MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

 


Az UniCredit Banknál elérhető a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program 2. szakasza, mely továbbra is a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek finanszírozási helyzetének javítását célozza meg.

Milyen célokra használható fel az MNB Növekedési Hitel?
 • Az I. Pillér keretében
  • új beruházás1 finanszírozására,
  • új forgóeszköz-finanszírozásra2,
  • EU-s támogatás előfinanszírozására van lehetőség.
 • A II. Pillérben
  • az előzőekben meghatározott célokra az Ügyfél által korábban belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól Magyarországon felvett, forintban fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing kölcsönnel történő kiváltására,
  • az Ügyfél által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól Magyarországon felvett devizaalapú (azaz külföldi devizanemben fennálló vagy külföldi devizanemben nyilvántartott) kölcsöntartozás vagy pénzügyi lízing forintalapú kölcsönnel való kiváltására van mód.

A II. pillérben hitel- vagy pénzügyi lízing kiváltása céljából igénybe vett refinanszírozási kölcsönök aránya egy adott hitelintézet esetében nem haladhatja meg a hitelintézet számára a két pillérben összesen folyósított kölcsönök 10 százalékát.

Miért előnyös az MNB Növekedési Hitel vállalkozásának?
 • Rendkívül kedvező, a teljes futamidőre rögzített, maximum évi 2,5%-os költséggel (beleértve a kamatot, az egyéb banki költségeket kivéve garancia intézmény díját) kaphat finanszírozást:
  • új forintkölcsönt forgóeszköz-beszerzésre, beruházásra vagy uniós támogatások előfinanszírozására vagy
  • a korábban devizabelföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól fenti célokra forintban felvett kölcsönét, pénzügyi lízingjét vagy bármilyen egyéb célra felvett és 2013.március 31. óta fennálló deviza- vagy devizaalapú hitelét kedvezményes forinthitellé alakíthatja.
 • Kedvező kamat mellett beruházási hitel esetén hosszú távra (legfeljebb 10 évre) fedezheti forrásszükségletét, az alacsonyabb adósságszolgálat pedig segíti a hosszabb távon megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket.
Kinek ajánljuk az MNB Növekedési Hitelt?

Azoknak a termék feltételrendszerének megfelelő kölcsönigénnyel rendelkező devizabelföldi vállalkozásoknak, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény kritériumainak és az MNB NHP 2. Terméktájékoztatójában foglaltaknak a hitelfelvétel időpontjában megfelelnek és ennek alapján szavatossági nyilatkozatot tesznek a bank felé arról, hogy

 • a KKV-törvény szerinti KKV-nak minősülnek a hitelfelvétel időpontjában és megadják, hogy a KKV-törvény alapján mely személyekkel kapcsolatban merül fel partnervállalkozási és kapcsolódó vállalkozási kapcsolatuk, továbbá arról, hogy
 • mely személyekkel kapcsolatban merül fel a – számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – kapcsolt vállalkozás jelleg, valamint arról, hogy
 • a KKV és a KKV érdekkörébe tartozó biztosítéki kötelezett nem minősül bármely hitelintézet – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – kapcsolt vállalkozásának, valamint
 • akik vállalják, hogy a hitelszerződésben előírt vállalásokat teljesítik.

Az a vállalkozás kaphat kölcsönt a hitelprogram alapján, amelynek nincs lejárt köztartozása, illetve hiteltartozása, továbbá a hitelfelvételhez a bank által elfogadott bonitással és biztosítéki háttérrel rendelkezik, és banki hitelminősítése pozitív elbírálással zárul.

Az MNB Növekedési Hitel főbb jellemzői
 • Hitelösszeg: Ügyfélminősítés alapján előre meghatározott keretösszeg, de minimum 3 millió forint, maximum 10 milliárd forint, amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak szerint: az új forinthitelek és a forinthitel-kiváltások, illetve az új pénzügyi lízingek és forint pénzügyi lízingek kiváltásai az NHP első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 10 milliárd forintot; továbbá az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitel és deviza pénzügyi lízing-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 10 milliárd forint lehet egy KKV-csoport max. kétszer 10 milliárd forint hitelt vehet fel összesen.3
 • Hiteltípus: Nem rulírozó4, éven belüli vagy éven túli hitel.
 • Rend. tartási időszak:
  • Minden hitelkiváltás esetén 2015. december 31-éig.
  • Új beruházási hitel5, valamint beruházáshoz kapcsolódó EU-s támogatás előfinanszírozása valamint új forgóeszközhitel esetén 2016.december 30-ig.
  • Évente igényelhető (pl. normatív) EU-s támogatás előfinanszírozása esetén a 2016. december 30-ig igénybe vett hitelösszeg rulírozóvá válik és a már visszafizetett hitelek (ugyanezen célból történő) újbóli lehívása a szerződéskötést követő 3 éven belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig ismételten lehetővé válik.
 • Futamidő:
  • beruházási hitel (új és kiváltás) esetén max. 10 év, de legfeljebb 2025. december 31.
  • forgóeszközhitelek (új és kiváltás), valamint egyéb szabad felhasználású devizahitelek kiváltása esetén max. 3 év.6
   A kiváltott hitel futamideje és törlesztési ütemezése eltérhet az alapügylet futamidejétől.
  • EU-támogatás előfinanszírozása esetén max. 10 év, de legfeljebb 2025. december 31. azzal, hogy a támogatás folyósításakor az annak előfinanszírozására nyújtott kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben (a támogatás több részletben történő folyósítása esetén a folyósított rész összegéig) esedékes.
 • Folyósítás: A hitelintézet a kölcsönt a tényleges és számlákkal (előlegszámla elfogadható a folyósításhoz) igazolt felhasználásnál előbb nem folyósíthatja az Ügyfél számára, kivéve a készletvásárlásra nyújtott kölcsönt, ahol az Ügyfélnek a folyósítást követően 15 nap áll rendelkezésre a kölcsön hitelcélnak megfelelő felhasználására.
 • Törlesztés: A türelmi idő végét követően havonta vagy 3 havonta egyenlő vagy előre meghatározott ütemterv szerinti részletekben, a hónap utolsó munkanapján vagy lejáratakor egy összegben történhet.
 • Kamatfizetés: Havonta a folyósítástól számított első vagy 3. hónap utolsó banki munkanapján úgy, hogy a tőke- és kamatfizetés esedékességének azonos napra kell esnie.
 • Saját erő: Az ügyfélminősítés függvényében a bank döntése alapján kerül meghatározásra.
 • Devizanem: Forint.
 • Hiteldíj, kamat: A hitel kamata és díja maximum 2,5% éves költség lehet, melynek minden egyéb, a lentiekben fel nem sorolt költséget, díjat, jutalékot tartalmaznia kell.
  A kamat fix kamatláb a teljes hitelfutamidőre vonatkozóan, melyet a bank a hiteligénylő minősítésétől függően állapít meg.
 • Egyéb költség: A hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog-bejegyzési díj, a garanciaintézménynek fizetendő kezességvállalási díj), valamint a büntető és késedelmi kamat és a rendelkezésre tartási díj, illetve a futamidő alatt a hitelfelvevő által kezdeményezett - a program keretében engedélyezett - szerződésmódosítással (ideértve a fedezetmódosítást, de ide nem értve az előtörlesztést) kapcsolatban felmerülő mindenkori kondíciós lista szerinti díj számítható fel.
 • Rend. tartási díj: az MNB-nek lejelentett KKV-szerződések azon részére, amelyek a rendelkezésre tartási időszak végéig nem kerülnek lehívásra, az MNB 2 százalékos, egyszeri (nem időarányos) rendelkezésre tartási jutalékot számít fel, melyet a Bank továbbhárít az Ügyfélre. Évente igényelhető (pl.normatív) EU-s támogatás előfinanszírozása esetén a rendelkezésre tartási jutalék a szerződéses összeg és a 2016. december 30-ig lehívott legmagasabb állomány közötti különbség alapján fizetendő.


További információra van szüksége? Akkor kattintson az alábbi gombra és mi megkeressük Önt!

Az Ügyfél által igényléskor benyújtandó speciális dokumentumok
 • KKV szavatossági nyilatkozat 2 eredeti példányban (a hitelszerződés kötelező melléklete),
  • Társasági adóbevallás, melyben az Ügyfél nyilatkozik KKV státuszáról,
  • Bankon belüli hitelkiváltás esetén a fentieken túl: ügyfélnyilatkozat a kiváltandó hitel adatairól,
 • Másik banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál fennálló hitel vagy pénzügyi lízing kiváltása esetén a fentieken túl:
  • a kiváltandó hitel vagy pénzügyi lízing szerződése és
  • a kiváltandó hitelt nyújtó bank vagy pénzügyi vállalkozás nyilatkozata a fennálló tőketartozás összegéről, valamint
  • ügyfélnyilatkozat a kiváltandó hitel vagy pénzügyi lízing adatairól.
Egyéb feltételek
 • A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai7 között történő vásárlások és vevőkövetelések, valamint ezen vállalkozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
 • Nem vásárolható részesedés, illetve nem végezhető tőkeemelés olyan vállalkozásokban, amelyek tevékenysége ellentétben áll az eszközök vásárlása kapcsán említett feltételekkel (pl. vásárolt ingatlanok bérbeadása, személygépkocsik bérbeadása) továbbá olyan vállalkozásokban sem, amelyek tevékenysége részesedés, értékpapír adás-vételére, illetve tartására irányul, azaz a részesedés szerzése nem használható visszaélésszerűen a program keretei közt nem finanszírozható eszközök közvetett megvásárlására.
 • A program keretein belül korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozása nem megengedett, kivéve a beruházási és EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott hitelek esetében az egyes folyósítások előtt legfeljebb 30 nappal saját forrásból kifizetett számlák egy csomagban történő refinanszírozását.
 • A Hitelfelvevő által előállított (saját rezsis, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység szintén nem finanszírozható a program keretein belü csak az alábbi esetekben és feltételek mellett nyújtható finanszírozás.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként (1995. évi CXVII. törvény 3 § 73 pontja szerinti lakás) vagy üdülőként nyilvántartottingatlanok esetén a program keretén belül.
  • Üdülőként vagy lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására abban az esetben nyújtható MNB NHP kölcsön, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a Korm. rendelet 2.§ c)-g) alpontjaiban meghatározott, szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.
   A KKV-nak a szálláshely-üzemeltetés végzéséhez szükséges hatósági engedély megszerzését  igazolnia kell a bank felé a hitel utolsó lehívott részletének folyósításától számított 1 éven belül meg kell szereznie azt és be kell mutatnia a bank számára. Ennek meghiúsulása esetén a célnak nem megfelelő felhasználás jogkövetkezményei az irányadók.
  • Üdülőként vagy lakóingatlanként nyilvántartott, legalább 5 lakásból álló, energiatakarékos ingatlan bérbeadási célú építésére is nyújtható MNB NHP kölcsön. Energiatakarékosnak minősül az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti, az épület(ek) egészére szóló, legalább A energetikai minőséget elérő épület. Az Ügyfél ezt az energetikai minőséget legkésőbb az utolsó folyósítást követő 12 hónapon belül a Bank felé igazolni köteles. Az előírt energetikai minőséget igazoló tanúsítvány határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén a célnak nem megfelelő felhasználás jogkövetkezményei az irányadók. Amennyiben a felépített lakóingatlanhoz tartozó lakás(ok) a futamidő alatt értékesítésre kerülnének, a kint lévő kölcsön eladott lakás(ok)ra eső értékarányos hányada haladéktalanul esedékessé válik. A Hitelfelvevő tevékenységei között szerepelnie kell a bérbeadáshoz szükséges TEÁOR 6820-as tevékenységnek.
 • Személygépkocsi vásárlása (személygépkocsi alatt a 1995. évi CXVII. tv. 3. § 45.) pontjában szereplő meghatározás szerinti gépkocsikat kell érteni, kivéve azokat, amelyek 8704 vámtarifaszámmal rendelkeznek) kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2014. február 28-tól folyamatosan személyszállítás (TEÁOR 4930, 4931, 4932,4939) volt.
 • A program keretében csak olyan eszköz (ingatlan) vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn. E feltétel megszegésének minősül ingatlan-beruházás esetén az ingatlan futamidő alatti átminősítése lakó- illetve üdülőingatlanná.
 • A bérbeadás tilalma nem vonatkozik:
  • Azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már 2014. február 28-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak.
  • Az üzletszerű bérbeadási céllal történő ingatlan építésére (nem lakóingatlannak és nem üdülőnek minősülő ingatlanok esetében ide értve a bővítést, az átalakítást és a felújítást is) irányuló beruházás esetére, ha az adós tevékenységei között szerepel a TEÁOR 6820 szerinti ingatlan bérbeadás, illetve üzemeltetés. Bérbeadási célú vásárlás tehát az Ügyfél ezen tevékenysége esetén sem finanszírozható.
  • A beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is a lakóingatlanok és üdülők kivételével) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt ingatlan használatának jogát. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik a következő pontban leírt kivétellel. Csoportnak ebben az esetben az tekinthető, ha a bérbevevő és a KKV (bérbe adó) tulajdonosi köre legalább 50%-ban – akár közvetetten – azonos. Termőföldvásárlás finanszírozása és bérbeadása esetén az is elfogadható, ha a hitelt felvevő tulajdonos közvetlen hozzátartozóival együtt birtokolja a földet bérbe vevő gazdasági társaság tulajdonjogának legalább 50%-át.
  • A bérbeadás tilalma nem vonatkozik azokra a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek 2014. március 31. előtt felmondásra került vagy nem teljesítővé vált – az eredeti finanszírozó konszolidált mérlegében lévő - hitelek biztosítékaként (vagy lízingügylet tárgyaként) szolgáltak, illetve szolgálnak. Beruházási kölcsön ilyen esetekben az ingatlan megvásárlására, valamint ezt követő átalakítására, korszerűsítésére, felújítására nyújtható. Részletes feltételek az MNB NHP 2. Terméktájékoztatójában találhatók.
   Ezen fenti megengedő feltételek azonban nem használhatóak visszaélésszerűen olyan célra, hogy a KKV törvény 3.§. (1) pontjában meghatározott korlátokat túllépő, illetve a KKV tv. 3§ (4) pontjában meghatározott tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalkozások tartós használatába valamint nem üzleti célú használatba kerüljenek a vásárolt eszközök. Nem számít visszaélésszerűnek a Program keretében hitelfelvételre nem jogosult szereplő általi tartós használat, amennyiben az eszközök beszerzésére és finanszírozására a program nélkül is az Ügyfél által valósult volna meg, és Ügyfél az eszközt bármely szereplő részére hajlandó lenne bérbe adni, azaz nem a program személyi feltételeinek megkerülése érdekében kerül sor az Ügyfélen keresztüli eszközbeszerzésre. Nem adható bérbe az Ügyfél által épít(tet)ett lakóingatlan az Ügyfél tulajdonosainak, munkavállalóinak, illetve azok közeli hozzátartozóinak, vagy azok tulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoknak. A fent említett feltételeknek a kölcsön futamideje alatt végig fenn kell állniuk, ellenkező esetben annak visszafizetése a feltétel megszegésekor vagy meghiúsulásakor azonnal esedékes.
 • Amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra vagy átadásra kerül, a kölcsönt vissza kell fizetni. Amennyiben a kölcsönnel finanszírozott beruházásnak egy része kerül átruházásra vagy megterhelésre, abban az esetben a kölcsön fennálló összegének az érintett eszköz(ök)höz kapcsolódó hányadát kell csak visszafizetni. (Devizahitel-kiváltásokra ez a feltétel nem vonatkozik.)
 • További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a benne a Hitelszerződés megkötése után tulajdont szerzők és a Hitelszerződés megkötésekor nem KKV-nak és nem magánszemélynek minősülő tulajdonosok a KKV hitelszerződés megkötését követő 2 évben összesen legfeljebb 50 százalékos tulajdonosi részesdést birtokolhatnak (akár tőkeemelés, átalakulás, beolvadás, összeolvadás révén, illetve a közvetett tulajdonos(ok) személyében bekövetkező változásokat is figyelembe véve) azzal, hogy a KKV-kra vonatkozó személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése összesen nem haladhatja meg a 25%-ot. Ez alól kivételt jelent az öröklés útján történő tulajdonszerzés, továbbá az Ügyfél tulajdonosaira vonatkozó korlátozások tekintetében a magánszemélynek minősülő tulajdonosokra előírt szabályok az irányadók azon nem profitorientált szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) tulajdoni hányadára is, amelyekben sem a közvetett, sem a közvetlen állami, illetve önkormányzati tulajdoni hányad együttesen sem haladja meg a 25 százalékot.
 • A KKV hitelszerződés megkötését követő 2 év után a hitel futamideje alatt a tulajdonszerzés mértéke az új tulajdonosok számára sincs korlátozva azzal, a 25% fölötti tulajdonrészt csak a 2004. évi XXXIV. törvénynek megfelelő vállalkozás vagy magánszemély birtokolhat (és itt is kizárt a személyi feltételnél említett 25% feletti összesített közvetlen és közvetett állami és önkormányzati tulajdonrész). Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, a refinanszírozási kölcsönt haladéktalanul vissza kell fizetni.
 • Kiváltandó forinthitel vagy forint pénzügyi lízing esetén az Ügyfél köteles a hitelszerződéssel vagy számlákkal igazolni a bank részére, hogy a kiváltandó hitelt korábban a programban meghatározott hitelcélok valamelyikére használta fel.
 • Folyószámlahitel, valamint – az évente igényelhető EU-s támogatások előfinanszírozása célú kölcsön kivételével – rulírozó hitel nem nyújtható egyik pillérből sem.
 • A folyósított kölcsönt az Ügyfél köteles a folyósítást követően haladéktalanul kizárólag a kölcsöncélnak megfelelően felhasználni, devizahitel-kiváltás esetén igazoltan a devizahitel kiváltására fordítani.
 • Az Ügyfél vállalja, hogy a program keretében felvett forgóeszközhitelek hitelcél szerinti felhasználását a kölcsön teljes futamideje alatt biztosítja és igazolja a bank számára.
 • Bármilyen szokásos banki biztosíték elfogadható a hitel felvételéhez. Továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére is a támogatási korlátok figyelembe vétele mellett.
 • A hitelprogram, illetve az Ügyféllel kötött hitelszerződés bármely előírásának nem teljesülése esetén a bank köteles az MNB felhívására felmondani a hitelszerződést, és az Ügyfél köteles a banknak azonnali hatállyal visszafizetni a kölcsönt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, a folyósítástól számított büntető kamattal együtt.
 • A 2014. február 28-át követően átstrukturált deviza- és forintkölcsönök kiváltása a program keretében nem lehetséges.
 • A hitelprogram keretében kiváltandó hitel vagy pénzügyi lízing nem lehet 90 (kilencven) napot meghaladó fizetési késedelemmel érintett.
 • A 90 napon túli késedelemmel érintett hitelekhez, valamint a megújításra8 vagy az átstrukturálásra9 kerülő vagy a bank által felmondott hiteleket haladéktalanul vissza kell fizetni az MNB számára, azaz – ha a bank nem él az ügyféllel szemben azonnali felmondási jogával – a hitel piaci kamatozásúvá válik.
További információk

A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MNB honlapján: http://www.novekedesihitel.hu/


Ha tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal kapcsolattartójához vagy a bankfiókban dolgozó munkatársainkhoz.

 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

 

1 Beruházási hitelek alatt az MNB a program szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök átalakítására korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós részesedések közül a belföldi székhelyű, 2014. február 28. előtt alapított vállalkozásban történő, legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti.

2 Forgóeszköz-finanszírozási hitelek alatt az MNB a program szempontjából az Szmt. 28. § (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. § (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti.

3 Ezek a felső összeghatárok a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.

4 Ez alól kivételt képez az évente igényelhető (pl. normatív) EU-s támogatások előfinanszírozása típusú kölcsön.

5 Az I. pillérben nyújtott új (nem kiváltott) beruházási kölcsönök lehívására 2016. december 30-ig van lehetőség az alábbi feltételekkel:
- a szerződéses összeg minimum 30%-át a KKV-nak 2016. június 30-ig le kell hívnia és fel kell használnia, ehhez a Banknak a hiánytalan lehívási kérelmet június 27-ig kell megkapnia. A szerződéses összeg 30%-a tekintetében a le nem hívott rész után az MNB felé rendelkezésre tartási jutalék fizetendő, de a rendelkezésre tartás nem szűnik meg, azaz ez a rész is lehívható a rendelkezésre tartási időszak végéig,
- a szerződéses összeg fennmaradó 70%-át a KKV-nak 2016. december 30-ig igénybe kell vennie, amihez a hiánytalan lehívási kérelmet a Banknak 2016. december 27-ig kell megkapnia. A 70%-os összeg tekintetében a le nem hívott rész után rendelkezésre tartási jutalék fizetendő az MNB-nek.

6 A továbbértékesítési célból vásárolt vagy előállított eszközök, beleértve az ingatlanokat is finanszírozására a forgóeszköz-finanszírozási kölcsön feltételei vonatkoznak azzal, hogy az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlan vagy üdülő tulajdonjogának továbbértékesítési céllal történő megszerzésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható forgóeszköz-finanszírozási kölcsön, jogosult azonban ilyen kölcsön igénybevételére az a KKV, amely legalább 5 lakásból álló, energiatakarékos (vagy a korszerűsítés által azzá váló) lakóingatlanok továbbértékesítési célú építése vagy meglévő épület(ek) korszerűsítése céljából a kivitelezést végez.

7 Cégcsoportnak kell tekinteni, ha egyik vállalkozás a másikban közvetlenül vagy tulajdonosán keresztül a szavazati jog vagy a tulajdonjog legalább 20%-át gyakorolja; résztulajdonlásnak a 20 százalékot elérő részesedés birtoklását kell érteni; Irányítás alatt a szavazati jogok legalább 20 százalékának birtoklását, továbbá a 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti Vezető állású munkavállalót, valamint 2014. március 15-ig a 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti, 2014. március 15. után pedig az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti ügyvezetés tagjait kell érteni. Öröklés esetén kivételként megengedett cégcsoporton belüli részesedés örököstől történő vásárlása függetlenül a résztulajdonlás mértékétől.

8 A megújítás a hitelszerződésből eredő tartozások átvállalását és a jogok engedményezését, valamint a hitelszerződés eredeti szerződő felek általi újrakötését jelenti.

9 Mind a program keretében nyújtott, mind a kiváltott kölcsönök tekintetében átstrukturálás alatt a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmat kell érteni. A program keretében nyújtott kölcsönök tekintetében, illetve az NHP keretében korábban felvett hitelek kiváltásakor, továbbá akkor is átstrukturálásnak minősül a fennálló tőketartozás 25 százalékát meghaladó rész törlesztési ütemezésének megváltoztatása (az adott szerződés, illetve a kiváltott korábbi NHP-s hitelszerződés első adatszolgáltatáskori állapotához képest), ha arra nem a KKV – hivatkozott Korm. rendelet 2. § 48. a) szerinti – fizetési nehézségei miatt kerül sor, kivéve, ha az csak a tőketörlesztés hónapon belüli dátumát érinti. A KKV szerződés ilyen címen a kölcsön futamideje alatt legfeljebb kétszer módosítható, a módosítások együttesen sem haladhatják meg a fenti mértéket. Az előtörlesztés miatti változások nem minősülnek átstrukturálásnak. Az MNB 2014. május 5-én módosított Terméktájékoztatójának hatályba lépését megelőzően a program keretében 1 éves maximális futamidővel kötött forgóeszköz-finanszírozási kölcsönszerződések 3 éves futamidőre történő módosítása nem számít átstrukturálásnak, ha arra nem az adós fizetési nehézségei miatt kerül sor.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo