AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA

Vegyes portfólióval részesedhet a jövőt alakító vállalatok eredményeiből

 

A diszrupció olyan új megoldásokat jelent, amelyek egyszerűbbek, olcsóbbak, fenntarthatóbbak vagy gyorsabbak elődeiknél, átformálják saját piacukat, illetve a felhasználók viselkedését. A diszruptív vállalatok radikálisan alakítják át szektoruk játékszabályait, új piacokat hoznak létre vagy gyökeresen változtatják a meglévőket. Lebontják a kialakult struktúrákat, és végül átveszik a vezető szerepet. Az Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja  arra kínál lehetőséget, hogy ön is részese legyen ennek a növekedésnek, mégpedig a részvényalapokra jellemzőnél mérsékeltebb kockázati szint mellett. Az Alap célja, hogy a javasolt, minimum hároméves időtávon széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval, közepes kockázat felvállalása mellett maximális mértékű hozamot érjen el.

 

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA ÉS SAJÁTOSSÁGOK

Befektetési stratégia

Az Alapkezelő a célt elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg, legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze az alap portfólióját több eszközosztályt és régiót is célkeresztjében tartva. A rendkívül széles befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetésektől a részvénypiaci eszközökig terjed.

A megcélzott közepes kockázati szinttel összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt képviselnek a kötvénypiaci befektetések. Az alap a kötvénypiaci befektetések terén egy rugalmas, futamidőt és célpiacokat tekintve viszonylag kötetlen stratégiát folytat, elsősorban kollektív befektetési formá(ko)n keresztül. Az alap részvénypiaci befektetéseinek fókuszában a holnap világát és a jövő technológiáit formáló vállalatok tematikája áll. Az alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusza, a befektetési stratégia több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg, így nincs referencia indexe. Az alkalmazott befektetési alapok körét az Amundi csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai alkotják.

Az alap portfóliójában a kollektív befektetési eszközökön kívül egyedi befektetési eszközök is szerepelhetnek (például a likviditást javító hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök: kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek).

 

A diszrupció

A telefon 75 év alatt ért el 50 millió embert, az Instagramnak hat hónapra, a Pokemon Go-nak már csupán 19 napra volt ehhez szüksége.

A diszrupció évszázadok óta alakítja az emberek életét. Ami azonban most történik, az a valaha volt leggyorsabb ütemű változás. Ezt a változást azok a trendek fűtik, amelyek társadalmunk alapját alkotják és meghatározzák a jövő gazdaságának fejlődését: a technológiai fejlődés, a globalizáció, a demográfiai változások és a környezeti kihívások.

 

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities

Az Alap a jövőt formáló vállalatok teljesítményét, így a diszrupció témáját elsősorban a CPR Invest – Global Disruptive Opportunities alapba történő befektetésen keresztül adja át.

A diszrupció a gazdaság minden szektorában jelen lehet. A CPR Invest Global Disruptive Opportunities alap befektetési univerzuma 1 a lehető legtöbb szektorból merít annak érdekében, hogy minél teljesebben közvetíteni tudja a diszrupcióban rejlő növekedési potenciált.2

Az alap négy dimenzióra koncentrálva igyekszik kiaknázni a különböző iparágakat átalakító jelenséget:

-          Digitális gazdaság (felhő alapú technológiák, Big Data, virtuális valóság, stb.)

-          Ipar 4.0 (mesterséges intelligencia, okosgyárak, robottechnológia, stb),

-          Egészségmegőrzés és gyógyítás (immunterápia, génterápia, biotechnológia, stb.)

-          Bolygónk jövője (okoshálózat, energiahatékonyság és tárolás, zöld energiatermelés, stb.)

A teljességre törekvés és a diverzifikáció érdekében a befektetési univerzum olyan vállalatokat is tartalmaz, amelyek beindítják az átalakulást, de olyanokat is, amelyek képesek jól alkalmazkodni a szektorukban történő változásokhoz.3

A CPR Invest – Global Disruptive Opportunities alapot a CPR Asset Management kezeli. A CPR AM az Amundi Asset Management4 kizárólagos tulajdonú leányvállalata. Széles skálán mozgó szakértelme (részvények, átváltható kötvények, kamatozó értékpapírok, eszközallokáció típusú termékek) azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek igényeinek megfelelő, rugalmas, hatékony és dinamikus befektetési megoldásokat tudjon kínálni. 2018. december végén a CPR AM által kezelt teljes vagyon meghaladta a 47 milliárd eurót.5

 

HOGYAN FEKTETHET BE AZ AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJÁBA?

Keresse fel kollégáinkat országos fiókhálózatunkban!

FŐBB KOCKÁZATOK
  • Tőkeveszteség: Az Alap esetében nem áll fenn tőke-, illetve hozamgarancia, sem tőke- illetve hozamvédelem ígérete.
  • Ár ingadozás: Az Alap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikánál fogva erőteljesen ingadozhat. A vegyes összetétel ellenére előfordulhatnak olyan évek, időszakok, amikor az Alap teljesítménye elmarad az egyes részpiacok teljesítményétől, illetve az állampapírok hozamától.
  • Piaci kockázat: Az Alap portfóliójában lévő eszközök (elsősorban részvény- és kötvénypiaci eszközök) árváltozásából eredő kockázat. Nincs rá biztosíték, hogy az egyes országok, piacok vagy ágazatok a várakozásoknak megfelelően fognak alakulni, így előfordulhat, hogy az Alap eszközei kevesebbet érnek, mint vásárláskori értékük, ideértve a fejlődőpiaci, az új technológiákba fektető és alacsony kapitalizációjú eszközök kockázatát.
  • Devizakockázat: Az Alap külföldi eszközökbe is fektet és a devizaárfolyamok változékonysága miatt felmerülhetnek a nyitott deviza-pozíciókból eredő kockázatok (az Alapkezelő nem feltétlenül köt fedezeti ügyleteket), az eltérő devizák árfolyamai közötti változások negatívan érinthetik az Alapot.
  • Származtatott eszközök kockázata: Az Alap, illetve a mögöttes alapok opciós, határidős, egyéb származékos ügyleteket köthetnek. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatok. A származtatott ügyletekkel kapcsolatban az ügyletek jellegéből adódóan számos bizonytalansági tényező léphet fel.
  • Partner kockázat: Az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az üzletfelei – bankok, letétkezelők, brókerházak – kiválasztásával, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel. Az Alapkezelő a partnerkockázat kezelésére szigorú partnerminősítést alkalmaz.
  • Likviditási kockázat: A portfólióban szereplő befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni.
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

KIID

Hirdetmény

További részletekről és a lehetséges kockázatokról az Alap a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott, hivatalos és mindenkor hatályos Kezelési szabályzatából és Kiemelt Befektetői Információjából (KIID) kaphat részletes tájékoztatást. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, tanulmányozza át az Alap összes lehetséges kockázatát ezekben a dokumentumokban!

 

 

Fontos tájékoztatás

Az Alap kezelője az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: „Alapkezelő”), tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továb­biakban „Forgalmazó”) tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó káro­kat. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban „Felügyelet”) által jóváhagyott, hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicredit­bank.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www. kozzetetelek.hu honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek) érhetők el. Kérjük továbbá, hogy befektetését megelőzően olvassa át a Forgalmazó mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a forgalmazási és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhe­tőek a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfólió-jelentésnek a Közzétételi helyeken történő megjelente­tésével.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befek­tetési jegyek, ha azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhet­nek, mint a vásárláskor megfizetett összeg. Az alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvéte­lével, tartásával, eladásával kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntéséhez kapcsolódó adószempontok elbírálásában kérje ki adótanácsadó vagy szak­értő véleményét.

Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján.

Amundi Alapkezelő Zrt. - az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., Tel: +36 1 577 4200 / E-mail: alapke­zelo@amundi.com / Információ az alapokról: www.amundi.hu, www.kozzetetelek.hu / Információ a For­galmazóról: www.unicreditbank.hu

 

 

 

1 A befektetési politikának megfelelő vállalati részvényeknek az a köre, amelyet a portfólió menedzserek abból a célból figyelnek, hogy érdemes-e vásárolni belőlük az alap portfóliójába.

2 Természetesen nem mindig szerepel minden szektor a portfólióban, illetve egy bizonyos szektorba történő befektetés nem biztosítja azt, hogy a befektetők teljes mértékben részesedjenek a szektor teljesítményéből.

3 A részalap célja, hogy a diszruptív vállalatokra és azok teljesítményére összpontosítson, így teljesítménye jelentősen eltérhet a globális részvénypiac teljesítményét tükröző indexekétől (pl. MSCI World). A diverzifikáció nem garantálja a nyereséget és nem véd a veszteséggel szemben.

4 Az Amundi Asset Management SAS (90 boulevard Pasteur -75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com) vagyonkezelő társaságot a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyeli , engedélyének száma: GPM 04000036, jegyzett tőkéje 746 262 615 EUR. A CPR AM (90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com) vagyonkezelő társaság az AMF engedélye alapján végez tevékenységet, engedélyének száma: GP 01-056, jegyzett tőkéje: 53 445 705 EUR.

5 Forrás: CPR AM közlés.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo