HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(„Szervező”)

„mBanking-aktiválás után jóváírás” AKCIÓJÁHOZ

 

Ha szeretne részt venni az akcióban, töltse le az applikációt, és aktiválja a mobilalkalmazási szolgáltatást [UniCredit Banking]! A letöltéshez és aktiváláshoz kövesse a használati útmutató lépéseit!

 

 

I. Hirdetmény

Az Akció időtartama: 2020.09.22.-2020.09.30.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., továbbiakban: „Szervező”) „mBanking-aktiválás után jóváírás” elnevezéssel akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.

Az Akció keretében a Szervező vállalja, hogy a II. pontban foglalt részvételi feltételeknek megfelelő lakossági ügyfelek (továbbiakban: Lakossági Ügyfelek) számára a Szervező által vezetett fizetési vagy hitelkártya elszámolási számlájukon történő jóváírás formájában 1000 forintot visszatérít a II./3. pontban foglalt szolgáltatások díjából, a mobilalkalmazási szolgáltatás [UniCredit mBanking] sikeres aktiválása (továbbiakban: Aktiválás) esetén, az Aktiválás hónapját követő első naptári hónap utolsó napjáig. Sikeresnek akkor számít az Aktiválás, ha a Lakossági Ügyfél az internetbanki szolgáltatáshoz [UniCredit eBanking] meglévő azonosítóit használva eljut az [UniCredit mBanking] szolgáltatás azonosítást igénylő felületére az akció ideje alatt legalább egyszer. A visszatérítés az akció időtartama alatt végrehajtott első Aktiválás után jár, összesen egy alkalommal.

 

II. Az Akcióban való részvétel feltételei

Az Akcióban való részvételre az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel rendelkező nagykorú természetes személy, ,jogosult, aki az Akció kezdő időpontjában már a Bank internetbanki szolgáltatással [UniCredit eBanking]rendelkező Ügyfele, amit SMS-es vagy mTokenes hitelesítéssel használ, és aki az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

1. Az Akció időtartama alatt végrehajtott Aktiválást megelőzően nem volt aktív a mobilalkalmazási szolgáltatása.

  •  Az Aktiválást megelőzően a Lakossági Ügyfél a Szervező részére 2020. január 31. óta összesen legalább 1000 forintot megfizetett az internetbanki szolgáltatás [UniCredit eBanking] használatáért.


2. Az Akció kezdő időpontjában és a lezárásakor, valamint a Banki jóváírás teljesítésekor is rendelkezik a Szervezőnél fizetési vagy hitelkártya elszámolási számlával.

 

III. Egyéb rendelkezések

A részvételi feltételeket teljesítő Lakossági Ügyfelek személyének megállapítása a Szervező és a Giro Zrt. által üzemeltetett informatikai rendszer által történik. A visszatérítésre jogosult Lakossági Ügyfelek megállapítása tekintetében kizárólag ezek az informatikai rendszerek mérvadók. A Szervező ezen Lakossági Ügyfelek részére az I. pont szerinti összeget az ott megjelölt időpontig jóváírja. A rendszerekben tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az [UniCredit mBanking] és az [UniCredit eBanking] rendelkezésre állását az Akció időszakára eső napokon, ugyanakkor nem vállal felelősséget azért, ha a Lakossági Ügyfél azért nem válik jogosulttá a visszatérítésre, mert a Szervező oldalán felmerülő technikai probléma miatt nem volt sikeres az aktiválása.

A Szervezőt az I. pont szerinti visszatérítésen kívül további kötelezettség nem terheli.

Jelen Részvételi Feltételekben szabályozott, az Akcióval érintett szolgáltatás irányadó feltételeket a mindenkor hatályos vonatkozó szerződések, üzletszabályzatok és kondíciós listák tartalmazzák. Az [UniCredit mBanking] és az [UniCredit eBanking] szolgáltatások részletes leírását az Általános Üzleti Feltételek és az Ügyféltájékoztató tartalmazza.

Az Akciót népszerűsítő anyagokon (sms, hírlevél, e-dm, banner és egyéb webes hirdetés, fióki plakát és egyéb reklámanyag), illetve a névre szóló küldeményben (DM anyagok) írtak – az azokban is közölteknek megfelelően – nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek, azaz ha valakit a jelen Részvételi Feltételekben írtak alapján a Szervező kizár az Akcióból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló megküldése és annak átvétele nem jogosítja fel sem az Akcióban való részvételre, sem pedig a visszatérítésre, még abban az esetben sem, ha a Szervező a kizárást eredményező információról mindössze a visszatérítésre való jogosultságáról történő értesítés megküldését követően szerzett tudomást.

Az Akcióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek minden rendelkezését és az alábbi Adatkezelési tájékoztató ismeretében és az abban foglaltak szerint hozzájárulnak a Szervező által kezelt személyes adataik kezeléséhez. Az Akcióról a Szervező sms-ben, E-mailben tájékoztatást küldhet mindazon résztvevők számára, akik a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárultak. A résztvevő a hozzájárulás visszavonásáról bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül, ingyenesen rendelkezhet személyesen bármely UniCredit bankfiókban, levélben az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest,Pf. 386 címen, telefonon a +36-(1/20/30/70) 325-3200-as telefonszámon, vagy faxon a +36 1 325 3225-ös számon.

Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke, az adatkezelés célja pedig promóciós Akció lebonyolítása. Az adatkezelés a jóváírások teljesítéséig, de legkésőbb 2020. december 31-ig tart. Az Akció során kezelt adatok: az Aktiválás dátuma, az ügyfél által elért terhelések eddigi összege 2020 január 1. óta, SMS értesítés küldése esetén az ügyfél által direkt marketing célokra megadott mobilszám. Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek jogosultak kérni a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Jogosultak továbbá a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.

A Részvételi Feltételek a Szervező fiókjaiban és a www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/kondiciok_hirdetmenyek/kondiciok_maganszemelyek_reszere.html oldalon érhető el a Napi pénzügyek menüpontban. A Szervező az akció visszavonásának jogát fenntartja.

Budapest, 2020.09.22.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo