1dN1G7VjBgOMRsgLat/uFaEW8pLnYDyNysm3+9oMDUxGPG73Njcng/0RlDozZ7KPDQc1uk57c+CfnoeBUFLViqJZn80Xvsa18+0JlC5KcdRSnSjLiVp
LU0823428932 BNP Paribas Funds India Equity https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zhb+MZAFuefBn2p5PXyqXJN15/8BMhTYuHTWCTaYoQDTfFKdJehtuQkASYH0pENJYfDqImAVsQ1Risbe8DxZFO3Iy/rjruMA3+HGqD+iJd66d8w5CPhdw7sOjzsIjysabUxWjTcts645L60Zvm9/pRA
LU0089291651 BNP Paribas Funds Target Risk https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+Zj4wCzywAd9LRJdj0OHpafDh6CZAh+Vi9ApqaSgieuWaVpNhg4no1CPQz5Rr0fCg5gUD3uhs8SiMghD6rJfoYbs1pMSl7CB87rgOKRGvc5NCEjhDJLSF/vzKipogs0+/uLrQsMUEOk0HTyPZHddd+en
LU0265293521 BNP Paribas Funds Turkey Eq. https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc?v=UZck+26yj5bTkLMhlffV4tHoRBU+u0TzbPp++dri+ZjduxY896eKKVITtToqP7lIkQ+vc+Q3jrw5RkN29ySQUM2zi3p/scpYBXXzQVBJ7DH4t9NXwbiH95kTZey3AsqQ/m7UpXr2nI7SctCMpCGlDzDiL0HloZIGHBiWpCziRgxwO4LdgiQJcDCev/MW5zlX
HU0000702691 BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000702725 BUDAPEST BONITAS ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000711668 BUDAPEST DOLLÁR RÖK KV AL USD https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000717822 BUDAPEST DOLLÁR RÖV.KÖTV.AL.I https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000706429 BUDAPEST EURO RÖV KV AL EUR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000717830 BUDAPEST EURÓ RÖV.K.AL.I.SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000701560 BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000702709 BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000715495 BUDAPEST PARADIGMA AL I SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000717582 BUDAPEST PARADIGMA PLUSZ AL I https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes-generator.php
HU0000707948 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT https://hold.hu/kiid-HU0000707948-FS-Citadella-KIID-A-sorozat-190515.pdf
LU1530899142 CPR Inv. Global Disruptive EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1530899142
LU1530899498 CPR Inv. Global Disruptive USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU1530899498
HU0000708714 DIALÓG EURÓ SZÁRM.DEV.BEF.A. http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-euro-szarmaztatott-befektetesi-alap/9
HU0000706510 DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-expander-befektetesi-alap/7
HU0000706528 Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-fokusz-szarmaztatott-befektetesi-alap/6
HU0000715834 DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-konzervativ-euro-alap/16
HU0000709241 DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-octopus-szarmaztatott-befektetesi-alap/10
HU0000706494 Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-rovid-kotveny-befektetesi-alap-intezmenyi-sorozat/13
HU0000713771 DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-usd-befektetesi-alap/15
HU0000707724 EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP http://www.europaalap.hu/hu/hivatalos-tajekoztato-anyagok/
LU0945775517 Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0945775517.pdf
LU0979392684 Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU0979392684.pdf
LU0251131958 Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0251131958.pdf
LU0261950983 Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Asian%20Special%20Situations%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0261950983.pdf
LU0594300096 Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0594300096.pdf
LU0594300179 Fidelity Funds – China Consumer Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0594300179.pdf
LU0303816705 Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0303816705.pdf
LU0303823156 Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0303823156.pdf
LU1295422502 Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Market%20Debt%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422502.pdf
LU0261950470 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Markets%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0261950470.pdf
LU1295422171 Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Euro%20Bond%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422171.pdf
LU1295422338 Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Euro%20Corporate%20Bond%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422338.pdf
LU0261959422 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0261959422.pdf
LU1088279044 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)  https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1088279044.pdf
LU0997586515 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-USD%20(hedged)_strd_hu_LU0997586515.pdf
LU0251130802 Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0251130802.pdf
LU1273508504 Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1273508504.pdf
LU0882574139 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0882574139.pdf
LU0114721508 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-Euro_strd_hu_LU0114721508.pdf
LU0528228074 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0528228074.pdf
LU1295422767 Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1295422767.pdf
LU0528227936 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0528227936.pdf
LU0979393062 Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU0979393062.pdf
LU0605515377 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0605515377.pdf
LU0772969993 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0772969993.pdf
LU1273508686 Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Health%20Care%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1273508686.pdf
LU0987487336 Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0987487336.pdf
LU1088281024 Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1088281024.pdf
LU0997587596 Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-USD%20(hedged)_strd_hu_LU0997587596.pdf
LU1892829828 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Sustainable%20Water%20&%20Waste%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU1892829828.pdf
LU1984161858 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Sustainable%20Water%20&%20Waste%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1984161858.pdf
LU1892829315 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Sustainable%20Water%20&%20Waste%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU1892829315.pdf
LU0337581549 Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0337581549.pdf
LU0605520377 Fidelity Funds – US High Yield Fund USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0605520377.pdf
LU1295421959 Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295421959.pdf
LU0565135745 First Eagle Amundi International A-EUR https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU0565135745
LU0433182416 First Eagle Amundi International A-EURh https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU0433182416
LU0068578508 First Eagle Amundi International A-USD https://honlap.amundi.hu/bin/docDispatcherServlet?documentType=hu-kiid&isin=LU0068578508
LU0122612764 Franklin European Growth Fund N EUR http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0122612764-HU-hu-HU.pdf
LU1969742532 Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR https://www.franklintempleton.hu/investor/alapok/alap-dokumentumok/28274/BS/franklin-green-target-income-2024-fund
LU1980828302 Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1 http://www.ftidocuments.com/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1980828302-HU-hu-HU.pdf
LU1093757489 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1093757489-HU-hu-HU.pdf
LU1212701962 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1212701962-HU-hu-HU.pdf
LU0140363267 Franklin Mutual European Fund N EUR http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0140363267-HU-hu-HU.pdf
LU1932919373 Franklin Templeton - Target Income 2024 https://www.franklintempleton.hu/investor/alapok/alap-dokumentumok/25463/BS/franklin-target-income-2024-fund
HU0000708797 GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=368
HU0000701818 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=369
HU0000706825 GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=613
HU0000708805 GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=449
HU0000706809 GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=372
HU0000705736 GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP ’A’ www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=304
HU0000708821 GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=373
HU0000708813 Generali Innováció Részvény Alap http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=755
HU0000706791 GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=378
HU0000705603 GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=374
HU0000705744 Generali Rövid Kötvény Alap http://alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=750
HU0000706833 GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=4
HU0000706817 GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=611
HU0000714977 GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=493
HU0000701693 HOLD 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000701693-FS_HOLD_2000_KIID_20190601.pdf
HU0000705702 HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS_KIID_20190601.pdf
HU0000702030 HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000702295 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%89SZV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000702022 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702022-FS_HOLD_R%C3%89SZV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000701685 HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000701685-FS_HOLD_R%C3%96VID_K%C3%96TV%C3%89NY_KIID_20190601.pdf
HU0000703749 HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT https://hold.hu/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A_KIID_20190601_b_c.pdf
HU0000708938 HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA https://hold.hu/kiid-HU0000708938-FS_HOLD_VM_EURO_KIID_20190601.pdf
LU0363447680 JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0363447680&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0408877412 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0408877412&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0661985969 JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0661985969&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1086856207 JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1086856207&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0289470113 JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0289470113&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0323456466 JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0323456466&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0157182857 JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0157182857&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0070214290 JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0070214290&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0210536511 JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0210536511&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0917670407 JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged) https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0917670407&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0235842555 JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0235842555&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0095938881 JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0095938881&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1760116290 JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1760116290&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1181866309 JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged) https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1181866309&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
HU0000705579 OTP – PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA  https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Planeta
HU0000702170 OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Dollar
HU0000706361 OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP  https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_EMDA
HU0000702162 OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Euro
HU0000707633 OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA  https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei
HU0000713714 OTP FUNDMAN “A” SOROZAT https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Fundman
HU0000706221 OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_G10
HU0000718481 OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA F.ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraDollar
HU0000706379 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Supra
HU0000711007 OTP TREND “A” SOROZAT https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Trend
HU0000705827 OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_UjEuropa
HU0000709969 PLATINA PÍ SZÁRM.BEF.AL.B https://hold.hu/#!/alap/platina-pi-szarmaztatott-befektetesi-alap-b-sorozat
LU0248178906 Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc https://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1628859
LU0248174152 Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1629187
LU0133716950 Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2086326
LU0133706050 Schroder ISF Euro Bond A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1630655
LU0248179540 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1384288
LU0180781477 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1635249
LU0757360531 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1545687
LU0757359525 Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1545878
LU0133712025 Schroder ISF Italian Equity EUR http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1575386
LU0236738604 Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2087201
LU0323592211 Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2087345
HU0000707732 SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/sovereign-pb-szarmaztatott-befektetesi-alap/8
LU0294220107 Templeton Global Bond Fund EUR Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0294220107-HU-hu-HU.pdf
LU0122614208 Templeton Global Bond Fund USD http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0122614208-HU-hu-HU.pdf
LU0294221253 Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0294221253-HU-hu-HU.pdf
LU0170477797 Templeton Global Total Return Fund USD http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0170477797-HU-hu-HU.pdf
LU1353183533 THEAM Quant - Multi Asset Diversified https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/70c4b305-fb36-402b-b493-756e016c6cda/340480

ISIN

KIID link

DE0002635299 https://www.ishares.com/de/individual/de/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-select-dividend-30-ucits-etf-de-gb-de0002635299-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=de_DE&userType=individual
DE0002635307 https://www.ishares.com/lu/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-gb-de0002635307-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_LU&userType=individual
DE0005933931 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/ishares-core-dax-ucits-etf-en-gb-pc-kiid.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
DE0006289309 https://www.ishares.com/de/individual/de/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-euro-stoxx-banks-30-15-ucits-etf-de-gb-de0006289309-en.pdf
DE000A0F5UJ7 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-de-ch-de000a0f5uj7-en.pdf
DE000A0F5UJ7 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-de-ch-de000a0f5uj7-en.pdf
DE000A0H08Q4 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-technology-ucits-etf-de-ch-de000a0h08q4-en.pdf
DE000A0Q4R02 https://www.blackrock.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-utilities-ucits-etf-de-ch-de000a0q4r02-en.pdf
FR0010655746 https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0010655746
FR0010688176 https://www.amundietf.fr/amundi_etf_fr_en_instit/document/download/FR0010688176/KIID/EN
FR0011018324 https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0011018324
GB00B15KY765 http://www.hl.co.uk/shares/shares-search-results/e/etfs-commodity-wheat
HU0000704960 https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_BUX_ETF_20170714.pdf
IE00B1FZS350 https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/kiid/kiid-ir-ishii-ishares-developed-markets-property-yield-ucits-etf-usd-dist-gb-ie00b1fzs350-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
IE00B1FZS574 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishii-ishares-msci-turkey-ucits-etf-usd-dist-ch-ie00b1fzs574-en.pdf
IE00B1XNHC34 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishii-ishares-global-clean-energy-ucits-etf-usd-dist-ch-ie00b1xnhc34-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_CH&userType=individual
IE00B4M7GH52 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishv-ishares-msci-poland-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b4m7gh52-en.pdf
IE00B5V87390 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishvii-ishares-msci-russia-adrgdr-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b5v87390-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
LU0292100806 https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292100806/-/Stoxx-Europe-600-Basic-Resources-UCITS-ETF
LU0292103222 https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292103222/-/Stoxx-Europe-600-Health-Care-UCITS-ETF
LU0292107645 https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292107645/-/MSCI-Emerging-Markets-Index-UCITS-ETF
LU0533033238 http://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/etffinder/lyxor-msci-world-health-care-tr-ucits-etf-capi/eur

KID-Certifikátok

A németországi UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (KID) a kibocsátó oldalán érhetőek el: https://www.onemarkets.hu/expressplus

Árfolyam fedezeti termékek, FX derivatívák
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo