MiFID II.

Tudnivalók ügyfeleink számára

 

A tőkepiac változásai új, az egész Európai Unióra kiterjedő szabályozást tettek szükségessé. A változások 2018. január 3-tól hatályosak, és ügyfeleinket éppúgy érintik, mint bankunkat.

A MiFID II. (Markets in Financial Instruments Directive  ̶  az Európai Parlament és Tanács 2014/65/EU irányelve) többszintű, az Európai Unióra kiterjedő szabályozást takar, amelynek bevezetése két hazai törvény1 jelentős módosítását és további ágazati jogszabályok megalkotását követelte meg, valamint számos, hazánkban is közvetlenül hatályos és alkalmazandó európai jogszabály kapcsolódik hozzá.

Bankunk saját döntése alapján  ̶  a számítástechnikai rendszerek zavartalan működése érdekében  ̶  az új követelményeknek már a jogszabályok hatályba lépése előtt egy nappal, 2018. január 2-től kíván megfelelni, így folyamatait és szabályzatait ennek megfelelően módosítja.

 

Korábbi szabályozási elemek és változásaik

Ügyfélbesorolás

Az előírásoknak megfelelően a befektetési szolgáltatóknak – így bankunknak is – az ügyfeleiket ügyfél-kategóriákba kell sorolniuk. A besorolás alapja az ügyfél befektetési termékekkel, azok működésével és kockázataival kapcsolatos ismeretei és tapasztalata, célja pedig az, hogy az így meghatározott ügyfelek a szakértelmüknek megfelelő védelmet kapjanak.

A jogszabály három ügyfél-kategóriát különböztet meg:

 • Lakossági ügyfelek
 • Szakmai ügyfelek
 • Elfogadható partnerek

Elfogadható partnernek, illetve szakmai ügyfélnek minősülnek: a jogszabályban meghatározott intézményi befektetők, illetve a bizonyos méretkövetelményeknek megfelelő vállalkozások. Szakmai ügyféllé történő minősítését kérheti az a lakossági ügyfél, aki a jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel. Lakossági ügyfél pedig mindenki más, aki nem tartozik sem az elfogadható partner, sem a szakmai ügyfél kategóriába (a továbbiakban: MiFID lakossági ügyfél).

Az ügyfél-kategóriákat, az egyes ügyfél-kategóriák közötti átjárhatósági szabályokat az UniCredit Bank Ügyfél-besorolási Politikája tartalmazza, ebben lényegi változás nem következett be. Az ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos legszigorúbb szabályok az ügyfelek túlnyomó többségét kitevő MiFID lakossági ügyfelekre vonatkoznak. Bankunk minden ügyfelét a szerződéskötéskor, illetve a besorolás esetleges változásakor tájékoztatja az alkalmazott ügyfél-kategóriáról és az ahhoz kapcsolódó jogairól.

Alkalmassági és megfelelési teszt

Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a banknak fel kell mérnie ügyfele:

 • pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait,
 • kockázatviselési hajlandóságát,
 • pénzügyi helyzetét és
 • befektetési céljait.

A törvényben meghatározott egyes megbízások végrehajtása előtt pedig a banknak tájékozódnia kell ügyfelei ismereteiről és tapasztalatairól a szerződésben vagy a megbízásban foglalt ügylet lényegével, jellemzőivel és különösen ezek kockázataival kapcsolatban. Ezek alapján ügyfelünknek lehetősége nyílik arra, hogy bizonyos termékekre ügyleteket kössön.

Ennek megfelelően a befektetési ügyletekre vonatkozó szerződéskötés előtt az ún. „Befektetési adatlapon” mindenkinek nyilatkoznia kell:

 • a termékekkel kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól (megfelelési teszt), illetve
 • ha személyre szóló befektetési tanácsadást is igénybe kíván venni, akkor a kockázatviselési hajlandóságáról, valamint a befektetési céljáról és a pénzügyi helyzetéről (alkalmassági teszt).

Ha ügyfelünk úgy dönt, hogy a fenti információkat nem vagy nem teljeskörűen adja meg, és erről írásban nyilatkozik, megbízását természetesen végrehajtjuk, azonban befektetési tanácsadási szolgáltatást ebben az esetben a bank nem nyújthat.

2018 januárjától (MiFID II.) fontos változás, hogyha a meghatalmazottak adnak megbízást, akkor a meghatalmazó ismeretét, tapasztalatát is vizsgálnunk kell a befektetési szolgáltatási termék igénybevétele esetén. E követelmény megvalósításához a jövőben az adott befektetési termékre történő megbízást megelőzően az értékpapírszámlák felett rendelkezési joggal bíró meghatalmazottak termékkel kapcsolatos ismeretét, illetve tapasztalatát is felmérjük a megfelelési teszt keretében.

Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos előzetes tájékoztatás

A befektetők védelme érdekében kiemelkedő jelentőségű a megfelelő előzetes és utólagos tájékoztatás. Az előzetes tájékoztatás keretében, többek között befektetési megbízásának benyújtása előtt rendelkezésére bocsátunk egy ún. „Befektetési tájékoztatót”, amelyben segítséget nyújtunk az UniCredit Bank által kínált pénzügyi eszközök meghatározásában, valamint felhívjuk a figyelmét az egyes terméktípusokban rejlő kockázatokra.

Végrehajtási politika

A jogszabály előírja, hogy a befektetési szolgáltatók az ügyfélmegbízások végrehajtása során minden elégséges lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb befektetési eredményt érjék el, figyelembe véve az árat, a költségeket, a gyorsaságot, a végrehajtás és a teljesítés valószínűségét, a megbízások nagyságrendjét, jellegét, illetve más, a végrehajtás szempontjából releváns tényezőket.

A megbízások hatékony, legjobb teljesítésének eljárását a végrehajtási politikában kell rögzíteni, amely tartalmazza a pénzügyi eszközök valamennyi osztályával kapcsolatban a bank által használt teljesítési helyeket, valamint a legjobb eredmény elérését lehetővé tevő teljesítési hely kiválasztásának szempontjait.

Természetesen az ügyfélnek joga van konkrét utasításokat adni a megbízása – a Végrehajtási Politikától eltérő – teljesítésére vonatkozóan, de ebben az esetben az ügyfélnek kell vállalnia a kockázatot, hogy a megbízása nem feltétlenül jelenti majd a lehető legjobb eredmény elérését. A Végrehajtási Politikát – amely a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre vonatkozó Általános Üzleti Feltételek mellékletét képzi – a szabályozási változásokra tekintettel átfogóan módosítottuk, ezért kérjük, hogy azt figyelmesen olvassa el.

Melyek a legfontosabb újdonságok ügyfeleink szempontjából?

 

 • Az ügyféligények fokozott figyelembevétele a befektetési termékek kibocsátóinál és a forgalmazóknál (új Termékirányítási szabályok).
 • Költség-transzparencia, ami a pénzügyi eszközök vételéhez, eladásához és tartásához kapcsolódó költségeket előzetesen és utólag is átláthatóvá teszi.
 • A banknak rögzítenie kell az ügyféllel történt minden releváns kommunikációt.
 • A korábbinál részletesebb tájékoztatás a pénzügyi eszközökhöz tartozó kockázatokról, az értékesítés során nyújtott befektetési tanácsadásról, a bank által kapott ösztönzőkről.
 • A kereskedési helyszínek fokozottabb összehangolása, illetve a megbízások legjobb végrehajtásával kapcsolatos további szabályozások.
Termékirányítási szabályok és alkalmassági nyilatkozat

Bankunk minden pénzügyi eszköz esetén meghatározza és folyamatosan felülvizsgálja a termék célpiacát. Ez az eljárás biztosítja, hogy ügyfeleinknek kizárólag olyan megoldásokat ajánljunk, amelyek célpiaci meghatározásuk alapján megfelelőek és alkalmasak számukra.

A befektetési tanácsadás során, de még a megbízás végrehajtása előtt átadunk egy alkalmassági jelentést, amely az adott tanácsok összegzését, valamint annak kifejtését tartalmazza, hogy a nyújtott ajánlás miért alkalmas az ügyfél számára. Bankunk az alkalmasság vizsgálatakor minden esetben a következőket veszi figyelembe: termékismeret, ügyfélbesorolás, kockázatérzékenység, befektetési időhorizont, ügyféltípus, befektetési cél, ügyfélkockázati besorolás.

A továbbiakban sem adunk olyan pénzügyi eszköz esetén befektetési tanácsot, amely az adott ügyfelünk számára nem alkalmas. Arra azonban lehetőséget biztosítunk, hogy ügyfeleink ilyen pénzügyi eszközökre befektetési tanácsadás nélkül megbízást adjanak, ilyenkor a megbízás felvétele előtt felhívjuk ügyfeleink figyelmét a megfelelőség hiányára.

Költség-transzparencia

Előzetes költségkimutatás: A megbízásfelvétel részét képzi, hogy az ügyfelek előzetesen, áttekinthető formában megismerkedhessenek a befektetési szolgáltatásokat és termékeket terhelő várható költségekkel és a kapcsolódó ösztönzőkkel. Kérjük, hogy a megbízás megadása előtt minden esetben figyelmesen tekintse át a banktól kapott információkat, és kérjen további információt, ha kérdése merülne fel.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásnyújtás esetén minden esetben és minden csatornán keresztül (személyesen, telefonon és online felületen) a bank részéréről kötelező az előzetes költségkimutatás megismertetése. A költségkimutatást tartós adathordozón kell átadnunk befektetőink részére annak érdekében, hogy még a befektetési döntés meghozatala előtt minden várható költséget megismerhessenek. Ennek következtében a telefonos csatornán keresztül adott megbízást csak akkor tudják kollégáink felvenni és végrehajtani, ha az előzetes költségkimutatás átadására a megbízás megadása előtt lehetőség nyílik; vagyis rendelkezik e-mail-elérhetőséggel, és előzetesen hozzájárul az e-mailen keresztül történő tájékoztatáshoz, valamint elfogadja az e-mailen keresztül történő tájékoztatás kockázatait, amelyről bővebben itt olvashat.

Utólagos költségkimutatás: Bankunk az igénybe vett termékek és szolgáltatások pontos költségeiről és a kapcsolódó ösztönzőkről évente legalább egyszer részletes, személyre szabott kimutatást küld ügyfeleinek.

Releváns kommunikáció rögzítése

A szabályozással összhangban minden, a megbízásra és tanácsadásra vonatkozó információt, így az ügyfelekkel folytatott kommunikáció napját és időpontját, helyszínét és kezdeményezőjét, a résztvevők személyét és az esetleges ügyfélmegbízás adatait (ár, volumen, megbízás típusa és érvényességi ideje, átadás vagy végrehajtás előírt időpontja) a bank rögzíti, és azt öt éven belül kérésre ügyfelei rendelkezésére bocsátja.

Jogi személyek Legal Entity Identifier (LEI) kóddal kapcsolatos követelményei

2018. január 3-tól a jogi személy ügyfelek azonosítására létrehozott jogi személyazonosítót („legal entity identifier code”, röviden LEI kódot) kell alkalmazni minden olyan jogi személy által értékpapírszámlán lebonyolított ügylettel kapcsolatosan is, amelyre vonatkozik az ügyletjelentési kötelezettség. Ebbe beleértendőek a kereskedési helyszínen jegyzett értékpapírokra, részvényekre, befektetési alapokra, ETF-ekre, certifikátokra, állampapírokra, vállalati kötvényekre, jelzáloglevelekre vonatkozó ügyletek is. Ennek hiányában a bank nem nyújthat olyan (többek között) értékpapírral kapcsolatos szolgáltatást, amely a megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez.

LEI kódot a kibocsátó intézményektől tud beszerezni, ennek megújítása évente szükséges. A LEI kóddal kapcsolatos további részletekről a következő elérhetőségen tájékozódhat:

https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/archiv-hirek/tajekoztato-a-globalis-jogalany-azonositorol-lei-es-annak-hasznalatarol

Természetes személyek Nemzeti ügyfél-azonosítójával (National ID) kapcsolatos tájékoztatás

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete természetes személyek egyedi ügyletei kapcsán ír elő a befektetési szolgáltatók részére jelentési kötelezettséget az illetékes hatóságok felé. A jelentési kötelezettséget a szolgáltatók az Ügyfél állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód és a rendelet 6. cikk II. mellékletében, az egyes országok állampolgárai esetében eltérően meghatározott Nemzeti ügyfél-azonosító felhasználásával teljesítik.

A fentiek miatt különösen fontos, hogy amennyiben az Ön állampolgársága, neve és/vagy bármely, az állampolgársága alapján meghatározott, a Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adata megváltozik, úgy a változást bankunk felé haladéktalanul bejelentse annak érdekében, hogy jelentési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A bank nem köteles vizsgálni a rendelkezésére bocsátott Nemzeti ügyfél-azonosító alapjául szolgáló adatok érvényességét, az érvénytelen azonosító felhasználásából eredő következményekért az ügyfél felelős.

Az állampolgárságára vonatkozó Nemzeti ügyfél-azonosító formáját ITT tudja megtekinteni. (A listában szereplő CONCAT azonosító egy képzett azonosító, amely a természetes személy vezeték és utónevéből és születési dátumából áll össze.)

 

ISIN

Alap neve

KIID elérhetősége

LU0882574139 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD   https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0882574139/tab-documents
LU0528228074 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0528228074/tab-documents
LU0528227936 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0528227936/tab-documents
LU0605515377 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0605515377/tab-documents
LU0772969993 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0772969993/tab-documents
LU0261959422 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0261959422/tab-documents
LU1088279044 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU1088279044/tab-documents
LU0997586515 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0997586515/tab-documents
LU1892829828 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU1892829828/tab-documents
LU1984161858 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU1984161858/tab-documents
LU1892829315 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD  https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU1892829315/tab-documents
LU1950964814 Amundi Fund Solutions Buy And Watch Inc 07/2025 A EUR https://www.fundsquare.net/security/summary?idInstr=334971
LU1956945759 Amundi Fund Solutions Buy And Watch Inc 07/2025 A USD https://www.fundsquare.net/security/summary?idInstr=334973
LU1322973477 Allianz - Best Styles Global Equity 


https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-best-styles-global-equity-at-h-eur-eur#Documents
LU0363630707 Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy Class A EUR https://honlap.amundi.hu/content/dam/hungary/suu/KIID/2018/KIID-20180219-HU-LU0363630707-Amundi_Funds_II_Absolute_Return_Multi_Strategy.pdf
LU0114721508 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-Euro_strd_hu_LU0114721508.pdf
LU1932919373 Franklin Templeton - Target Income 2024 https://www.fundinfo.com/en/isin/LU1932919373/
LU1760116290 JPMorgan - Global Macro Opportunities A (acc) HUF http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=13278
HU0000718606 ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP HUF
http://www.accorde.hu/wp-content/uploads/2018/05/KIID-Rom%C3%A1n-A.pdf
HU0000702493 AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000703970 AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702501 AEGON  KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702477 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702485 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000702303 AEGON PÉNZPIACI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000703145 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705157 AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705256 AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705272 AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707419 AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707401 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
LU0293313671 ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND – CT – EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0293313671_KID_hu_HU_03112017.pdf?0e417c7be243481a571835f752510515be04503e
LU0342689832 ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT – EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0342689832_KID_hu_HU_25092017.pdf?079dcd92fe410ae49c984c1ad2a19f1c577dd28a
HU0000702691 BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000702725 BUDAPEST BONITAS ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000702709 BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000701560 BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000701552 BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000702717 BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000702030 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702030-Kotveny-KIID-170309.pdf
HU0000702295 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702295-Nemzetkozi-Rv-KIID-170216.pdf
HU0000702022 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000702022-Reszveny-KIID-170309.pdf
HU0000701685 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000701685-Rovid-Kotveny-KIID-170216.pdf
HU0000701693 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000701693-2000-KIID-170920.pdf
HU0000707948 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000707948-Citadella-KIID-A-sorozat-170216.pdf
HU0000703749 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000703749-VM-Kiid-A-sorozat-170714.pdf
HU0000705702 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000705702-Columbus-KIID-170216.pdf
HU0000708938 CONCORDE-VM EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP https://hold.hu/kiid-HU0000708938-VM-Euro-KIID-170216.pdf
LU0505784297 ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES FUND http://documents.financialexpress.net/Literature/82731516.pdf
LU0476876080 ABERDEEN GLOBAL – EUROPEAN EQUITY FUND http://documents.financialexpress.net/Literature/82729909.pdf
LU0505785005 ABERDEEN GLOBAL – EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND http://documents.financialexpress.net/Literature/82661158.pdf
LU0476875439 ABERDEEN GLOBAL – ASIAN PROPERTY SHARE FUND http://documents.financialexpress.net/Literature/82730605.pdf
LU0476875785 ABERDEEN GLOBAL – LATIN AMERICAN EQUITY FUND http://documents.financialexpress.net/Literature/82731121.pdf
LU0505784883 ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES FUND http://documents.financialexpress.net/Literature/82730137.pdf
HU0000706494 DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-likviditasi-befektetesi-alap/5
HU0000706510 DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-expander-befektetesi-alap/7
HU0000706528 DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-konvergencia-befektetesi-alap/6
HU0000707732 SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/sovereign-pb-szarmaztatott-befektetesi-alap/8
HU0000709241 DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-octopus-szarmaztatott-befektetesi-alap/10
HU0000713771 DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-usd-befektetesi-alap/15
HU0000715834 DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-konzervativ-euro-alap/16
HU0000705744 GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP ’A’ www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=379
HU0000705736 GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP ’A’ www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=304
HU0000706809 GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=372
HU0000706833 GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=4
HU0000706791 GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=378
HU0000706817 GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=611
HU0000701818 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=369
HU0000706825 GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=613
HU0000705603 GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=374
HU0000708797 GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=368
HU0000708805 GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=449
HU0000708821 GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=373
HU0000708813 GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=610
HU0000714977 GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP www.alapkezelo.hu/download.php/?type=fund&id=493
HU0000702162 OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_Euro_PPA_Alap_A_20170505.pdf
HU0000702170 OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_Dollar_Alap_A_20170505.pdf
HU0000706361 OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP  https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_EMDA_Alap_A_20171031.pdf
HU0000706221 OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_G10_Euro_Alap_A_20171031.pdf
HU0000705827 OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_Uj_Europa_20170714.pdf
HU0000706379 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_Supra_20171031.pdf
HU0000705579 OTP – PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA  https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_Planeta_20171031.pdf
HU0000707633 OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA  https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_Fold_Kincsei_Arupiaci_Alap_A_20170725.pdf
HU0000713714 OTP FUNDMAN “A” SOROZAT https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_Fundman_A_20180625.pdf
HU0000711007 OTP TREND “A” SOROZAT https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_Trend_A_20180627.pdf
LU0325598166 PARVEST ENHANCED CASH 6 M https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/a75a01be-bf1e-4bb2-a622-b3a5aa67fa32/6144
LU0823397368 PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/6e8d8c0b-bb66-4290-8dff-5a54f90b903a/4608
LU0265266980 PARVEST EQUITY BRAZIL https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/30be4655-6a5c-44be-a414-8f09a0efec0a/4096
LU0823426308 PARVEST EQUITY CHINA https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/b0e0ef1b-5a4a-4244-82a9-bc986dc5c677/5120
LU0823399810 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/b538deaa-b1a8-4fcb-bee3-ea2fba064eb1/4096
LU0823404248 PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/1c781ff4-69c4-4c6a-b244-c2f5d79e4008/4096
LU0823428932 PARVEST EQUITY INDIA https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/ce5f4389-a10b-4fec-adcf-221ff825fba5/5120
LU0265293521 PARVEST EQUITY TURKEY https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/4c088ff2-4ecf-474f-9672-e46b1fbd88e5/5120
LU0012181318 PARVEST EQUITY USA https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/f448be75-1746-4b2e-8d3f-033d2d2e2b55/512
LU1408342548 PIONEER FUND  -  ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU1408342548&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0551348047 PIONEER FUND  -  ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0551348047&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU1365518254 PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU1365518254&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU1090243418 PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU1090243418&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0914277297 PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0914277297&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU1354470053 PIONEER FUND -  EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU1354470053&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119421724 PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MEDI. EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119421724&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119438611 PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119438611&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119425048 PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119425048&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0190665843 PIONEER FUND – EURO STRATEGIC BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0190665843&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313647876 PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY VALUE http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313647876&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119429891 PIONEER FUND – EURO BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119429891&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133660471 PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133660471&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119439007 PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119439007&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119425717 PIONEER FUND – EUROPEAN RESEARCH http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119425717&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119423779 PIONEER FUND – EUROLAND EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119423779&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0536709628 PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0536709628&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0307383496 PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0307383496&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0536710550 PIONEER FUND – GLOBAL SELECT http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0536710550&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133657683 PIONEER FUND – CHINA EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133657683&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119429032 PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119429032&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0347184318 PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0347184318&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119429461 PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119429461&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119428653 PIONEER FUND – U.S. RESEARCH http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119428653&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0162481187 PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0162481187&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119426103 PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119426103&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0372180652 PIONEER FUND – ABSOLUTE RETURN BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0372180652&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313643453 PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313643453&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0346424517 PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0346424517&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313645318 PIONEER FUND – EURO AGGREGATE BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313645318&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132163634 PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132163634&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132177345 PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MED.  EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132177345&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132208595 PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132208595&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132178152 PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132178152&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0536709891 PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0536709891&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0302743777 PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0302743777&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0190657824 PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0190657824&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0931619471 PIONEER FUND – DYNAMIC CREDIT http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0931619471&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0916343501 PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0916343501&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313639345 PIONEER FUND – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313639345&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0372176627 PIONEER FUND – GLOBAL MULTI ASSET http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0372176627&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0372176890 PIONEER FUND – GLOBAL MULTI ASSET http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0372176890&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0711189083 PIONEER FUND – FLEXIBLE OPPORTUNITIES http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0711189083&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0701929696 PIONEER FUND – FLEXIBLE OPPORTUNITIES http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0701929696&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133657170 PIONEER FUND – CHINA EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133657170&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132199075 PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132199075&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132180992 PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132180992&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0229391650 PIONEER FUND – U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0229391650&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0347184409 PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0347184409&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133616069 PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133616069&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132184473 PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132184473&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132183152 PIONEER FUND – U.S. RESEARCH http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132183152&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0162303167 PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0162303167&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132197459 PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132197459&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0347183690 PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0347183690&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0378712490 PIONEER FUND – INDIAN EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0378712490&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313649732 PIONEER FUND – LATIN AMERICAN EQUITY http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313649732&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313643537 PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313643537&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0229388359 PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0229388359&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU1433245245 Amundi Funds Protect 90 (EUR) https://www.amundi.lu/retail/product/view/LU1433245245
LU1579338093 Amundi Funds Protect 90 (USD) https://www.amundi.lu/retail/product/view/LU1579338093
LU0433182416 First Eagle International Fund (EUR, hedged) https://www.amundi.lu/retail/product/view/LU0433182416
LU0565135745 First Eagle International Fund (EUR) https://www.amundi.lu/retail/product/view/LU0565135745
LU0068578508 First Eagle International Fund (USD) https://www.amundi.lu/retail/product/view/LU0068578508
LU1530899142 CPR Invest – Global Disruptive Opportunities EUR https://www.amundi.lu/retail/product/view/LU1530899142
LU1530899498 CPR Invest – Global Disruptive Opportunities USD https://www.cpr-am.uk/retail/product/view/LU1530899498
HU0000701834 AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000701842 AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000701883 AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000701891 AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000701909 AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706643 AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000702014 AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000705330 AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000710322 AMUNDI HORIZONT 2020 ALAP „A” https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000710330 AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP „A” https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000710348 AMUNDI HORIZONT 2030 ALAP „A” https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000711353 AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000713649 AMUNDI KONZERVATÍV VEGYES ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000712724 AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000717418 AMUNDI MYPORTFOLIO ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000715248 KAMRA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000718093 AMUNDI IDEA ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000707724 EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP http://www.europaalap.hu/hu/hivatalos-tajekoztato-anyagok/
HU0000712666 AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP – C sorozat https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000718101 AMUNDI IDEA ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000701941 AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000712740 AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706114   AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP ( EUROEXPRESSZ) https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
LU1508476998 Allianz Global Equity Insights (GLOBAL ECOTRENDS) – CT – EUR http://www.allianzgi-b2b.eu/intb2b/download?docid=1465800&alias=legaldoc1465800.pdf
LU0256839860 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0256839860_KID_hu_HU_10102017.pdf?3058c83a720547a1770b90998d32e4e1a2e0e2b1
LU0293315296 ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQ. http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0293315296_KID_hu_HU_25092017.pdf?b0f4bde8e23c983be6c4b094827bb158c99fd4b7
LU0348827899 ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0348827899_KID_hu_HU_03112017.pdf?cd50003e1a74b5adbcda813d9c03afb36a66f5e6
LU0414046390 ALLIANZ EUR.EQUITY DIV. CT EUR http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0414046390_KID_hu_HU_25092017.pdf?1abbeedcf96e9659d6a22ef47935dacdf783804c
LU0527935992 ALLIANZ GEM EQ. HIGH DIVIDEND http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0527935992_KID_hu_HU_03112017.pdf?a9827c96009fdc3e42a92b8ebcfa619a707a2f02
LU0527936024 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU0527936024_KID_hu_HU_10102017.pdf?836f774a3a98d40f7fe326cca33b11acfcc9c4bd
LU1211505810 ALLIANZ DYN MULTI A S 50 HUF-H http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1211505810_KID_hu_HU_25092017.pdf?2939e1350ca6cb9c71ff75efea4f5e610be43418
LU1428086174 ALLIANZ STRUCTURED RETURN AT http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1428086174_KID_hu_HU_27112017.pdf?1f1396b4a4904effdcba421efa74ca332568f888
LU1363153740 ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/LU1363153740_KID_hu_HU_13072018.pdf?d9e74a35f45fdab4e735f08c537f830e33ee17dd
LU1558495765 ABERDEEN GLOBAL II-EURO CORP B http://documents.financialexpress.net/Literature/82654400.pdf
LU0231459107 ABERDEEN GLOB.ASIAN SMALLER CF http://documents.financialexpress.net/Literature/82729384.pdf
LU0498181733 ABERDEEN GLOBAL EM.MARKETS EQ. http://documents.financialexpress.net/Literature/82730625.pdf
LU0476875942 ABERDEEN GLOBAL EMERGI MARKETS http://documents.financialexpress.net/Literature/82731022.pdf
LU0231490524 ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY http://documents.financialexpress.net/Literature/82731023.pdf
LU1558494875 ABERDEEN GLOBAL - MUL.AS.GROW http://documents.financialexpress.net/Literature/82654245.pdf
LU1558495419 ABERDEEN GL.- SELECT EM.M.BOND http://documents.financialexpress.net/Literature/82654762.pdf
LU0359201455 BGF CHINA FUND A2 EUR HEDGED https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-china-fund-a2-eur-hu-lu1216661543-hu.pdf
LU0093503810 BGF EURO SHORTDUR BOND A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-euro-short-duration-bond-a2-eur-hu-lu0093503810-hu.pdf
LU0093502762 BGF EURO-MARKETS A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-euro-markets-a2-eur-hu-lu0093502762-hu.pdf
LU0562822386 BGF EUROPEAN EQUITY INCOME EUR https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-european-equity-income-fund-a2-eur-hu-lu0562822386-hu.pdf
LU0278453476 BGF FIX.INC.GLOB.OPPORT EUR HD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-fixed-income-global-opp-a2-eur-hu-lu1005243255-hu.pdf
LU0278466700 BGF FIX.INC.GLOB.OPPORT USD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-fixed-income-global-opp-a2-usd-hu-lu0278466700-hu.pdf
LU0212925753 BGF GLOBAL ALLOCATION F. A2 EU https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-global-allocation-a2-eur-hu-lu0171283459-hu.pdf
LU0072462426 BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 USD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-global-allocation-a2-usd-hu-lu0072462426-hu.pdf
LU0171284937 BGF GI.HIGH YIELD A2 USD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-global-high-yield-bond-a2-usd-hu-lu0171284937-hu.pdf
LU0093504206 BGF GI.HIGH YIELD HEDG.EUR A2 https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-global-high-yield-bond-hedged-a2-eur-hu-lu0093504206-hu.pdf
LU0171289498 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-latin-american-a2-eur-hu-lu0171289498-hu.pdf
LU0072461881 BGF US BASIC VALUE A2 https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-us-basic-value-a2-usd-hu-lu0072461881-hu.pdf
LU0471298348 BGF WORLD AGRICULTURE F.A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-world-agriculture-hedged-a2-eur-hu-lu0471298348-hu.pdf
LU0385154629 BGF WORLD AGRICULTURE F.A2 USD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-world-agriculture-a2-usd-hu-lu0385154629-hu.pdf
LU0326422689 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR HED https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-world-gold-a2-eur-hu-lu0171305526-hu.pdf
LU0055631609 BGF WORLD GOLD FUND A2 USD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-world-gold-a2rf-usd-hu-lu0055631609-hu.pdf
LU0326424115 BGF WORLD MINING FUND A2 EUR H https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-world-mining-a2-eur-hu-lu0172157280-hu.pdf
LU0075056555 BGF WORLD MINING FUND A2 USD https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-world-mining-a2-usd-hu-lu0075056555-hu.pdf
LU0438336264 BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR https://www.blackrock.com/hu/bankok-es-kozvetitok/literature/kiid/kiid-lx-bsf-bsf-fixed-income-strategies-fund-a2-eur-hu-lu0438336264-hu.pdf
LU1193860985 CS EF (LUX) GLOB.PRESTIGE EUR https://amfunds.credit-suisse.com/hu/en/institutional/assets/document?documentId=e3EAvLU59E3hBhIYowLvKA%3D%3D&filename=LU1193860985_kiid_hu_06-10-2017.pdf
LU1366332952 FF-GLOBAL FOCUS A-ACC-EUR hed https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Focus%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU1366332952.pdf
LU0945775517 FF AMERICA A-ACC-EUR HEDGED https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0945775517.pdf
LU0979392684 FF AMERICA A-ACC-HUF HEDGED https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU0979392684.pdf
LU0251131958 FF AMERICA A-ACC-USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-America%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0251131958.pdf
LU0261950983 FF ASIAN SPECIAL SITUAT USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Asian%20Special%20Situations%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0261950983.pdf
LU0594300096 FF CHINA CONSUMER F. A-ACC EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0594300096.pdf
LU0594300179 FF CHINA CONSUMER F. A-ACC USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0594300179.pdf
LU0303816705 FF-EMERGING E MID.E.& A FU EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0303816705.pdf
LU0303823156 FF-EMERGING E.MID.E & A FU USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0303823156.pdf
LU1295422502 FF EMERGING MARK. DEBT A HUF-H https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Market%20Debt%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422502.pdf
LU0261950470 FF-EMERGING MARKETS FUND A USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Emerging%20Markets%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0261950470.pdf
LU1295422171 FF EURO BOND A HUF-H https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Euro%20Bond%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422171.pdf
LU1295422338 FF EURO CORPORATE BOND A HUF-H https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Euro%20Corporate%20Bond%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295422338.pdf
LU0251130802 FF-EUROPEAN HIGH YIELD F.A EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-European%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_hu_LU0251130802.pdf
LU1221667592 FF-FIDELITY TOPZINS PLUS 2018 https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Fidelity%20TopZins%20Plus%202018%20A-Euro_strd_hu_LU1221667592.pdf
LU1273508504 FF-GLOBAL CONSUMER A-ACC- HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1273508504.pdf
LU1295422767 FF-GLOBAL DEMOGRAPH A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Demographics%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1295422767.pdf
LU0979393062 FF GLO. DIVIDEND A-ACC-HUF HED https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU0979393062.pdf
LU1273508686 FF-GLOBAL HEALTHCARE A-ACC-HUF https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Health%20Care%20Fund%20A-ACC-HUF_strd_hu_LU1273508686.pdf
LU0987487336 FF GLOBAL MULTI ASSET INC EURH https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0987487336.pdf
LU1088281024 FF GLOBAL MULTI ASSET INC HUFH https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1088281024.pdf
LU0997587596 FF GLOBAL MULTI ASSET INC USDH https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-Global%20Multi%20Asset%20Income%20Fund%20A-ACC-USD%20(hedged)_strd_hu_LU0997587596.pdf
LU0337581549 FF-US HIGH YIELD FUND A  EUR https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_hu_LU0337581549.pdf
LU0605520377 FF-US HIGH YIELD FUND A USD https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-USD_strd_hu_LU0605520377.pdf
LU1295421959 FF US HIGH YIELD A HUFH https://www.fidelityinternational.com/FDS/KIID/FF/hu/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-HUF%20(hedged)_strd_hu_LU1295421959.pdf
LU0122612764 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0122612764-HU-hu-HU.pdf
LU1093757489 FRANKLIN K2 ALT.STRAT EUR HEDG http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1093757489-HU-hu-HU.pdf
LU1212701962 FRANKLIN K2 ALT.STRAT HUF HEDG http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU1212701962-HU-hu-HU.pdf
LU0140363267 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0140363267-HU-hu-HU.pdf
LU0294220107 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0294220107-HU-hu-HU.pdf
LU0122614208 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0122614208-HU-hu-HU.pdf
LU0294221253 TEMPLETON GLOB. TOTAL RET. EUR http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0294221253-HU-hu-HU.pdf
LU0170477797 TEMPLETON GLOB. TOTAL RET. USD http://www.franklintempleton.hu/content-kiid/kiid/hu-HU/KII-LU0170477797-HU-hu-HU.pdf
LU0363447680 JPM EU GOVERNMENT BOND A EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0363447680&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0408877412 JPM EURO GOV SHORTDUR BO A EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0408877412&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0661985969 JPM EUROLAND DYNAMIC A EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0661985969&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1086856207 JPM GLOBAL HIGH YIELD HUF HEDG https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1086856207&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNITY A EUR H https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0289470113&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0323456466 JPM INCOME OPPORTUNITY A USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0323456466&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0157182857 JPM US SELECT EQUITY A EUR HED https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0157182857&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0070214290 JPM US SELECT EQUITY A USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0070214290&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0210536511 JPM US VALUE A USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0210536511&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0917670407 JPM Global Macro A Acc EURH https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0917670407&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0235842555 JPM Global Macro A Acc USD https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0235842555&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0095938881 JPM GLOBAL MACRO OPP A ACC EUR https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU0095938881&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU1181866309 JPM GLOBAL MACRO OP A ACC USDH https://wl.fundsquare.net/serv/down-doc/request?cdClient=jpmorgan&isin=LU1181866309&docTypeCode=KIID&docLang=HU&docCountry=HU
LU0089291651 PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/3c9c3aad-c9ce-48d4-a321-8dfc8af09128/4096
LU0823401574 PARVEST EQUITY BEST SEL EURO https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/376a9827-30b3-43a2-af2d-08a5e17df076/4096
LU0823413587 PARVEST EQUITY WORLD EMERGING https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/9598a963-d183-4125-9723-ecd38a396db2/5120
LU1353183533 THEAM QUANT MULTI ASSET https://www.bnpparibas-am.com/push-raw/doc-permalink/20010__KIID__HUN__SHARE__IP_HU-FSE__HUN__---
LU0248178906 SCHRODER ISF BRIC EUR A1 ACC http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1401101
LU0248174152 SCHRODER ISF EMERG ASIA EUR A1 http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1629187
LU0133716950 SCHRODER ISF EMERG.EUROPE A1 A http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2086326
LU0133706050 SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1630655
LU0248179540 SCHRODER ISF GLOB. CORP.BD EUR http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1384288
LU0180781477 SCHRODER ISF GLOBAL INF.L.B.A1 http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1635249
LU0757360531 SCHRODER ISF GI MULTI-AS EUR H http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1545687
LU0757359525 SCHRODER ISF GI MULTI-AS USD http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1545878
LU0133712025 SCHRODER ISF ITALIAN EQ A1 EUR http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.1575386
LU0236738604 SCHRODER ISF JAPANESE EQ. EUR http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2087201
LU0323592211 SCHRODER ISF QEP GLOB.QUA.EUR http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.2087345
HU0000711668 BUDAPEST DOLLÁR RÖK KV AL USD https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000706429 BUDAPEST EURO RÖV KV AL EUR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000715479 BF MONEY KÖZÉP-EUR RV AL I SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000717822 BUDAPEST DOLLÁR RÖV.KÖTV.AL.I https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000717830 BUDAPEST EURÓ RÖV.K.AL.I.SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000715495 BUDAPEST PARADIGMA AL I SOR https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000717582 BUDAPEST PARADIGMA PLUSZ AL I https://www.budapestbank.hu/csoport/alapkezelo/hun/letoltes.php
HU0000709969 PLATINA PÍ SZÁRM.BEF.AL.B https://hold.hu/havijelentes-2017-10-befalap_havi_jelentes_20171031.pdf
HU0000708714 DIALÓG EURÓ SZÁRM.DEV.BEF.A. http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-euro-szarmaztatott-befektetesi-alap/9
HU0000718481 OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA F.ALAP https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_Supra_Dollar_20170712.pdf
HU0000715982 AEGON ALFA ABSZ.EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000715990 AEGON ALFA ABSZ. USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000715974 AEGON ALFA SZÁRM BEF AL I SOR. https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709597 AEGON BONDMAXX ABSZ. HOZ. KÖTV https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709605 Aegon Köz-Európ. Váll. Kötv.I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000707195 AEGON CLIMATE CHANGE RV. "B" https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000705520 AEGON CLIMATE CHANGE RV."A". https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000706114 AEGON FELTÖREKVŐ EU.KÖTVÉNY AL https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709522 AEGON ISTANBULL RÉSZV. BEF.A I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709530 AEGON KÖZÉP-EU.RV.BEF.AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714894 AEGON MARATON AKT.VEGYES EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714902 AEGON MARATON AKT.VEGYES USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714886 AEGON MARATON AKT.VEGY.BEF.A.A https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000714928 AEGON MAR AKT VEGY AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716030 AEGON MONEYMAXX EXPR. EUR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716022 AEGON MONEYMAXX EXPR USD https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000716014 AEGON MONEYMAXX EXPR.BEF.AL I https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000712393 AEGON NEMZ. RV BEF.ALAP I SOR. https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000709514 AEGON RUSSIA RV. BEF. AL I SOR https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000708169 Aegon Smart Money Bef.A.Alapja https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/kiemelt-befektetoi-informaciok/
HU0000706627 AMUNDI "I" INTÉZMÉNYI SOROZAT https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706692 AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIA "I" https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706668 A.KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP 'I' https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000709811 AMUNDI MAGYAR RÉSZV.A. I SOR https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706635 AMUNDI KÖTVÉNY ALAP I. SOR. https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706650 Amundi Nk.Vegyes Alap "I" https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000712674 A.REGATTA SZÁRM. ALAP "I" https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706676 AMUNDI SELECTA E.RÉSZV.A. I S https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000706684 AMUNDI USA DEVIZARÉSZV. I SOR https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000711296 KAMRA ABSZ. HOZ. ALAP-I SOR. https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
HU0000704168 Amundi Magyar Pénzpiaci A."C" https://honlap.amundi.hu/service/hazai-alapok-dokumentumai.html?Active=Akt%C3%ADv&PublicationYear=2017&PublicationTypeDesc=Kiemelt%20Befektet%C5%91i%20Inform%C3%A1ci%C3%B3k&page=no.html
LU1354470137 PIONEER F.-EUR. E.O.V. C USD http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU1354470137&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0363630707 PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUI A http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0363630707&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132183079 PIONEER EURO BOND C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132183079&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133660398 PIONEER EURO CORPORATE BOND C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133660398&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0132199232 PIONEER EURO SHORT-TERM USD C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0132199232&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0190665769 PIONEER FUNDS-EURO STRAT. B. A http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0190665769&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0711166115 P.FLEXIBLE OPPORT.RETURN"A" http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0711166115&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313646639 P.GLOBAL AGGREGATE BOND EUR C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313646639&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0313646712 P.GLOBAL AGGREGATE BOND USD C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0313646712&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0190650225 PIONEER GLOBAL HIGH YIELD C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0190650225&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0290716678 PIONEER GLOBAL SELECT USD C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0290716678&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0229387971 PIONEER NORTH AM.BASIC V EUR C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0229387971&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0677753252 PIONEER RUSSIAN EQUITY C HUF http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0677753252&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119440518 PIONEER US.DOLLAR SHORTT EUR C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119440518&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119438884 PIONEER U.S. HIGH YIELD C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119438884&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133618271 PIONEER US MID CAP VALUE EUR C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133618271&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133646058 PIONEER U.S.PIONEER FUND EUR C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133646058&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0133645597 PIONEER U.S.PIONEER FUND USD C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0133645597&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0347183427 PIONEER US RESEARCH VAL. EUR C http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0347183427&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119366952 PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS A http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119366952&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3
LU0119372174 PIONEER U.S. RESEARCH A http://pioneerinvestments.eu/Resource/DownloadDocumentBase.ashx?ISIN=LU0119372174&codLanguage=HU&codCountry=HU&type=KIID&idService=3

ISIN

KIID link

DE0002635299 https://www.ishares.com/de/individual/de/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-select-dividend-30-ucits-etf-de-gb-de0002635299-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=de_DE&userType=individual
DE0002635307 https://www.ishares.com/lu/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-gb-de0002635307-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_LU&userType=individual
DE0005933931 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/ishares-core-dax-ucits-etf-en-gb-pc-kiid.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
DE0006289309 https://www.ishares.com/de/individual/de/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-euro-stoxx-banks-30-15-ucits-etf-de-gb-de0006289309-en.pdf
DE000A0F5UJ7 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-de-ch-de000a0f5uj7-en.pdf
DE000A0F5UJ7 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-de-ch-de000a0f5uj7-en.pdf
DE000A0H08Q4 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-technology-ucits-etf-de-ch-de000a0h08q4-en.pdf
DE000A0Q4R02 https://www.blackrock.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-munich-all-ishares-stoxx-europe-600-utilities-ucits-etf-de-ch-de000a0q4r02-en.pdf
FR0010655746 https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0010655746
FR0010688176 https://www.amundietf.fr/amundi_etf_fr_en_instit/document/download/FR0010688176/KIID/EN
FR0011018324 https://www.amundietf.fr/professional/product/view/FR0011018324
GB00B15KY765 http://www.hl.co.uk/shares/shares-search-results/e/etfs-commodity-wheat
HU0000704960 https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelo/download/KBI_OTP_BUX_ETF_20170714.pdf
IE00B1FZS350 https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/kiid/kiid-ir-ishii-ishares-developed-markets-property-yield-ucits-etf-usd-dist-gb-ie00b1fzs350-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
IE00B1FZS574 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishii-ishares-msci-turkey-ucits-etf-usd-dist-ch-ie00b1fzs574-en.pdf
IE00B1XNHC34 https://www.ishares.com/ch/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishii-ishares-global-clean-energy-ucits-etf-usd-dist-ch-ie00b1xnhc34-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_CH&userType=individual
IE00B4M7GH52 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishv-ishares-msci-poland-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b4m7gh52-en.pdf
IE00B5V87390 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/kiid/kiid-ir-ishvii-ishares-msci-russia-adrgdr-ucits-etf-usd-acc-gb-ie00b5v87390-en.pdf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual
LU0292100806 https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292100806/-/Stoxx-Europe-600-Basic-Resources-UCITS-ETF
LU0292103222 https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292103222/-/Stoxx-Europe-600-Health-Care-UCITS-ETF
LU0292107645 https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/Download/KIID/LU0292107645/-/MSCI-Emerging-Markets-Index-UCITS-ETF
LU0533033238 http://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/etffinder/lyxor-msci-world-health-care-tr-ucits-etf-capi/eur

KID-Certifikátok

A németországi UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (KID) a kibocsátó oldalán érhetőek el: https://www.onemarkets.hu/expressplus

Árfolyam fedezeti termékek, FX derivatívák
Spinning wheel animation

Loading