MNB Növekedési Hitelprogram 3. szakasz

 

Az UniCredit Banknál is elérhető a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program 3. szakasza, mely továbbra is a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek finanszírozási helyzetének javítását célozza meg.

Milyen célokra használható fel az MNB Növekedési Hitel?
 • Az I. Pillér keretében
  - új beruházás1  és pénzügyi lízing forintban történő finanszírozására van lehetőség,
 • A II. Pillérben
  - új beruházás és pénzügyi lízing euróban történő finanszírozására van lehetőség.

Az MNB NHP3 jelenleg az UniCredit Banknál kizárólag az I. pillérben forint beruházási hitelként érhető el.

Forgóeszköz-finanszírozási, EU támogatás előfinanszírozási kölcsön a programban nem nyújtható. A program meglévő hitelek kiváltására nem használható.

Miért előnyös az MNB Növekedési Hitel vállalkozásának?
 • Kedvező, a teljes futamidőre rögzített, fix max. évi 2,5%-os költségű beruházási célú hitel, mely – a garanciaintézmények díját kivéve – semmilyen egyéb banki költséget nem tartalmaz.

 • Kedvező kamat mellett beruházási hitel esetén hosszú távra (legfeljebb 10 évre) fedezheti forrásszükségletét, az alacsonyabb adósságszolgálat pedig segíti a hosszabb távon megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket.
Kinek ajánljuk az MNB Növekedési Hitelt?

Azoknak a termék feltételrendszerének megfelelő, kölcsönigénnyel rendelkező devizabelföldi vállalkozásoknak, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény kritériumainak és az MNB NHP3 Terméktájékoztatójában foglaltaknak a hitelfelvétel időpontjában megfelelnek és ennek alapján szavatossági nyilatkozatot tesznek a bank felé arról, hogy

 • a KKV-törvény szerinti KKV-nak minősülnek a hitelfelvétel időpontjában és megadják, hogy a KKV-törvény alapján mely személyekkel kapcsolatban merül fel partnervállalkozási és kapcsolódó vállalkozási kapcsolatuk, továbbá arról, hogy
 • mely személyekkel kapcsolatban merül fel a – számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – kapcsolt vállalkozás jelleg, valamint arról, hogy
 • a KKV és a KKV érdekkörébe tartozó biztosítéki kötelezett nem minősülnek a kölcsönt nyújtó hitelintézet – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – kapcsolt vállalkozásának, valamint
 • akik vállalják, hogy a hitelszerződésben előírt vállalásokat teljesítik.

Az a vállalkozás kaphat kölcsönt a hitelprogram alapján, amelynek nincs lejárt köztartozása, illetve hiteltartozása, továbbá a hitelfelvételhez a bank által elfogadott bonitással és biztosítéki háttérrel rendelkezik, és banki hitelminősítése pozitív elbírálással zárul.

A további részletekért, kérjük, forduljon a fiókokban munkatársainkhoz vagy hívjon fel minket!

Az MNB Növekedési Hitel főbb jellemzői
 • Hitelösszeg: Ügyfélminősítés alapján előre meghatározott keretösszeg, de minimum 3millió forint, maximum 1 milliárd forint2
 • Hiteltípus: Nem rulírozó, éven túli beruházási hitel.
 • Rendelkezésre tartási időszak: 2017. december 29-ig, azzal, hogy a bank felé a lehívás meg kell érkezzen legkésőbb 2017. december 27-én.
 • Futamidő: max. 10 év, de legfeljebb 2026. december 31.
 • Folyósítás: A hitelintézet a kölcsönt a tényleges és számlákkal (előlegszámla elfogadható a folyósításhoz) igazolt felhasználásnál előbb nem folyósíthatja az Ügyfél számára, ugyanakkor a korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására az egyes folyósítások előtt legfeljebb 45 nappal saját forrásból kifizetett számlák egy csomagban történő refinanszírozása keretében van lehetőség.
 • Törlesztés: A türelmi idő végét követően havonta vagy 3 havonta egyenlő vagy előre meghatározott ütemterv szerinti részletekben, a hónap utolsó munkanapján vagy lejáratakor egy összegben történhet.
 • Kamatfizetés: Havonta a folyósítástól számított első vagy 3. hónap utolsó banki munkanapján úgy, hogy a tőke- és kamatfizetés esedékességének azonos napra kell esnie.
 • Saját erő: Az ügyfélminősítés függvényében a bank saját döntése alapján kerül meghatározásra.
 • Devizanem: Forint.
 • Hiteldíj, kamat: A hitel kamata és díja maximum 2,5% éves költség lehet, melynek minden egyéb, a lentiekben fel nem sorolt költséget, díjat, jutalékot tartalmaznia kell. A kamatláb fix a teljes hitelfutamidőre vonatkozóan, melyet a bank a hiteligénylő minősítésétől függően állapít meg.
 • Egyéb költség: A hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog-bejegyzési díj, a garanciaintézménynek fizetendő kezességvállalási díj), valamint a büntető és késedelmi kamat illetve a futamidő alatt a hitelfelvevő által kezdeményezett – a program keretében engedélyezett – szerződésmódosítással (ideértve a fedezetmódosítást, de ide nem értve az előtörlesztést) kapcsolatban felmerülő mindenkori kondíciós lista szerinti díj számítható fel.

   

Kérjük, a személyes hiteltanácsadás érdekében keresse munkatársainkat az UniCredit bankfiókokban. Tanácsadóink tájékoztatják Önt az aktuális kondíciókról és az igénylés feltételeiről.


További információra van szüksége vagy igényelné a hitelt? Akkor kattintson az alábbi gombra és mi megkeressük Önt!

 

Az Ügyfél által igényléskor benyújtandó speciális dokumentumok
 • MNB NHP 3 KKV szavatossági nyilatkozat 2 eredeti példányban (a hitelszerződés kötelező melléklete),

  - Társasági adóbevallás, melyben az ügyfél nyilatkozik KKV státuszáról,
 • Minden kapcsolódó és partnervállalkozásra vonatkozóan a szükséges adatok (nyilatkozatban vagy más formában) történő megadása a KKV státusz ellenőrzéséhez

 

Egyéb feltételek
 • A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai3 között történő vásárlások és vevőkövetelések, valamint ezen vállalkozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
 • Nem vásárolható részesedés, illetve nem végezhető tőkeemelés olyan vállalkozásokban, amelyek tevékenysége ellentétben áll az eszközök vásárlása kapcsán említett feltételekkel (pl. vásárolt ingatlanok bérbeadása, személygépkocsik bérbeadása) továbbá olyan vállalkozásokban sem, amelyek tevékenysége részesedés, értékpapír adás-vételére, illetve tartására irányul, azaz a részesedés szerzése nem használható visszaélésszerűen a program keretei közt nem finanszírozható eszközök közvetett megvásárlására.
 • A Hitelfelvevő által előállított (saját rezsis, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység szintén nem finanszírozható a program keretein belül.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként (1995. évi CXVII. törvény 3 § 73 pontja szerinti lakás) vagy üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén a program keretén belül csak az alábbi esetekben és feltételek mellett nyújtható finanszírozás.

  - Üdülőként vagy lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására abban az esetben nyújtható MNB NHP kölcsön, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a Korm. rendelet 2.§ c)-g) alpontjaiban meghatározott, szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.

  - A KKV-nak a szálláshely-üzemeltetés végzéséhez szükséges hatósági engedély megszerzését igazolnia kell a bank felé, azt a -hitel utolsó lehívott részletének folyósításától számított 1 éven belül meg kell szereznie és be kell mutatnia a bank számára. Ennek meghiúsulása esetén a célnak nem megfelelő felhasználás jogkövetkezményei az irányadók.

  -  Üdülőként vagy lakóingatlanként nyilvántartott, legalább 5 lakásból álló, energiatakarékos ingatlan bérbeadási célú építésére (ideértve egy meglévő ingatlan átalakítását is) is nyújtható MNB NHP3 kölcsön. Energiatakarékosnak minősül az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti, az épület(ek) egészére szóló, legalább A energetikai minőséget elérő épület. Az Ügyfél ezt az energetikai minőséget legkésőbb az utolsó folyósítást követő 12 hónapon belül a Bank felé igazolni köteles. Az előírt energetikai minőséget igazoló tanúsítvány határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén a célnak nem megfelelő felhasználás jogkövetkezményei az irányadók. Amennyiben a felépített lakóingatlanhoz tartozó lakás(ok) a futamidő alatt értékesítésre kerülnének, a kint lévő kölcsön eladott lakás(ok)ra eső értékarányos hányada haladéktalanul esedékessé válik. A Hitelfelvevő tevékenységei között szerepelnie kell a bérbeadáshoz szükséges TEÁOR 6820-as tevékenységnek. A minimális lakásszámra vonatkozó megkötés szempontjából finanszírozhatók az egyazon projekt keretében épített, egyesével az előírtnál kevesebb lakást tartalmazó lakóépületek is, amennyiben az összes lakásszám eléri az elvártat (pl. 3 db ikerház építése finanszírozható).
 • Személygépkocsi vásárlása (személygépkocsi alatt a 1995. évi CXVII.. tv. 3. § 45.) pontjában szereplő meghatározás szerinti gépkocsikat kell érteni, kivéve azokat, amelyek 8704 vámtarifaszámmal rendelkeznek) kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2014. február 28-tól folyamatosan személyszállítás (TEÁOR 4930, 4931, 4932, 4939) volt.
 • A program keretében csak olyan eszköz (ingatlan) vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn. E feltétel megszegésének minősül ingatlan-beruházás esetén az ingatlan futamidő alatti átminősítése lakó- illetve üdülőingatlanná.
 • A bérbeadás tilalma nem vonatkozik:

  - azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már 2014. február 28-án - is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak.

  - az üzletszerű bérbeadási céllal történő, kizárólag üzleti célú ingatlan építésére (ide értve a bővítést, az átalakítást és a felújítást is) irányuló beruházás esetére, ha az adós tevékenységei között szerepel a TEÁOR 6820 szerinti ingatlan bérbeadás, illetve üzemeltetés. Bérbeadási célú vásárlás tehát az Ügyfél ezen tevékenysége esetén sem finanszírozható.

  - a beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is a lakóingatlanok és üdülők kivételével) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik (csoporton kívüli) személynek a vásárolt ingatlan használatának jogát. Csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett, amennyiben a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást a program keretén belül annak feltételrendszerére tekintettel. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik a következő pontban leírt kivétellel. Csoportnak ebben az esetben az tekinthető, ha a bérbevevő és a KKV (bérbe adó) tulajdonosi köre legalább 50%-ban – akár közvetetten – azonos.

  - A bérbeadás tilalma nem vonatkozik azokra a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek 2015. november 30. előtt felmondásra került vagy nem teljesítővé vált – az eredeti finanszírozó konszolidált mérlegében lévő – hitelek biztosítékaként (vagy lízingügylet tárgyaként) szolgáltak, illetve szolgálnak. Beruházási kölcsön ilyen esetekben az ingatlan megvásárlására, valamint ezt követő átalakítására, korszerűsítésére, felújítására nyújtható. Részletes feltételek az MNB NHP 3. Terméktájékoztatóban találhatók.

  - A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld haszonbérletére. 

Ezen fenti megengedő feltételek azonban nem használhatóak visszaélésszerűen olyan célra, hogy a KKV törvény 3.§. (1) pontjában meghatározott korlátokat túllépő, illetve a KKV tv. 3§ (4) pontjában meghatározott tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalkozások tartós használatába valamint nem üzleti célú használatba kerüljenek a vásárolt eszközök.
Nem számít visszaélésszerűnek a Program keretében hitelfelvételre nem jogosult szereplő általi tartós használat, amennyiben az eszközök beszerzésére és finanszírozására a program nélkül is az Ügyfél által valósult volna meg, és Ügyfél az eszközt bármely szereplő részére hajlandó lenne bérbe adni, azaz nem a program személyi feltételeinek megkerülése érdekében kerül sor az Ügyfélen keresztüli eszközbeszerzésre.
Nem adható bérbe az Ügyfél által épít(tet)ett lakóingatlan az Ügyfél tulajdonosainak, munkavállalóinak, illetve azok közeli hozzátartozóinak, vagy azok tulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoknak.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy megvalósult beruházás tárgyát képező eszköz bérbe vevője/használója nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás, illetve a kölcsönt nyújtó hitelintézet kapcsolt vállalkozása a 2000. évi C törvény (Szmt) szerint.
A fent említett feltételeknek a kölcsön futamideje alatt végig fenn kell állniuk, ellenkező esetben annak visszafizetése a feltétel megszegésekor vagy meghiúsulásakor azonnal esedékes.

 • Amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra vagy átadásra kerül, a kölcsönt vissza kell fizetni. Amennyiben a kölcsönnel finanszírozott beruházásnak egy része kerül átruházásra vagy megterhelésre, abban az esetben a kölcsön fennálló összegének az érintett eszköz(ök)höz kapcsolódó hányadát kell csak visszafizetni
 • További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a benne a Hitelszerződés megkötése után tulajdont szerzők a KKV hitelszerződés megkötését követő 2 évben összesen legfeljebb 50 százalékos tulajdonosi részesedést birtokolhatnak (akár tőkeemelés, átalakulás, beolvadás, összeolvadás révén, illetve a közvetett tulajdonos(ok) személyében bekövetkező változásokat is figyelembe véve). A KKV-kra vonatkozó személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése összesen sem az első 2 évben, sem azt követően nem haladhatja meg a 25%-ot. Ez alól kivételt jelent az öröklés útján történő tulajdonszerzés. Továbbá az Ügyfél tulajdonosaira vonatkozó korlátozások tekintetében a magánszemélynek minősülő tulajdonosokra előírt szabályok az irányadók azon nem profitorientált szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) tulajdoni hányadára is, amelyekben sem a közvetett, sem a közvetlen állami, illetve önkormányzati tulajdoni hányad együttesen sem haladja meg a 25 százalékot. További kivételként olyan KKV-k esetén, amelyek részvényei be vannak vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, a hitel addig tartható fenn a program keretében, ameddig egy nem KKV-nak vagy nem magánszemélynek minősülő részvényes befolyása eléri a 33%-ot (ekkor a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX tv. szerint nyilvános vételi ajánlatot kell tennie), vagy több nem KKV-nak vagy nem magánszemélynek minősülő szereplő befolyása két egymást követő évben – a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján – együttesen meghaladja a 33%-ot, állami vagy önkormányzati tulajdonú szereplők esetében a 25%-ot. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, az MNB NHP3 kölcsönt haladéktalanul vissza kell fizetni.
 • A folyósított kölcsönt az Ügyfél köteles a folyósítást követően haladéktalanul kizárólag a kölcsöncélnak megfelelően felhasználni.
 • Bármilyen szokásos banki biztosíték elfogadható a hitel felvételéhez. Továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére is a támogatási korlátok figyelembe vétele mellett.
 • A hitelprogram, illetve az Ügyféllel kötött hitelszerződés bármely előírásának nem teljesülése esetén a bank köteles az MNB felhívására felmondani a hitelszerződést, és az Ügyfél köteles a banknak azonnali hatállyal visszafizetni a kölcsönt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, a folyósítástól a visszafizetés időpontjáig számított büntető kamattal együtt.
 • A 90 napon túli késedelemmel érintett hitelekhez, valamint a megújításra4  vagy az átstrukturálásra5  kerülő vagy a bank által felmondott hiteleket haladéktalanul vissza kell fizetni az MNB számára, azaz – ha a bank nem él az ügyféllel szemben azonnali felmondási jogával – a hitel piaci kamatozásúvá válik.

További információk:
A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MNB honlapján: http://www.novekedesihitel.hu/

Ha tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal kapcsolattartójához vagy a bankfiókban dolgozó munkatársainkhoz.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

Mi mindenre lehet még szüksége pénzügyei ügyintézéséhez?

Aktuális akció:

9 hónapi zárlati díj nélkül intézheti cége pénzügyeit, ha részt vesz akciónkban

Uniós támogatásra pályázik, vagy már el is nyerte és belevágna a fejlesztésbe? Kamattámogatású hiteleink kedvező feltételeket kínálnak fejlesztéséhez.

Pályázna, de nincs elég saját forrása? Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Uniós támogatást nyert és elindítaná a beruházást? Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

Vállalkozásának számlacsomagot keres?

Válassza ki az Ön vállalkozásához legjobban illeszkedő számlacsomagot! 

 

 

1Beruházási hitelek alatt az MNB a program szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök átalakítására korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós részesedések közül a belföldi székhelyű, 2015. november 30. előtt alapított vállalkozásban történő, legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti.

2Ez a felső összeghatár a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól az MNB NHP3 I. pillérében felvehető maximális összeget is jelentik.  

3Cégcsoportnak kell tekinteni, ha egyik vállalkozás a másikban közvetlenül vagy tulajdonosán keresztül a szavazati jog vagy a tulajdonjog legalább 20%-át gyakorolja; résztulajdonlásnak a 20 százalékot elérő részesedés birtoklását kell érteni; Irányítás alatt a szavazati jogok legalább 20 százalékának birtoklását, továbbá a 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti Vezető állású munkavállalót, valamint 2014. március 15-ig a 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti, 2014. március 15. után pedig az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti ügyvezetés tagjait kell érteni. Öröklés esetén kivételként megengedett cégcsoporton belüli részesedés örököstől történő vásárlása függetlenül a résztulajdonlás mértékétől 

4A megújítás a hitelszerződésből eredő tartozások átvállalását és a jogok engedményezését, valamint a hitelszerződés eredeti szerződő felek általi újrakötését jelenti. 

5Átstrukturálás alatt a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmat kell érteni. A program keretében nyújtott kölcsönök tekintetében akkor is átstrukturálásnak minősül a fennálló tőketartozás 25 százalékát meghaladó rész törlesztési ütemezésének a futamidő vége irányába történő megváltoztatása (az adott szerződés első adatszolgáltatáskori állapotához képest), ha arra nem a KKV – hivatkozott Korm. rendelet 2. § 48. a) szerinti – fizetési nehézségei miatt kerül sor, kivéve, ha az csak a tőketörlesztés hónapon belüli dátumát érinti. A KKV szerződés ilyen címen a kölcsön futamideje alatt legfeljebb kétszer módosítható, a módosítások együttesen sem haladhatják meg a fenti mértéket. Az előtörlesztés miatti változások nem minősülnek átstrukturálásnak  

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo