UniCredit Bank Hungary Zrt.

Játékszabályzat

 

NYERJ Instax fényképezőgépet 5 csomag filmmel!

Játékidőszak: 2019. 04. 18.,09:30-tól -2019. 04. 19., 09:00-ig

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054. Budapest, Szabadság tér 5-6., „Szervező”) elindítja „NYERJ Instax fényképezőgép 5 csomag filmmel az UniCredit Bank Facebook oldalán!” nyereményjátékát.

Az UniCredit Bank lehetőséget biztosít mind ügyfelei, mind az egyéb érdeklődők számára, hogy az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon (https://www.facebook.com/UniCreditBankHu/) megtartott Játékban, a Játékban részt vevő post alatt kommentben adott válasszal Instax fényképezőgépet 5 csomag filmmel nyerjen.

1. Játékban való részvétel

A Szervező által szervezett játékban („Játék”) az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú természetes személy vehet részt, aki az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon (https://www.facebook.com/UniCreditBankHu/) a Játékban résztvevő postban feltett kérdésre ugyanezen poszt alatt kommentben válaszol („Játékos”).

Egy Játékos csak egy válasszal vehet részt a Játékban.

A komment érvényességének feltételei:

 • a komment tartalmazzon egy darab beazonosítható választ,
 • a komment megfelel a moderációs alapelveknek.

A moderációs alapelvek szerint a komment:

 • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait;
 • nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
 • nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;
 • nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését;
 • nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;
 • nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet;
 • nem tartalmazhat az UniCredit Bank által forgalmazott termékre vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket;
 • nem tartalmazhat az UniCredit szolgáltatásaira vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket;
 • nem tartalmazhat az UniCredit versenytársaira vonatkozó utalásokat, logókat, jelmondatokat, üzeneteket;
 • nem tartalmazhat burkolt reklámot.

2. Játék menete

A Játék során 1 darab kérdést teszünk fel az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalán 1 Facebook posztban.

A válaszokat a post alatt várjuk kommentben.

A post alatt 2019.04.19-én, 09:00-ig beérkezett válaszokat vesszük figyelembe. A kérdésnek egy helyes válasza van („Helyes Válasz”).

Kérdés: Hány csokor virágot láthatunk a legújabb reklámfilmünk esküvői jelenetében? Meghirdetés ideje: 2019.04.18., 09:30.

Érvényes válaszok beküldésének határideje: 2019.04.19. 09:00

Válasz forrása: UniCredit reklámfilm

3. Nyeremény

3.1. A Játék nyertese („Nyertes”) az alábbi nyereményt („Nyeremény”) kapja:

Instax fényképezőgépet 5 csomag filmmel

4. Nyertes megállapítása

4.1. A Játék időszak végeztével, de legkésőbb 2019.04.23-án. 14:00-kor, 1 (azaz egy) Nyertes kerül

meghatározásra.

4.2 Az érvényes kommentek (válaszok) beküldői közül a Szervező az alábbiak szerint választja ki a nyertes Játékost:

 • A helyes megoldást beküldők között az első, leggyorsabb helyes megoldást adó válaszadó lesz a játék nyertese.

Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a  kiértesítést követő 5 munkanapon belül, úgy a Szervező a nyertes Játékost kizárja és a fentiek alapján – az időben következő helyes választ nyújtó személyében - pótnyertest jelöl ki.

5. Nyertes értesítése

5.1. A Szervező a Nyertest 2019.04.23-án privát Facebook üzenetben értesíti, valamint a nyertes személye a Játékban részt vevő poszt alatt kommentben, illetve egy külön postban is kihirdetésre kerül.

5.2 Amennyiben a Nyertes az értesítéstől számított 5 napon belül az értesítésre nem reagál, úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát, helyette Pótnyertes kerül megállapításra. Pótnyertes az a Játékos, aki a második leggyorsabb választ adta a kérdésre a Játék során.

6. Nyeremény átadása

6.1. Az átadás pontos időpontjáról és helyéről a Szervező később egyeztet a Nyertessel.

6.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

6.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék eredményhirdetése kapcsán a Nyertessel személyes találkozót egyeztessen, és a személyes találkozón a Nyertesről – külön hozzájárulása alapján – kép- és/vagy videó felvételt, illetve vele interjút készítsen és a kép- és/vagy videó felvételt, valamint interjút saját honlapján, a Weboldalon, vagy a Szervező közösségi média csatornáin nyilvánosan közzé tegye.

6.4. A Nyertest a Nyeremény tekintetében, ahhoz kapcsolódóan személyi jövedelemadó és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

7. A Nyertes által tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), valamint Szervező által bérelt munkaerők, valamint a Szervező Hpt. és a Bszt. szerinti közvetítői.

9. A Játékos a Játékban való részvételével (a Játékban részt vevő postban feltett kérdésre a post alatt kommentben adott válasz elküldésével) minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

10. Játékkal kapcsolatos adatkezelési folyamatok

A személyes adatok kezelője a Szervező.

A Játék lebonyolítása: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6.,

Közösségi médiaplatform üzemeltetője: Facebook Ireland 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása. A válaszadó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

A kezelt adatok köre a Játékkal kapcsolatban: a Kérdésre adott válasz, a válaszadó neve, valamint a Válasz elküldésének dátuma (év, hónap, nap), valamint ideje (óra, perc).

Az adatok kezelésének határideje: A Nyertes kihirdetésétől számított 5 napig.

Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát.

A válaszadó bármikor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van adatainak hordozhatóságát gyakorolni.

Amennyiben a válaszadónak bármilyen kifogása, észrevétele van az adatkezelés kapcsán, megkeresheti a Szervező adatvédelmi tisztviselőjét a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu , www.unicreditbank.hu ), illetve panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu ; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu ), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhat.

12. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

13. Egyéb

13.1 Jelen Nyereményjátékért a Facebook felelősséget nem vállal, azt nem szponzorálja és nem adminisztrálja.

13.2. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő, bármilyen technikai probléma, miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Így a Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

 

Budapest, 2019.04.11.

 

Szervező

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Spinning wheel animation

Loading