UniCredit Bank Hungary Zrt.

Játékszabályzat

NYERJ BUTLERS családi reggeliző szettet

 

Játékidőszak: 2019. 04. 26., 10:30-tól 2019. 04. 27. 0:00-ig

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054. Budapest, Szabadság tér 5-6., „Szervező”) elindítja „NYERJ BUTLERS családi reggeliző szettet az UniCredit Bank Facebook oldalán!” nyereményjátékát.

Az UniCredit Bank lehetőséget biztosít mind ügyfelei, mind az egyéb érdeklődők számára, hogy az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon (https://www.facebook.com/UniCreditBankHu/) megtartott Játékban, a Játékban részt vevő post alatt kommentben adott válasszal BUTLERS családi reggeliző szettet nyerjen.

 

1. Játékban való részvétel

A Szervező által szervezett játékban („Játék”) az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú természetes személy vehet részt, aki az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon (https://www.facebook.com/UniCreditBankHu/) a Játékban résztvevő postban feltett kérdésre ugyanezen poszt alatt kommentben válaszol („Játékos”).

Egy Játékos csak egy válasszal vehet részt a Játékban.

A komment érvényességének feltételei:

 • a komment tartalmazzon egy darab beazonosítható választ,
 • a komment megfelel a moderációs alapelveknek.

A moderációs alapelvek szerint a komment:

 • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait;
 • nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
 • nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;
 • nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését;
 • nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;
 • nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet;
 • nem tartalmazhat az UniCredit Bank által forgalmazott termékre vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket;
 • nem tartalmazhat az UniCredit szolgáltatásaira vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket;
 • nem tartalmazhat az UniCredit versenytársaira vonatkozó utalásokat, logókat, jelmondatokat, üzeneteket;
 • nem tartalmazhat burkolt reklámot.

 

2. Játék menete

A Játék során 1 darab kérdést teszünk fel az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalán 1 Facebook posztban.

A válaszokat a post alatt várjuk kommentben.

A post alatt 2019.04.27-én, éjfélig beérkezett válaszokat vesszük figyelembe. A kérdésnek egy helyes válasza van („Helyes Válasz”).

Kérdés:Reklámfilmünk utolsó jelenetében hány gyerek ugrálópróbáját kell kiállni az új ágynak?  Meghirdetés ideje: 2019.04.26., 10:30

Érvényes válaszok beküldésének határideje: 2019.04. 27., 0:00

Válasz forrása: UniCredit reklámfilm

 

3. Nyeremény

3.1. A Játék nyertese („Nyertes”) az alábbi nyereményt („Nyeremény”) kapja:

BUTLERS családi reggeliző szett

 

4. Nyertes megállapítása

4.1. A Játék időszak végeztével, de legkésőbb 2019.04.29-én. 14:00-kor, 1 (azaz egy) Nyertes kerül

meghatározásra.

4.2 Az érvényes kommentek (válaszok) beküldői közül a Szervező az alábbiak szerint választja ki a nyertes Játékost:

● A helyes megoldást beküldők között az első, leggyorsabb helyes megoldást adó válaszadó lesz a játék nyertese.

Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a  kiértesítést követő 5 munkanapon belül, úgy a Szervező a nyertes Játékost kizárja és a fentiek alapján – az időben következő helyes választ nyújtó személyében - pótnyertest jelöl ki.

 

5. Nyertes értesítése

5.1. A Szervező a Nyertest 2019.04.29-én privát Facebook üzenetben értesíti, valamint a nyertes személye a Játékban részt vevő poszt alatt kommentben, illetve egy külön postban is kihirdetésre kerül.

5.2 Amennyiben a Nyertes az értesítéstől számított 5 napon belül az értesítésre nem reagál, úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát, helyette Pótnyertes kerül megállapításra. Pótnyertes az a Játékos, aki a második leggyorsabb választ adta a kérdésre a Játék során.

 

6. Nyeremény átadása

6.1. Az átadás pontos időpontjáról és helyéről a Szervező később egyeztet a Nyertessel.

6.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

6.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék eredményhirdetése kapcsán a Nyertessel személyes találkozót egyeztessen, és a személyes találkozón a Nyertesről – külön hozzájárulása alapján – kép- és/vagy videó felvételt, illetve vele interjút készítsen és a kép- és/vagy videó felvételt, valamint interjút saját honlapján, a Weboldalon, vagy a Szervező közösségi média csatornáin nyilvánosan közzé tegye.

6.4. A Nyertest a Nyeremény tekintetében, ahhoz kapcsolódóan személyi jövedelemadó és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. A Nyertes által tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), valamint Szervező által bérelt munkaerők, valamint a Szervező Hpt. és a Bszt. szerinti közvetítői.

 

9. A Játékos a Játékban való részvételével (a Játékban részt vevő postban feltett kérdésre a post alatt kommentben adott válasz elküldésével) minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

10. Játékkal kapcsolatos adatkezelési folyamatok

A személyes adatok kezelője a Szervező.

A Játék lebonyolítása: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6.,

Közösségi médiaplatform üzemeltetője: Facebook Ireland 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása. A válaszadó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

A kezelt adatok köre a Játékkal kapcsolatban: a Kérdésre adott válasz, a válaszadó neve, valamint a Válasz elküldésének dátuma (év, hónap, nap), valamint ideje (óra, perc).

Az adatok kezelésének határideje: A Nyertes kihirdetésétől számított 5 napig.

Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát.

A válaszadó bármikor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van adatainak hordozhatóságát gyakorolni.

Amennyiben a válaszadónak bármilyen kifogása, észrevétele van az adatkezelés kapcsán, megkeresheti a Szervező adatvédelmi tisztviselőjét a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu , www.unicreditbank.hu ), illetve panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu ; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu ), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhat.

 

12. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

 

13. Egyéb

13.1 Jelen Nyereményjátékért a Facebook felelősséget nem vállal, azt nem szponzorálja és nem adminisztrálja.

13.2. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő, bármilyen technikai probléma, miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Így a Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

 

Budapest, 2019.04.25.

Szervező

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo