A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programja

 

Ügyfél-tájékoztató

(utolsó frissítés: 2018. november 21.)

Hivatkozva a Magyar Közlönyben kihirdetett, a Nemzeti Eszközkezelő programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 212/2018. (XI. 20.) Kormányrendeletre, Pénzintézetünk 2018. november 22. napjától Szándéknyilatkozatot nem fogadhat be.

 

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk Ügyfeleinknek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) programjáról, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a hiteladósok a jelzáloggal fedezett hitelszerződésük (továbbiakban: Hitelszerződés) biztosítékául szolgáló lakóingatlant az állam javára eladják. Ennek feltételeit az alábbi (többször módosult) jogszabályok tartalmazzák:

 • A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (továbbiakban: Törvény) és
 • A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról kiadott 128/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).

A kormány Otthonvédelmi Akciótervének keretein belül létrehozott Nemzeti Eszközkezelő feladata egy olyan program működtetése, amely a gazdasági válság következményeként nehéz anyagi helyzetbe került és emiatt jelzáloghitel-törlesztésükben súlyos késedelemben lévő, szociálisan is rászorult családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. Ennek keretében az Eszközkezelő a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, a hitelezők pedig a vételár ellenében az ingatlant tehermentesítik, és a Hitelszerződés alapján fennálló követelésükből a vételárral esetlegesen nem fedezett részt elengedik. A program egyben biztosítja annak lehetőségét is, hogy a hiteladós bérlőként továbbra is az ingatlanban maradhasson, sőt a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az eredeti tulajdonosnak ingatlana későbbi visszavásárlására is lehetőséget biztosít.


A Nemzeti Eszközkezelő programja
(NET-program) azoknak a hiteladósoknak nyújt segítséget, akik teljesítik az igénybe vételéhez előírt törvényi feltételeket. A NET-programhoz csatlakozást mind a deviza-, mind a forintalapú Hitelszerződéssel rendelkező hiteladósok kezdeményezhetik függetlenül attól, hogy a hitel lakásvásárlásra irányult vagy szabad felhasználású. A díjmentes ügyintézés helyszíne minden esetben a hitelező bank fiókja. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a hiteladós (vagy amennyiben eltérő, az ingatlan tulajdonosa) által megvételre felajánlott lakóingatlant csak abban az esetben vásárolja meg, ha a hitelező az adásvételhez hozzájárult. Ha az ingatlanra más jogosult javára is jelzálogjogot jegyeztek be, akkor az adásvételhez a további jogosult(ak) hozzájárulása is szükséges.


Fenti hozzájárulás esetén a Nemzeti Eszközkezelő az adásvétel lebonyolítása érdekében felveszi a kapcsolatot a hiteladóssal. Az adásvételt követően a korábbi hiteladós mint bérlő továbbra is az otthonában maradhat. Bérlőként az Eszközkezelőtől határozatlan időtartamra bérli az ingatlant, melynek használatáért havi bérleti díjat fizet.


Ha tehát az ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja, akkor az Ügyfelek mentesülnek az adott ingatlant terhelő összes jelzálogjoggal biztosított tartozásuk visszafizetésétől, az ingatlant terhelő valamennyi hitelezői követelés megszűnik, mindeközben a hiteladós és családja továbbra is az ingatlanban maradhat bérlőként.


A NET-program jogszabályok által meghatározott feltételeinek egyik része az ingatlanra és a hitel összegére, illetve a késedelmes tartozás mértékére, egy másik része a szociális rászorultságra vonatkozik. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. csak akkor vásárolhatja meg az ingatlant, ha az összes feltétel teljesül. A jogszabályi feltételektől eltekinteni nem lehet.
A törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellenőrzi. A jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy valamely nem teljesülő feltételtől az Eszközkezelő vagy a bank „méltányossági alapon” eltekintsen.


Jelen ügyfél-tájékoztatóban találhatja a NET programjáról szóló tájékoztatót, melyből részletes információkat kaphat a részvétel további feltételeiről is.


Ha a NET-programban részt kíván venni, ezt a jelen tájékoztatóban (linkek) található szándéknyilatkozat, valamint a tájékoztatóban megjelölt szükséges igazolások és nyilatkozatok egyidejű benyújtásával kezdeményezheti bankunknál. (Valamennyi dokumentumból egy eredeti és két másolati példány benyújtására van szükség.) Amennyiben az ingatlanra több hitelező javára is jelzálogjogot jegyeztek be, a programban való részvételi igényét a legelőnyösebb ranghelyű jelzálog jogosultjánál jelezheti.


A bank a benyújtott szándéknyilatkozatot és dokumentumokat köteles ellenőrizni abból a szempontból, hogy a jogszabály szerinti feltételek maradéktalanul teljesülnek-e. Ennek eredményéről a bank a hiteladóst írásban tájékoztatja. Ezt követően a bank döntést hoz arról, hogy a NET javára történő értékesítéshez az elvi hozzájáruló nyilatkozatát (ez még nem a végleges hozzájárulás) megadja-e, melyről a hiteladóst szintén írásban tájékoztatja. Ezen banki döntések ellen a jogszabály nem biztosít fellebbezési lehetőséget.

 


Jelen ügyfél-tájékoztatónk az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

 • a NET-programról szóló tájékoztató melléklet (EM 06 melléklet),
 • SZÁNDÉKNYILATKOZAT,
 • a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal által kiállítandó igazolás a családi pótlékra való jogosultságról,
 • Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal által kiállítandó igazolás arról, hogy a kérelmező gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • a jegyző által kiállítandó igazolás arról, hogy a kérelmező lakásfenntartási támogatásban vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • a Járási Hivatal (Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállítandó igazolás az aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási támogatás vagy gyermekfelügyeleti támogatás) vagy időskorúak járadékára való jogosultságról, vagy arról hogy a kérelmező ápolási díjban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül,
 • nyilatkozat a követelés elengedéséhez,
 • bankunk fiókjainak listája, ahol a NET-programban való részvétel érdekében eljárhat.


A hiteladós(ok), zálogkötelezett(ek) szándéknyilatkozatukat és a további szükséges dokumentumokat személyesen, illetve törvényes vagy jogi képviselőik útján nyújthatják be bankfiókunkban. A bank a NET-programban való részvétel érdekében eljáró személyeket azonosító okmányaik alapján köteles azonosítani, ezért kérjük, azokat feltétlenül hozzák magukkal.

 

 

NET-programban való részvétel jogosultsági feltételei


A feltételek egyik része az ingatlanra és a hitel összegére, valamint a lejárt tartozás mértékére, egy másik része a szociális rászorultságra vonatkozik.

 

A szociális helyzetre vonatkozó feltételek az alábbiak, melyek legalább egyikét kell igazolni.

A hiteladós/zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója (hozzátartozónak minősül a házastárs, az élettárs, a szülő, a gyermek, örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő):

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban, vagy időskorúak járadékában részesül;
  vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül;
  vagy
 • saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat –, szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül;
  vagy
 • a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül;
  vagy
 • családi pótlékra jogosult és emellett
  • lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
  • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül, vagy
  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy
  • a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
   vagy

 • a hiteladós vagy a zálogkötelezett (aki a felajánlott ingatlanban lakik) háztartásának az egy fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

 

A hitelre és az ingatlanfedezetre vonatkozó jogosultsági feltételeket a bank vizsgálja a nyilvántartásai, a kölcsönszerződés, az ingatlan tulajdoni lapja, valamint az igénylők nyilatkozatai és lakcímkártyája, valamint azon személyek lakcímkártyája alapján, akiknek a nyilvántartásba bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye a felajánlott lakóingatlanban van.


A vizsgálandó feltételek a következők:

 • A hitel fedezetéül szolgáló és az állam számára megvételre felajánlott lakóingatlan a hiteladós vagy – ha az ingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, akkor – a zálogkötelezett vagy ezek közeli hozzátartozói bejelentett lakóhelye 2014. december 31-én és a kérelem benyújtásakor.
 • A lakóingatlanon a bank javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, mely 2013. december 31. előtt megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján jött létre; áthidaló kölcsön esetében, az áthidaló kölcsönszerződést 2015. január 1-jét megelőzően kötötték.
 • A jelzáloghitel ingatlan fedezetét a megvételre felajánlott, a törvény szerint lakóingatlannak minősülő ingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi.
 • A jelzáloghitel-szerződésből eredően 2015. január 1-jén legalább 180 napos fizetési késedelem állt fenn, ideértve, ha a hiteladós a jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozás finanszírozására 2015. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsönt vett fel, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2015. január 1-jén fennállt.
 • A jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozás mértéke eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét.
 • A fedezetül szolgáló lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke nem haladta meg
  • Budapesten és a megyei jogú városokban, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt településeken (a továbbiakban: agglomeráció) a 25 millió forintot,
  • egyéb településeken a 20 millió forintot.
 • A jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a kölcsön összege a lakóingatlan forgalmi értékének 25 és 90 százaléka közé esett, állami készfizető kezességvállalás esetében elérhette a 100 százalékot.
 • A hiteladósnak vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, akkor – a zálogkötelezettnek a felajánlott ingatlanon kívül más ingatlanon lakhatást biztosító használati joga nincs, vagy ha ilyen joga van, akkor az ezen joggal érintett ingatlan a Törvény 8. § (1) d) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti.

Ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett a programban való részvételi feltételeknek megfelel, akkor a lakóingatlan Magyar Állam javára történő értékesítését a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézményben (bankfiókjában) kezdeményezheti szándéknyilatkozata és a további szükséges dokumentumok benyújtásával.


Előfordulhat, hogy a hiteladós és a zálogkötelezett, vagyis a jelzáloggal terhelt ingatlan tulajdonosa nem azonos személy, illetve hogy a hitelt a hiteladós nem egyedül, hanem adóstárssal közösen vette fel. Ezekben az esetekben a zálogkötelezett és az adóstárs hozzájárulása is mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az adós a NET-programban részt vehessen. Ennek érdekében minden érintettnek meg kell jelennie a pénzügyi intézménynél, és a szándéknyilatkozatot együtt kell benyújtaniuk.


Ha a lakóingatlant több pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzálogjog terheli, akkor a szándéknyilatkozatot annál a pénzügyi intézménynél kell benyújtani, amelyik a rangsorban legelöl szerepel.

 

A lakóingatlan vételára


A lakóingatlan vételára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézmény követelésének – több ilyen követelés esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legelső ranghelyen álló, jelzálogjoggal fedezett követelés – alapjául szolgáló jelzáloghitel-szerződésben megállapított forgalmi érték, vagy annak hiányában a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték

a) 47 százaléka, ha a lakóingatlan Budapesten, az agglomerációban vagy megyei jogú városban található,

b) 43 százaléka, ha a lakóingatlan az a) pont hatálya alá nem tartozó városban,

c) 29 százaléka, ha a lakóingatlan községben található

azzal, hogy a lakóingatlan vételára nem haladhatja meg

 • Budapesten, az agglomerációban és a megyei jogú városokban a 9 millió 400 ezer forintot,
 • az a) pont hatálya alá nem tartozó városban a 6 millió 450 ezer forintot,
 • községben a 4 millió 350 ezer forintot.


A vételár felosztása


A Nemzeti Eszközkezelő a vételár kifizetése során a hitelezők követelését a hitelezők számára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogok ranghelyének sorrendjében elégíti ki – a Törvény 21. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, a hitelező által a Nemzeti Eszközkezelőhöz írásban bejelentett követelés alábbiakban meghatározott mértékében:

A bejegyzett jelzálogjog ranghelyének sorrendje A hitelező kielégítésének maximális mértéke a hitelező által megjelölt követelés százalékában
1. 80%
2. 50%
3. 25%
4. és további ranghelyek 10% (a hitelezők arányos kielégítésével)Az igazolások beszerzése


A szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában az ahhoz mellékletként csatolandó igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek. Az igazolásokat az alább felsorolt tisztségviselők és intézmények állítják ki:

 • az aktív korúak ellátására való jogosultságról (rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás) vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője;
 • az ápolási díjra való jogosultságról szóló igazolást a lakóingatlan fekvése szerinti Járási Hivatal (Fővárosi Kerületi Hivatal);
 • a családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást a Magyar Államkincstár. (web: http://www.allamkincstar.gov.hu/) Az Államkincstár központi telefonos ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok linkjei

Jelentkezéskor az eljáró személyek személyi igazolványára és mindazon személyek lakcímkártyájára is szükség lesz, akiknek a nyilvántartásba bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye a felajánlott lakóingatlanban van.

 


A jelentkezéshez szükséges dokumentáció leadását követő várható lépések

 • A bank ellenőrzi a jogszabályban foglalt feltételek teljesülését, és ennek eredményéről írásban értesíti a hiteladóst, zálogkötelezettet.
 • A bank dönt arról, hogy elvi hozzájárulását adja-e a NET-program keretében történő adásvétel lebonyolításához.
 • Elutasítás esetén a hiteladóst, zálogkötelezettet a bank írásban értesíti, mellyel a folyamat lezárul.
 • Jóváhagyás esetén a bank a döntéséről írásban értesíti a hiteladóst, a zálogkötelezettet, mellyel egyidejűleg, de legkésőbb minden hónap 15. napjáig kezdeményezi a lakóingatlan átruházását a Nemzeti Eszközkezelőnél. Továbbá, ha a lakóingatlant ezt megelőzően végrehajtás alá vonták, 15 napon belül kezdeményezi a végrehajtás szünetelését.
 • Valamely dokumentum vagy információ hiánya estén a bank és/vagy a NET írásban kéri az érintett feleket ezek pótlására.
 • A programban való részvétel elutasítása esetén a NET minden érintett felet írásban tájékoztat.
 • A programban való részvétel valamennyi zálogjogosultjának jóváhagyása estén a NET veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel az ingatlan műszaki felülvizsgálata és a szerződéskötés egyeztetése érdekében.
 • A szerződéskötéshez a bank vagy a NET által megbízott ügyvédi iroda biztosítja a helyszínt.
 • A bankra jutó vételárrész megérkezését követően a bank postázza a tartozáselengedő nyilatkozatot az adós részére.
 • A bank intézkedik a fennmaradt követelés elengedéséről.


Kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-374.7980 vagy a 06-1-325-3223 telefonszámokon.


További hasznos információkat tudhat meg a NET-programról a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján: http://www.netzrt.hu


Kérjük, alaposan gondolja át a NET-programban való részvétel lehetőségét, amely egyedi állami segítséget jelenthet Önnek és családjának egyaránt.


A programba való jelentkezésnek nincs törvényben rögzített határideje, azonban javasoljuk, hogy igényét mielőbb jelezze a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézmény részére.


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a NET-programban azok vehetnek részt, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek, a szándéknyilatkozatukat és a mellékleteket hiánytalanul benyújtják, és a bank egyedi döntése alapján hozzájárulását adta a konstrukció lebonyolításához.


A 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete – A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések:

Budapest
Isaszeg
Sóskút
Alsónémedi
Kerepes
Szada
Biatorbágy
Kistarcsa
Százhalombatta
Budajenő
Kisoroszi
Szentendre
Budakalász
Leányfalu
Szigethalom
Budakeszi
Majosháza
Szigetmonostor
Budaörs
Maglód
Szigetszentmiklós
Csobánka
Mogyoród
Sződ
Csomád
Nagykovácsi
Sződliget
Csömör
Nagytarcsa
Tahitótfalu
Csörög
Ócsa
Taksony
Délegyháza
Őrbottyán
Tárnok
Diósd
Páty
Telki
Dunabogdány
Perbál
Tinnye
Dunaharaszti
Pécel
Tök
Dunakeszi
Pilisborosjenő
Tököl
Dunavarsány
Piliscsaba
Törökbálint
Ecser
Pilisjászfalu
Üllő
Erdőkertes
Pilisszántó
Üröm
Érd
Pilisszentiván
Vác
Felsőpakony
Pilisszentkereszt
Vácrátót
Fót
Pilisszentlászló
Vecsés
Göd Pilisvörösvár
Veresegyház
Gödöllő
Pomáz
Visegrád
Gyál
Pócsmegyer
Zsámbék
Gyömrő
Pusztazámor
 
Halásztelek
Remeteszőlős
 
Herceghalom
Solymár
 

 

Spinning wheel animation

Loading