A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programja

Ügyféltájékoztató (2015.02.01.-től)

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk Ügyfeleinknek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) programjáról, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a hiteladósok a jelzáloggal fedezett hitelszerződésük (Hitelszerződés) biztosítékául szolgáló lakóingatlant az állam javára eladják. Ennek feltételeit az alábbi (többször módosult) jogszabályok tartalmazzák:

 • A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (továbbiakban: Törvény) és
 • A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról kiadott 128/2012. (VI.26.)Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).

A kormány Otthonvédelmi Akciótervének keretein belül létrehozott Nemzeti Eszközkezelő feladata egy olyan program működtetése, amely a gazdasági válság következményeként nehéz anyagi helyzetbe került és emiatt jelzáloghitel-törlesztésükben súlyos késedelemben lévő, szociálisan is rászorult családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. Ennek keretében az Eszközkezelő a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, a hitelezők pedig a vételár ellenében az ingatlant tehermentesítik, és a Hitelszerződés alapján fennálló követelésükből a vételárral esetlegesen nem fedezett részt elengedik. A program egyben biztosítja annak lehetőségét is, hogy a hiteladós bérlőként továbbra is az ingatlanban maradhasson, sőt a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az eredeti tulajdonosnak ingatlana későbbi visszavásárlására is lehetőséget biztosít.

A Nemzeti Eszközkezelő programja (NET-program) azoknak a hiteladósoknak nyújt segítséget, akik teljesítik az igénybe vételéhez előírt törvényi feltételeket. A NET-programhoz csatlakozást mind a deviza-, mind a forintalapú Hitelszerződéssel rendelkező hiteladósok kezdeményezhetik függetlenül attól, hogy a hitel lakásvásárlásra irányult vagy szabad felhasználású. A díjmentes ügyintézés helyszíne minden esetben a hitelező bank fiókja. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a hiteladós (vagy amennyiben eltérő, az ingatlan tulajdonosa) által megvételre felajánlott lakóingatlant csak abban az esetben vásárolja meg, ha a hitelező az adásvételhez hozzájárult. Ha az ingatlanra más jogosult javára is jelzálogjogot jegyeztek be, akkor az adásvételhez a további jogosult(ak) hozzájárulása is szükséges.

Fenti hozzájárulás esetén a Nemzeti Eszközkezelő az adásvétel lebonyolítása érdekében felveszi a kapcsolatot a hiteladóssal. Az adásvételt követően a korábbi hiteladós mint bérlő továbbra is az otthonában maradhat. Bérlőként az Eszközkezelőtől határozatlan időtartamra bérli az ingatlant, melynek használatáért havi bérleti díjat fizet.

Ha tehát az ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja, akkor az Ügyfelek mentesülnek az adott ingatlant terhelő összes jelzálogjoggal biztosított tartozásuk visszafizetésétől, az ingatlant terhelő valamennyi hitelezői követelés megszűnik, mindeközben a hiteladós és családja továbbra is az ingatlanban maradhat bérlőként.

A NET-program jogszabályok által meghatározott feltételeinek egyik része az ingatlanra és a hitel összegére, illetve a késedelmes tartozás mértékére, egy másik része a szociális rászorultságra vonatkozik. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. csak akkor vásárolhatja meg az ingatlant, ha az összes feltétel teljesül. A jogszabályi feltételektől eltekinteni nem lehet. A törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellenőrzi. A jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy valamely nem teljesülő feltételtől az Eszközkezelő vagy a bank „méltányossági alapon” eltekintsen.

Jelen ügyfél-tájékoztató Mellékletében találhatja a NET programjáról szóló tájékoztatót, melyből részletes információkat kaphat a részvétel további feltételeiről is.

Ha a NET-programban részt kíván venni, ezt a szándékát a mellékletben található szándéknyilatkozat 1 eredeti és 2 másolati példányban történő benyújtásával és a tájékoztatóban megjelölt szükséges igazolások és nyilatkozatok egyidejű 1 eredeti és 2 másolati példányban történő csatolásával jelezheti bankunknál. Amennyiben az ingatlanra több hitelező javára is jelzálogjogot jegyeztek be, a programban való részvételi igényét a legelőnyösebb ranghelyű jelzálog jogosultjánál jelezheti.

A bank a benyújtott szándéknyilatkozatot és dokumentumokat köteles ellenőrizni abból a szempontból, hogy a jogszabály szerinti feltételek maradéktalanul teljesülnek-e. Ennek eredményéről a bank a hiteladóst írásban tájékoztatja. Ezt követően a bank döntést hoz arról, hogy a NET javára történő értékesítéshez az elvi hozzájáruló nyilatkozatát (ez még nem a végleges hozzájárulás) megadja-e, melyről a hiteladóst szintén írásban tájékoztatja. Ezen banki döntések ellen a jogszabály nem biztosít fellebbezési lehetőséget.

Jelen ügyfél-tájékoztatónk mellékleteiként találják az alábbi dokumentumokat:  

A hiteladós(ok), zálogkötelezett(ek) szándéknyilatkozatukat és a további szükséges dokumentumokat személyesen, illetve törvényes vagy jogi képviselőik útján nyújthatják be bankfiókunkban. A bank a NET-programban való részvétel érdekében eljáró személyeket azonosító okmányaik alapján köteles azonosítani, ezért kérjük, azokat feltétlenül hozzák magukkal.

NET-programban való részvétel jogosultsági feltételei

A feltételek egyik része az ingatlanra és a hitel összegére, valamint a lejárt tartozás mértékére, egy másik része a szociális rászorultságra vonatkozik.

A szociális helyzetre vonatkozó feltételek:

I.

 • a) A hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a települési jegyző vagy az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal járási hivatala által megállapított ápolási díjban részesül.
      A jogszabály értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete által megállapított, a „18 éven felüli tartósan beteg hozzátartozó ápolása” jogcímen folyósított ápolási díj nem jogosít fel a programban való részvételre.   
 • b) A hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül.  
    A programban nem jogosít részvételre az úgynevezett „hozzátartozói nyugellátásban” való részesülés, továbbá a saját jogú nyugellátás abban az esetben, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel.   
 • c) A hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül.
      A programban nem jogosít részvételre a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, ha az ellátás folyósítása bármely okból szünetel.

Ha a fenti a) vagy b) vagy c) feltétel teljesül, akkor a szociális helyzetre a Kormányrendelet szerint vonatkozó további feltételeknek nem kell teljesülniük.

II.  

 • A hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, aki után családi pótlékra jogosult és    
 • rendszeres szociális segélyre vagy   
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult vagy   
 • lakásfenntartási támogatásban részesül vagy   
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy   
 • a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

A hitelre és az ingatlanfedezetre vonatkozó jogosultsági feltételeket a bank vizsgálja a nyilvántartásai, a kölcsönszerződés, az ingatlan tulajdoni lapja, valamint az igénylők nyilatkozatai és lakcímkártyája, valamint azon személyek lakcímkártyája alapján, akiknek a nyilvántartásba bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye a felajánlott lakóingatlanban van.

A vizsgálandó feltételek a következők:   

 • A hitel fedezetéül szolgáló és az állam számára megvételre felajánlott lakóingatlan a hiteladós vagy – ha az ingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, akkor – a zálogkötelezett bejelentett lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követően folyamatosan.   
 • A lakóingatlanon a bank javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, mely 2009. december 30. előtt megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján jött létre, áthidaló kölcsön esetében, az áthidaló kölcsönszerződést 2013. január 1-jét megelőzően kötötték.   
 • A jelzáloghitelnek ingatlan fedezetét a megvételre felajánlott, a törvény szerint lakóingatlannak minősülő ingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi.   
 • A jelzáloghitel-szerződésből eredően 2013. január 1-jén legalább 180 napos fizetési késedelem állt fenn, ideértve, ha a hiteladós a jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozás finanszírozására 2013. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsönt vett fel, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2013. január 1-jén fennállt,   
 • A jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozás mértéke eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét.   
 • A fedezetül szolgáló lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke nem haladta meg
      - Budapesten és a megyei jogú városokban a 20 millió forintot,
      - egyéb településeken a 15 millió forintot.   
 • A jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a kölcsön összege
      - a lakóingatlan forgalmi értékének 25 és 80 %-a közé esett, állami készfizető kezességvállalás esetében elérhette a 100 százalékot
      - állami támogatással együtt igénybe vett hitelszerződés esetén a lakóingatlan forgalmi értékének 25 és 100 %-a közé esett   
 • A hiteladósnak vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, akkor – a zálogkötelezettnek, a felajánlott ingatlanon kívül más ingatlanon lakhatást biztosító használati joga nincs, vagy ha ilyen joga van, akkor az ezen joggal érintett ingatlan a Törvény 8.§ (1) d) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti.

Ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett a programban való részvételi feltételeknek megfelel, akkor a lakóingatlan Magyar Állam javára történő értékesítését a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézményben (bankfiókjában) kezdeményezheti szándéknyilatkozata benyújtásával.

Előfordulhat, hogy a hiteladós és a zálogkötelezett, vagyis a jelzáloggal terhelt ingatlan tulajdonosa nem azonos személy, illetve hogy a hitelt a hiteladós nem egyedül, hanem adóstárssal közösen vette fel. Ezekben az esetekben a zálogkötelezett és az adóstárs hozzájárulása is mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az adós a NET-programban részt vehessen. Ennek érdekében minden érintettnek meg kell jelennie a pénzügyi intézménynél, és a szándéknyilatkozatot együtt kell benyújtaniuk.

Ha a lakóingatlant több pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzálogjog terheli, akkor a szándéknyilatkozatot annál a pénzügyi intézménynél kell benyújtani, amelyik a rangsorban legelöl szerepel.

 

Az igazolások beszerzése

A szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában az ahhoz mellékletként csatolandó igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek. Az igazolásokat az alább felsorolt tisztségviselők és intézmények állítják ki:   

 • Az aktív korúak ellátására való jogosultságról (rendszeres szociális segély, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás) vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője;   
 • Az ápolási díjra való jogosultságról szóló igazolást a lakóingatlan fekvése szerinti Járási Hivatal (Fővárosi Kerületi Hivatal);   
 • A családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást a Magyar Államkincstár (web: http://www.allamkincstar.gov.hu/). Az Államkincstár központi telefonos ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (melléklet)   

Jelentkezéskor az eljáró személyek személyi igazolványára és mindazon személyek lakcímkártyájára is szükség lesz, akiknek a nyilvántartásba bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye a felajánlott lakóingatlanban van.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentáció leadását követő várható lépések 

 • A bank ellenőrzi a jogszabályban foglalt feltételek teljesülését, és ennek eredményéről írásban értesíti a hiteladóst, zálogkötelezettet.   
 • A bank dönt arról, hogy elvi hozzájárulását adja-e a NET-program keretében történő adásvétel lebonyolításához.   
 • Elutasítás esetén a hiteladóst, zálogkötelezettet a bank írásban értesíti, mellyel a folyamat lezárul.   
 • Jóváhagyás esetén a bank a hiteladóst, a zálogkötelezettet döntéséről írásban értesíti, mellyel egyidejűleg, de legkésőbb minden hónap 15. napjáig kezdeményezi a lakóingatlan átruházását a Nemzeti Eszközkezelőnél. Továbbá, ha a lakóingatlant ezt megelőzően végrehajtás alá vonták, 15 napon belül kezdeményezi a végrehajtás szünetelését.   
 • Valamely dokumentum vagy információ hiánya estén a bank és/vagy a NET írásban kéri az érintett feleket ezek pótlására.   
 • A programban való részvétel elutasítása esetén a NET minden érintett felet írásban tájékoztat.   
 • A programban való részvétel valamennyi zálogjogosultjának jóváhagyása estén a NET veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel az ingatlan műszaki felülvizsgálata és a szerződéskötés egyeztetése érdekében.   
 • A szerződéskötéshez a bank vagy a NET által megbízott Ügyvédi Iroda biztosítja a helyszínt.   
 • A bankra jutó vételárrész megérkezését követően a bank postázza a tartozáselengedő-nyilatkozatot az adós részére.   
 • A bank intézkedik a fennmaradt követelés elengedéséről.

Kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a 06-1 374 7980 vagy a 06-1 325 3223 telefonszámokon.

További hasznos információkat tudhat meg a NET-programról a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján: http://www.netzrt.hu/

Kérjük, alaposan gondolja át a NET-programban való részvétel lehetőségét, amely egyedi állami segítséget jelenthet Önnek és családjának egyaránt.

A programba való jelentkezésnek nincs törvényben rögzített határideje, azonban javasoljuk, hogy igényét mielőbb jelezze a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézmény részére.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a NET-programban azok az ügyfelek vehetnek részt, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek, a szándéknyilatkozatukat és a mellékleteket hiánytalanul benyújtják, és a bank egyedi döntése alapján hozzájárulását adta a konstrukció lebonyolításához.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo