SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK


I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:

 • Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti okmány  
 • Adóigazolvány  
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
 • Vállalkozói igazolvány (vállalkozók esetében)   
 • Munkáltatói igazolás (banki formanyomtatvány)  
 • NYUFIG  igazolás (adott évről szóló), valamint a befogadás dátumát megelőző utolsó 2 havi nyugdíjszelvény (nyugdíjasok esetében)  
 • NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetében)  
 • NAV jövedelemigazolás (alkalmazottak esetében)      
  •  ha az ügyfél készpénzben kapja jövedelmét      
  •  ha a munkáltató egyéni vállalkozó     
  •   ha az ügyfél tulajdonos abban a cégben, amely a munkáltatói igazolást kiállította    
  •   ha a munkáltatói igazolás kiállítója az ügyfél hozzátartozója vagy maga az ügyfél  
 • NAV nemleges igazolás köztartozásról (saját vállalkozásból száramzó jövedelem esetén)  
 • Más banknál vezetett számla esetén a befogadás dáutmát megelőző utolsó 3 havi, eredeti vagy hitelesített számlakivonat   
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja(i)  
 • Kitöltött hitelkérelmi adatlap   
 • Kitöltött kérelem és nyilatkozat kamattámogatás iránt

 

Támogatott lakáshitel jogszabályi (134/2009. Korm.rend.) feltételek teljesülése érdekében

 • Házassági anyakönyvi kivonat;   
 • Bejegyzett élettársi viszonyról kiállított anyakönyvi kivonat;   
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa és lakcímkártyája (egy gyermekes fiatal vagy több gyermekes igénylő esetén);   
 • Jogerős bírói ítélet/végzés a gyermek elhelyezéséről (amennyiben a gyermek szülei elváltak), örökbefogadás esetén örökbefogadást elrendelő határozat;   
 • Iskola igazolása a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról (amennyiben a gyermek a 16. életévét már betöltötte);   
 • Megváltozott munkaképességű személy esetén: hatáskörrel rendelkező szakorvos vagy szakértői bizottság igazolása a  megváltozott munkaképességet eredményező állapot  fennállásáról;   
 • A kamattámogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakásra vonatkozóan: adásvételi szerződés; tulajdoni lap; az egyösszegben visszafizetett önkormányzati / munkáltatói támogatás összegéről igazolás; az egyösszegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegéről igazolás/a kifizetett ingatlanközvetítői jutalék összegét igazoló számla/a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását max.1 évvel megelőzően vásárolt – az építés helyszínéül szolgáló - építési telek Áfá-val növelt vételáráról szóló igazolás/ igazolás meg nem valósult lakásszerzésre kifizetett, és meg nem térült összegről (számla/szerződés)/NAV igazolás az értékesítésből származó bevétel után megfizetett személyi jövedelemadóról;   
 • A jegyzőnek az ingatlan bontását elrendelő vagy engedélyező határozata;   
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, illetve a haszonélvező nyilatkozata, és lakcímkártyája, amennyiben a többlet-ingatlanban lakik;

 

Otthonteremtő lakáshitel jogszabályi (341/2011 Korm.rend.) feltételek teljesülése érdekében

 • Igazolás arról, hogy a támogatott személy - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel (ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van)  
 • NAV igazolás arról, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása (házastársak/élettársak esetén mindkét fél részéről benyújtandó). Az igazolást a bank papír alapon és elektronikusan is elfogadja (elektronikus aláírással ellátott igazolást e-mailen keresztül kell eljuttatni a bankhoz)

 

Nem magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan igénylő esetén

 • Útlevél (amennyiben a személyi igazolványból nem derül ki az állampolgárság);   
 • A származási ország ingatlan-nyilvántartásáért felelős  szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó - hivatalos irat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, amely igazolja, hogy az igénylőnek, házastársának, (bejegyzett) élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagoknak származási országában nincsen lakástulajdona (kivétel a menekült, az oltalmazott jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, valamint  házaspárok illetve bejegyzett élettársak esetén, ha a házastárs vagy bejegyzett élettárs magyar állampolgár) - új lakás vásárlása, építése esetén  
 • Bejelentett lakóhelyet, lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
 • Regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya, három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolására   
 • Bevándorlási engedély, amely igazolja a bevándorolt jogállást (bevándorolt esetén)   
 • Letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, amely igazolja a letelepedett jogállást (letelepedett esetén)   
 • Menekült jogállást tanúsító személy azonosító igazolvány (menekült esetén)   
 • Oltalmazott jogállást tanúsító személy azonosító igazolvány (oltalmazott esetén)   
 • Hontalankénti elismerésről szóló határozat, amely igazolja a hontalan jogállást vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás (hontalan esetén)
     
 • Vásárlási hitel esetén:
  • A megvásárolt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja
  • Adásvételi szerződés (kamattámogatási kérelem benyújtásától 120 napnál nem korábbi)       
  • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan vásárlása esetén       
  • Eladói hitelkiváltás esetén: Cégszerűen aláírt banki nyilatkozat UniCredit formanyomtatványon  

 

 • Építés esetén:
         
  • Építési telek tulajdoni lapja (értékbecslőnek átadandó)       
  • Építési engedélyezési dokumentáció (jogerős építési engedély, műszaki leírás, tervrajz)       
  • Felelős Műszaki Vezető/Kivitelező által ellenjegyzett költségvetés       
  • Kivitelezővel kötött szerződés (opcionális!)       
  • Ráépítési megállapodás a telektulajdonossal (amennyiben eltér a jövőbeli tulajdonostól)
      
 • Korszerűsítés, bővítés esetén:
         
  • Korszerűsítendő ingatlan tulajdoni lapja      
  •  Engedélyezési dokumentáció* (jogerős építési engedély, műszaki leírás, tervrajz)
    * A lakóingatlanok korszerűsítése általában nem engedélyköteles tevékenység, ezért itt értelemszerűen kell a dokumentumokat csatolni. Ekkor is szükség van azonban a korszerűsítés műszaki feladatainak részletes bemutatására       
  • Felelős Műszaki Vezető/Kivitelező által ellenjegyzett költségvetés       
  • Kivitelezővel kötött szerződés (opcionális!)

 

II. Értékbecsléshez szükséges dokumentumok:   

 • Az ingatlan(ok) hivatalos térképmásolata (családi házak, építési telek esetében)   
 • Társasházi alapító okirat lakásra vonatkozó másolata (társasházi lakások esetében, amennyiben a tulajdoni hányad a tulajdoni lapon nincs feltüntetve)   
 • Az ingatlan ügyfél által is elkészíthető alaprajza   
 • Osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási szerződés és vázrajz   
 • Könnyűszerkezetes lakóépület esetén ÉMI/ETA/egyéb Minőségi Tanúsítvány   
 • A Felelős Műszaki Vezető személyét igazoló irat, mint: Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékbe vételt igazoló érvényes okirat és Felelős Műszaki Vezető nyilatkozata arról, hogy valóban Ő felel az adott építkezésért, vagy önkormányzat felé bejelentő okirat arról, hogy ki az adott építkezés Felelős Műszaki vezetője

III. A hitel jóváhagyását követően benyújtandó dokumentumok:

   

 • Tulajdoni lap, amely igazolja, hogy a Zálogkötelezett tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került és a UniCredit Bank Hungary Zrt. jelzálogjoga illetve ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen feltüntetésre került   
 • A fedezetként felajánlott ingatlanra kötött, a Bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítási / építés-szerelési biztosítási kötvény    
 • Vásárlás esetén:
         
  • Az eladó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a tulajdonjog átjegyzéshez       
  • Az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló számla (a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt)
      
 • Építés, Korszerűsítés, bővítés esetén:
         
  • Az egyes részletek lehívására vonatkozó kérelem
          
  • A hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló számviteli bizonylatok, nyilatkozatok
          
  • Amennyiben a használatbavétel engedély határozat kiadásra kerül: a hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló végleges és jogerős használatbavételi engedély határozat és toldalék építéssel megvalósuló bővítés esetén földhivatali záradékkal ellátott, épületfeltüntetési változási vázrajz
          
  • Amennyiben a használatbavétel tudomásulvétellel valósul meg: használatbavételi tudomásulvételi eljárásról hozott végzés, építésügyi hatóság által hitelesített másolata és toldalék építéssel megvalósuló bővítés esetén földhivatali záradékkal ellátott, épületfeltüntetési változási vázrajz
   (amennyiben a korszerűsítés/bővítés építési engedély köteles)*

* A lakóingatlanok korszerűsítése általában nem engedélyköteles tevékenység, ezért itt értelemszerűen kell a dokumentumokat csatolni.

 • Egyéb dokumentumok
         
  • A fedezetként felajánlott ingatlan vagonbiztosítási kötvénye, UniCredit Bank Hungary Zrt., mint kedvezményezett megjelölésével       
  • Lakcímkártya, amely igazolja az együttköltözők lakcím bejelentkezését;       
  • Szálláshelyet igazoló bejelentőlap (hontalan esetén);       
  • Az állami adóhatóság által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról vagy az illetékmentesség megállapításáról szóló határozat;       
  • Tulajdoni lap, amely bontással való építés esetén igazolja, hogy a bontást követően a változtatási vázrajz a Földhivatalhoz benyújtásra került (bontással megvalósuló építés esetén)       
  • Gyermek személyazonosító igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata, örökbefogadást, bírósági elhelyezést bizonyító okirat (amennyiben a hitel futamideje alatt gyermek(ek) születik(nek))

Indokolt esetben a bank jogosult az itt meg nem jelölt dokumentumokon túl további okmányok bekérésére.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo