Ügyfélajánlási akció

Hogyan tud ajánlani?

1.


Kérjük, töltse le az ajánlókártyát INNEN!

 

2.


Az ajánló és az ajánlott adataival kitöltött és aláírt kártyát a számlanyitáskor az ajánlott adja le bármely UniCredit fiókunkban munkatársainknak.

1.


Kérjük, töltse le az ajánlókártyát INNEN!

 

2.


Az ajánló és az ajánlott adataival kitöltött és aláírt kártyát a számlanyitáskor az ajánlott adja le bármely UniCredit fiókunkban munkatársainknak.

3.


Ha mind Ön vagy a vállalkozása, mind az ajánlott személy vagy vállalkozás a részvételi feltételekben meghatározottakat teljesíti, akkor Ön vagy a vállalkozása a fent leírt kedvezmény(ek)ben részesül.

1.


Kérjük, töltse le az ajánlókártyát INNEN!

 

2.


Az ajánló és az ajánlott adataival kitöltött és aláírt kártyát a számlanyitáskor az ajánlott adja le bármely UniCredit fiókunkban munkatársainknak.

3.


Ha mind Ön vagy a vállalkozása, mind az ajánlott személy vagy vállalkozás a részvételi feltételekben meghatározottakat teljesíti, akkor Ön vagy a vállalkozása a fent leírt kedvezmény(ek)ben részesül.

4.


HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. („Szervező”)

”ÜGYFELET AJÁNLOK” SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

Az Akció időtartama:  2019.12.04-től 2019.12.23-ig.

I. Fogalmak:

Szervező / Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.).

Kisvállalati ügyfél: Bankunknál kisvállalati ügyfélnek minősül minden legfeljebb 700 millió forint éves nettó árbevétellel és legfeljebb 1 millió euró (ill. 250 millió forint) Banki kötelezettséggel rendelkező vagy azt igénylő egyéni vállalkozó ill. gazdálkodó és egyéb szervezet, amely nem tartozik nemzetközi vállalatcsoporthoz vagy olyan belföldi vállalatcsoporthoz, amelyben a tagvállalatok összesített éves nettó árbevétele meghaladja a 700 millió forint összeget, nem helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzati tulajdonú cég, nem pénzügyi vagy befektetési szolgáltató, nyugdíjpénztár vagy biztosító, és nem egyetem, kórház és egészségügyi intézmény.

Meglévő kisvállalati ügyfél: Az „Ügyfelet ajánlok” Akcióban meglévő kisvállalati ügyfélnek minősül Bankunknál az a kisvállalati ügyfél, aki az Akció kezdete, azaz 2019.12.04-e előtt nyitott kisvállalati fizetési számlával  (kisvállalati fizetési számla a továbbiakban: kisvállalati számla) rendelkezik Bankunknál.

Új kisvállalati ügyfél: Az „Ügyfelet ajánlok” Akcióban új kisvállalati ügyfélnek minősül Bankunknál az a – Meglévő kisvállalati ügyfélnek nem minősülő - kisvállalati ügyfél, aki az Akció időtartama alatt Bankunknál kisvállalati számlát nyit (kivéve a Flexi Business számlacsomag), és a számlanyitással egy időben Mastercard Business vagy Mastercard Business Gold betéti bankkártyát igényel.

Meglévő lakossági ügyfél: az Akcióban meglévő lakossági ügyfélnek minősül Bankunknál az a lakossági ügyfél (ide értve a Prémium Banking, Kiemelt Premium Banking és Privát Banking ügyfél státusszal rendelkező ügyfeleket is), aki az Ajánlott ügyfél számlanyitásakor már élő bankszámlával rendelkezik.

Új lakossági ügyfél: az Akcióban új lakossági ügyfélnek minősül az a – Meglévő lakossági ügyfélnek nem minősülő - ügyfél (ide értve a Premium Banking, Kiemelt Premium Banking és Privát Banking ügyfél státusszal rendelkező ügyfeleket is), aki az Akció időtartama alatt ajánlás alapján Bankunknál – a III. pontban megjelölt valamely - lakossági bankszámlát nyit, és a számlanyitással egyidejűleg igényelt, legkésőbb 2019.12.23-ig aktivált betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó Mastercard betéti bankkártyával rendelkezik.

Premium Banking ügyfélstátusz: Bankunknál Premium Banking ügyfélnek minősül az az ügyfél, akinek

- bankunknál elhelyezett megtakarításai1 meghaladják az 5 millió forintot vagy

- bankunknál vezetett bankszámlájára legalább havi 300 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (ebbe a saját számlák közötti átvezetések nem számítanak bele)

- és a Szervezőnél Premium Banking ügyfélként kerül megnyitásra.

Dolgozó ügyfél: a Szervező azon vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, akik a Szervezőnél élő lakossági bankszámlával rendelkeznek. .

Ajánló ügyfél: Azon – III. pontban foglalt vonatkozó szabályoknak megfelelő – nagykorú Meglévő lakossági ügyfél illetve azon kisvállalati ügyfél, aki az Akció időtartama alatt az Akció feltételeinek megfelelő Új lakossági ügyfelet vagy Új kisvállalati ügyfelet ajánl (az ajánlás). Az ajánlás ajánló kártyával történik, mely letölthető a Szervező www.unicredibank.hu/ugyfelajanlas internetes honlapjáról, vagy átvehető bankfiókjaiban.

Ajánlott ügyfél: Azon – III. pontban foglalt vonatkozó szabályoknak megfelelő – nagykorú Új lakossági ügyfél és Új kisvállalati ügyfél, aki az Akció időtartama alatt az Ajánló ügyfél által teljes körűen kitöltött és aláírt ajánlókártyát leadja valamely bankfiókban és ezzel egyidejűleg a jelen Hirdetmény és részvételi feltételekben leírtaknak megfelelő kisvállalati, vagy lakossági bankszámlát nyit a Szervezőnél, ezeken felül a Részvételi Feltételekkel kapcsolatos egyes banktitkok meghatározott körének Ajánló részére való átadásához a bankfiókban teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban hozzájárul. A Szervező csak azokat az Ajánlott ügyfeleket tekinti érvényesnek, melyeknek a számlanyitása és az ajánlókártya banki rendszerben történő rögzítése is a jelen hirdetmény elején jelzett akció időtartalma alatt történt.

II. Hirdetmény

UniCredit „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akció

Az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint  Szervező „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.

Az Akció keretében a lakossági-, és kisvállalati ügyfelek fennálló bankszámla szerződéses jogviszonyuk alapján a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott módon és feltételekkel az Akcióban való részvételre válnak jogosulttá.

Lakossági ügyfelek esetén:

1. Az Ajánlott Új lakossági ügyfél betéti kártya szolgáltatáshoz kapcsolódó egyszeri kibocsátói díjmentességre, továbbá Aktív és Ikon számlacsomagok igénylése esetében ezen felül 6 havi zárlati díjmentességre válik jogosulttá a III. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén.

2. Az Ajánló Meglévő lakossági ügyfél meghatározott összegű jóváírásra válik jogosulttá a III. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén.

3. Dolgozó ügyfél csak mint Ajánló jogosult részt venni az akcióban és nem lehet Ajánlott ügyfél.

Az egyes lakossági számlacsomagokra vonatkozó EBKM: 0,01%.

Kisvállalati ügyfelek esetén:

1. Az Akció időtartama alatt az Akció keretében kisvállalati számlát nyitó Ajánlott Új kisvállalati ügyfél számlanyitási díjmentességre és 6 havi zárlati díjmentességre válik jogosulttá a III. pontban részletezett feltételek teljesülése esetén.

2. Az Ajánlott Új kisvállalati ügyfél az Akció időtartama alatt tett, sikeres ajánlások után meghatározott összegű jóváírásban részesül a III. pontban részletezett feltételek teljesülése esetén.

3. Az Ajánló meglévő kisvállalati ügyfél az Akció időtartama alatt tett, sikeres ajánlások után meghatározott összegű jóváírásban részesül a III. pontban részletezett feltételek teljesülése esetén.

III. Az Akcióban való részvétel feltételei

3.1. Lakossági ügyfél esetén:

1. Azon lakossági Ajánló ügyfél, aki ÚJ lakossági és/vagy kisvállalati ügyfelet ajánl a Szervezőnek, és az így Ajánlott lakossági vagy kisvállalati ügyfél (Ajánlott ügyfél) az Ajánló ügyfél által teljes körűen kitöltött és aláírt ajánlókártyát az Akció időtartama alatt valamely bankfiókban leadja és az Akció időtartama alatt

    a) lakossági számlanyitás esetén az Ajánlott ügyfél:

        i. az ajánlókártya leadásával egyidejűleg kedvezményes Aktív vagy Ikon számlát nyit, vagy sztenderd díjazású Diákszámlát, Partner Aktív Pluszt, Partner Ikon Pluszt vagy Partner Prestige számlát nyit, és

        ii. a számlanyitással egy időben betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódóan  Mastercard betéti bankkártyát igényel, melyet legkésőbb 2019.12.23-áig beaktivál

    b) kisvállalati számlanyitás esetén az Ajánlott ügyfél:

        i. az ajánlókártya leadásával egyidejűleg új kisvállalati bankszámlát nyit. (kivételt képez a Flexi Business számlacsomag)

        ii. a számlanyitással egy időben  Mastercard Business vagy Mastercard Business Gold betéti bankkártyát igényel, melyet legkésőbb 2019.12.23-áig beaktivál

jogosulttá válik egy egyszeri jóváírásra a 3.2./B pontban részletezett feltételek teljesítése esetén és számítási mód szerint.

2. Azon lakossági Ajánlott ügyfél, aki:

Teljesíti a 3.1. / 1 / a. alpontban foglaltakat jogosulttá válik

    A. egy egyszeri 6 havi zárlati díjmentes időszakra Aktív vagy Ikon számlacsomag esetén, továbbá jogosulttá válik egy egyszeri, kibocsátói díjmentes Mastercard Gold betéti bankkártya igénylésére betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

    B. Amennyiben az Ajánlott új ügyfél a kedvezményes Aktív vagy Ikon számlától eltérően az alábbi bankszámlák valamelyikét nyitotta meg: Diákszámla, Partner Aktív Plusz,  Partner Ikon Plusz vagy Partner Prestige – jogosulttá válik egy egyszeri, kibocsátói díjmentes Mastercard Gold betéti bankkártya igénylésére betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódóan a számlanyitással egyidőben, amennyiben a számlanyitás ajánlás útján történt.

3.2. Általános rendelkezések Lakossági ügyfél esetén

    A. Egy Ajánlott lakossági ügyfél legfeljebb egyszeri 6 hónapos zárlati díjmentes időszakra jogosult  - Aktív és Ikon számlacsomag igénylése esetében - legfeljebb egy lakossági bankszámlára vonatkozóan. Amennyiben az Ajánlott ügyfél több számlát is nyit az Akció időszaka alatt, abban az esetben az elsőként megnyitott számlára vonatkozik a zárlati díjmentes időszak. Több ajánlás esetén a zárlati díjmentes időszak nem kerül meghosszabbításra. A zárlati díjmentesség csak az újonnan megnyitott számlacsomagra vonatkozik, ezért amennyiben a kedvezményes 6 hónapos időszakban az Ajánlott ügyfél számlacsomagot módosít, az akcióból hátralévő időszakra a kedvezményre nem lesz jogosult. Nem jogosult a 6 hónapos zárlati díjmentes időszakra az az ügyfél, aki részére Ajánló kártya hiányában került a kedvezmény beállításra az akció időszakában. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ezen Ajánlott ügyfél feltételnek meg nem felelő számlanyitott ügyfélkörnek a kedvezményes bankszámla kondícióit haladéktalanul ugyanazon számlatípus sztenderd verziójára átváltsa.

    B. Az Akció keretében a 3.1. pont 1. alpont szerinti Ajánló ügyfél az ott leírt valamennyi feltétel teljesülése esetén jogosulttá válik egy egyszeri jóváírásra, amennyiben az Ajánlott ügyfél aktivált Mastercard betéti bankkártyával rendelkezik betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódóan:

- Lakossági Ajánlott ügyfél számlanyitása esetén: 10.000 Ft összegű jóváírásra jogosult

- Kisvállalati Ajánlott ügyfél számlanyitása esetén: 20.000 Ft összegű jóváírásra jogosult.

A Szervező az aktív betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó feltétel teljesülését ajánlásonként vizsgálja.

Jóváírás: legkésőbb 2019.12.31-ig jóváírásra kerül az Ajánló ügyfél Szervezőnél vezetett, legkorábban nyitott lakossági forint folyószámláján „Ajánlom a bankom akció jóváírás” narratív szövegezéssel.

A Szervező a jóváírásra való jogosultságot 2019. december 27-én méri vissza.

Amennyiben az Ajánló vagy Ajánlott ügyfél a fentiekben meghatározott visszamérés időpontja előtt visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, úgy a Szervező nem tudja ellenőrizni a jóváírásra való jogosultságot, így ebben az esetben a jóváírásra való jogosultság megszűnik.

Amennyiben az Ajánló ügyfél 2019. december 27. előtt kezdeményezi minden számlájának a zárását, abban az esetben a jóváírásra vonatkozó jogosultsága megszűnik.

Amennyiben az Ajánlott ügyfél 2019. december 27. előtt kezdeményezi minden számlájának a zárását, abban az esetben az Ajánló jóváírásra vonatkozó jogosultsága megszűnik.

Egy Ajánlott Új lakossági- vagy Kisvállalati ügyfél számlanyitása legfeljebb 1 fő Ajánló személy javára és (az Ajánlott által megnyitott számlák darabszámától függetlenül) egy darab jóváírásra való jogosultságot hoz létre.

Dolgozó ügyfél esetében két ajánlott Új lakossági- vagy Kisvállalati ügyfél számlanyitása 1 fő Ajánló személy javára és (az Ajánlott által megnyitott számlák darabszámától függetlenül) egy darab jóváírásra való jogosultságot hoz létre.

Ezért ha az Ajánlott ügyfelet több Ajánló ügyfél is szabályszerűen kitöltött ajánlókártyával ajánlja, akkor a jóváírásra – az egyéb feltételek teljesítése esetén – az az Ajánló ügyfél jogosult, akinek az ajánlókártyáját az Ajánlott a bankszámla megnyitásakor a Szervezőnél elsőként leadja (rendszerbe rögzítés dátuma számít).

Az Akció időtartama alatt egy lakossági Ajánló ügyfél maximum 10 darab jóváírásra lehet jogosult.

A jóváírásra való jogosultsággal kapcsolatban a Szervező az Ajánló és Ajánlott ügyfelet a Szervezőnél az ügyfél törzsadatokban rendelkezésre álló, az Ajánló ügyfél által megadott adatok alapján, mobiltelefonon, SMS vagy UniCredit Mobil applikáció üzenetben értesítheti / tájékoztathatja. A mobiltelefonszám helyességéért az Ajánló ügyfél felel, melyet bármikor ellenőrizhet és módosíthat személyesen a Szervező bármely bankfiókjában. Az Ajánló hibájából eredő (pl. téves telefonszám megadása miatt) sikertelen értesítésért a Szervező nem felelős.

A természetes személy Ajánlottat a zárlati díjmentességgel és a betéti kártya-szolgáltatáshoz tartozó kibocsátói díjmentességgel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A természetes személy Ajánlót  a jóváírással kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

3.3. Kisvállalati ügyfelek

A. Ajánló Meglévő kisvállalati ügyfelek esetén:

Az Akcióban 2019.12.04-e előtt nyitott, az Akció időtartama alatt meglévő kisvállalati számlával rendelkező kisvállalati ügyfelek vesznek részt.

Az Ajánló meglévő kisvállalati ügyfél az alábbi feltételek teljesülése esetén jogosulttá válik esetenként (de összesen maximum 10 db.) egyszeri jóváírásra a megfelelően irányadó 3.3.C.2. pontban részletezettek szerint:

a) Az Ajánló kisvállalati ügyfél az Akció időtartama alatt értékesíthető kisvállalati számlacsomag valamelyikével rendelkezik.

b) Amennyiben  az Ajánló kisvállalati ügyfél nem az Akció időtartama alatt hatályos értékesíthető kisvállalati számlacsomaggal rendelkezik, csak akkor jogosult az Akcióban való részvételre, amennyiben ezen számlacsomagok egyikére vált, és a Szerződés módosítás c. dokumentumon megjelöli az általa a jövőben használni kívánt számlacsomagot, és az  aláírt Szerződés módosítás c. dokumentumot legkésőbb az Ajánlott ügyfél számlanyitásáig leadja a Szervezőnél. A Szervező a csomagváltást az Ajánló kisvállalati ügyféllel megkötött szerződésmódosítás alapján hajtja végre az Ajánlott ügyfél számlanyitásától függetlenül. A szerződésmódosítás alapján az Ajánló kisvállalati ügyfél számlacsomagja a szerződésmódosítás aláírását követő hónap első napjától módosul a szerződésmódosításban megjelölt számlacsomag típusra.

c) Az Ajánló kisvállalati ügyfél Új lakossági vagy Új kisvállalati ügyfelet ajánljon a Banknak, az Ajánlott ügyfél a teljes körűen kitöltött és aláírt ajánlókártyát az Akció időtartama alatt valamely bankfiókban leadja és

    1. lakossági számlanyitás esetén az Ajánlott ügyfél:

        i. az ajánlókártya leadásával egyidejűleg kedvezményes Aktív vagy Ikon számlát nyit, vagy sztenderd díjazású Diákszámlát, Partner Aktív Pluszt, Partner Ikon Pluszt vagy Partner Prestige számlát nyit, és

        ii. a számlanyitással egy időben betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódóan  Mastercard betéti bankkártyát igényel, amelyet legkésőbb 2019.12.23-áig beaktivál,

    2. kisvállalati számlanyitás esetén az Ajánlott ügyfél:

        i. az ajánlókártya leadásával egyidejűleg új kisvállalati számlát nyit az Akció időtartama alatt, (kivételt képez a Flexi Business számlacsomag) és

        ii. a számlanyitással egy időben Mastercard Business vagy Mastercard Business Gold betéti bankkártyát igényel, amelyet legkésőbb 2019.12.23-áig beaktivál.

    3. a 3.3.A.b) pont szerint szükség esetén az Ajánló ügyfél az ajánlókártya leadását megelőzően valamely bankfiókban aláírja a kapcsolódó Fizetési számlaszerződés módosítást.

B. Ajánlott Új kisvállalati ügyfelek esetén:

1. Az Akció keretében az Akció időtartama alatt Ajánló ügyfél ajánlásából kisvállalati számlát nyitó Új kisvállalati ügyfelek számlanyitási és 6 havi zárlati díjmentesség kedvezményben részesülnek az elsőként megnyitott, új kisvállalati számla tekintetében (kivételt képez a Flexi Business számlacsomag), továbbá az Akció keretében elsőként igényelt Mastercard Business betéti bankkártya kibocsátói díja sem kerül felszámításra (a Mastercard Business Gold betéti bankkártya kibocsátói díja változatlanul felszámításra kerül).

2. Az Ajánlott Új kisvállalati Ügyfél általi sikeres ajánlás esetében, a 3.3.A. a) és c) pontban rögzített feltételek teljesülésével az Ajánlott Új kisvállalati Ügyfél esetenként (de összesen maximum 10 db.) egyszeri jóváírásra válik jogosulttá a megfelelően irányadó 3.3.C.2. pontban részletezettek szerint.

C. Általános rendelkezések kisvállalati ügyfelekre

1. A Szervező az Akció keretében az Ajánlott Új kisvállalati ügyfél által elsőként megnyitott kisvállalati számlacsomag vonatkozásában (kivételt képez a Flexi Business számlacsomag) a kedvezményre vonatkozó fizetési számla szerződés kiegészítés aláírását követő hónap első napjától 6 hónapos zárlati díjmentes időszakot biztosít az Ajánlott Új kisvállalati ügyfél számára. A zárlati díjmentes időszakot követő hónaptól az Ajánlott ügyfél számlacsomagjának zárlati díja automatikusan visszaállításra kerül a vonatkozó kisvállalati kondíciós listában rögzített zárlati díjra.

Abban az esetben, ha az Ajánlott Új ügyfél a zárlati díjmentes időszak során számlacsomagot vált, a továbbiakban elveszíti jogosultságát a díjmentességre, és a számlacsomag-váltást tartalmazó szerződésmódosítás aláírását követő hónap első napjától az új számlacsomagra vonatkozó kisvállalati kondíciós listában meghatározott zárlati díj kerül felszámításra.

Egy Ajánlott Új kisvállalati ügyfél legfeljebb egyszeri 6 hónapos zárlati díjmentes időszakra jogosult.

2. Az Akció keretében az Ajánló kisvállalati ügyfél jogosulttá válik esetenként (sikeres ajánlásonként) egyszeri

- Lakossági Ajánlott ügyfél számlanyitása esetén: 10.000 Ft összegű jóváírásra

- Kisvállalati Ajánlott ügyfél számlanyitása esetén: 20.000 Ft összegű jóváírásra.

A jóváírás igénybevételének feltétele a sikeres ajánlás, Ajánló Meglévő kisvállalati ügyfél által tett ajánlás esetén a 3.3.A pontban, Ajánlott Új kisvállalati ügyfél mint Ajánló ügyfél által tett ajánlás esetén a 3.3.A. a) és c) pontban rögzített feltételek teljesülésével.

A jóváírás összege legkésőbb 2019.12.31-ig jóváírásra kerül az Ajánló ügyfél Szervezőnél vezetett, legkorábban nyitott  kisvállalati forint folyószámláján „Ajánlom a bankom akció jóváírás” narratív szövegezéssel.

A Szervező a jóváírásra való jogosultságot a 2019.12.27-i állapot szerint, egyszer méri vissza.

Amennyiben az Ajánló ügyfél vagy az általa ajánlott Ajánlott ügyfél 2019.12.27. előtt kezdeményezi a Szervezőnél vezetett összes bankszámlájának a zárását, abban az esetben az Ajánló ügyfél jóváírásra vonatkozó jogosultsága megszűnik.

Amennyiben az Ajánló vagy Ajánlott ügyfél a fentiekben meghatározott visszamérés időpontja előtt visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, úgy a Szervező nem tudja ellenőrizni a jóváírásra való jogosultságot, így ebben az esetben a jóváírásra való jogosultság megszűnik.

Egy Ajánlott Új lakossági- vagy Kisvállalati ügyfél számlanyitása legfeljebb 1 fő Ajánló kisvállalati ügyfél javára és (az Ajánlott ügyfél által megnyitott számlák darabszámától függetlenül) egy darab jóváírásra való jogosultságot hoz létre.  Ezért ha az Ajánlott ügyfelet több Ajánló ügyfél is szabályszerűen kitöltött ajánlókártyával ajánlja, akkor a jóváírásra – az egyéb feltételek teljesítése esetén – az az Ajánló ügyfél jogosult, akinek az ajánlókártyáját az Ajánlott ügyfél a bankszámla megnyitásakor a Szervezőnél elsőként leadja (rendszerbe rögzítés dátuma számít).

Az Akció időtartama alatt egy kisvállalati Ajánló ügyfél maximum 10 darab jóváírásra lehet jogosult.

3.4. Egyéb rendelkezések

Az Akciót népszerűsítő anyagokban (hírlevél, banner és egyéb webes hirdetés, elektronikus DM, fióki plakát, szóróanyag és egyéb reklámanyag), illetve a névre szóló küldeményben (DM anyagok) írtak – az azokban is közölteknek megfelelően – nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek vagy kötelezettség-vállalásnak, azaz ha valakit a jelen Részvételi Feltételekben írtak alapján a Szervező kizár az Akcióból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló megküldése és annak átvétele nem jogosítja fel az Akcióban való részvételre. Kedvezmény igénybe vételére vonatkozó jogosultság nem keletkezik még abban az esetben sem, ha a Szervező a kizárást eredményező információról mindössze a kedvezményre való jogosultságról történő értesítés megküldését követően szerzett tudomást.

A Szervező által meghirdetett, 2019. december 3-át megelőzően érvényben lévő Ügyfelet ajánlok számlanyitási akciójában kibocsátott és kitöltött ajánlókártyákat a Szervező jelen Akció keretében nem fogadja el.

A jelen Részvételi Feltételekben foglaltak alapján a díjmentességre jogosult Ajánlott ügyfelek valamint a jóváírásra jogosult Ajánló és Ajánlott ügyfelek személyének megállapítása kizárólag a Szervező informatikai rendszere által történik. A jogosultság feltételei teljesülésének megállapítása tekintetében kizárólag a Szervező informatikai rendszere mérvadó.

Az ajánlókártyán megadott adatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Akcióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek minden rendelkezését. Az Akcióról a Szervező SMS-ben vagy UniCredit Mobil applikációban tájékoztatást küldhet mindazon résztvevők számára, akik a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárultak. A résztvevő a hozzájárulás visszavonásáról bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül, ingyenesen rendelkezhet személyesen bármely UniCredit bankfiókban, levélben az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386 címen, telefonon a +36-1/325-3200-ás telefonszámon, vagy faxon a +36-1/325-3225-ös számon.

Az Ajánló és Ajánlott ügyfél a részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi feltételek minden rendelkezését, és az alábbi Adatkezelési tájékoztató ismeretében és az abban foglaltak szerint hozzájárul a Szervező által kezelt személyes adatai kezeléséhez.

 

Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője a Szervező, aki az Ajánló és Ajánlott ügyfelek adatait a hozzájárulásuk alapján kezeli, akik jogosultak ezen hozzájárulásukat bármikor visszavonni. Az adatkezelés célja promóciós Akció lebonyolítása, és a fogyasztói szokásokra vonatkozó elemzések készítése.

A kezelt személyes adatok köre: az Ajánló és az Ajánlott ügyfélnek az Ajánlókártyán megadott adatai, valamint a részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatkör (pl. az ajánlás beérkezésének, a számlanyitásnak a dátuma, az Ajánlott nyitott számlacsomagja, aktív ügyfélstátusszal és aktivált Mastercard betéti bankkártyával rendelkezik-e).

A szervező az adatokat Az Ajánló vagy az Ajánlott Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli olyan módon, hogy bármelyik Ügyfél ilyen tartalmú nyilatkozata esetén a hozzá kapcsolt másik ügyfél adatai is törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonásának hiányában a Szervező legkésőbb 2020. augusztus 31-én törli az adatokat.

Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől tájékoztatást kérhetnek, kérhetik személyes adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok kezelése ellen, továbbá a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalárd – nyereségszerzési – szándékkal történő ajánlást észlel, akkor az érintett Ajánlót és Ajánlott ügyfélkört azonnal kizárja az akcióból.

Jelen Részvételi Feltételekben szabályozott, az Akcióval érintett számlacsomagokra irányadó feltételeket a mindenkor hatályos vonatkozó szerződések, üzletszabályzatok és kondíciós listák tartalmazzák. A részletes leírást az Általános Üzleti Feltételek tartalmazza.

A Részvételi Feltételek a Szervező fiókjaiban és a www.unicredibank.hu/ugyfelajanlas oldalon érhető el.

Budapest, 2019.12.04.

1 A megtakarítások számítása során a bank figyelembe veszi az UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlegét, a lekötött betétek egyenlegét – deviza esetén az aktuális napon érvényes MNB deviza középárfolyamon forintra átszámítva, valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuális napon rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értékét.

 

UniCredit Logo